XXVII Niedziela Zwykła 2 października 2022 r.

 1. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne na cele die­ce­zjal­ne. Przy­po­mi­na­my, że przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba sprze­da­ją zni­cze. Dochód z ze sprze­da­ży jest prze­zna­czo­ny na pomoc Ukrainie.

 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – inwe­sty­cyj­na — jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszym koście­le. Na ukoń­cze­niu jest reno­wa­cja fre­sku w pre­zbi­te­rium, a w dal­szej kolej­no­ści zosta­ną poma­lo­wa­ne ścia­ny powy­żej fre­sku i zmie­nio­ne oświe­tle­nie. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indywidualne. 
 3. Za tydzień w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11:00 odbę­dzie się spo­tka­nie dla rodzi­ców, któ­rych dzie­ci przy­go­to­wu­ją się do przy­ję­cia I Komu­nii Świę­tej. Zosta­ną poświę­co­ne różań­ce dzie­ci. Nato­miast na Mszy św. o godz. 14:00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu świę­te­go. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16:30 w sal­ce parafialnej.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45, rów­nież w sobo­tę. Dodat­ko­wo zapra­sza­my na ado­ra­cję w czwar­tek po Mszy św. wie­czor­nej oraz w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do 16.20.
 5. Dzi­siaj po Mszach świę­tych moż­na kupić różań­ce świę­te, któ­re wyko­na­ły dzie­ci z Rycer­stwa. Pod­czas prac dzie­ci modli­ły się za wszyst­kich, któ­rzy kupią róża­niec. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­zna­czo­ne są na piel­grzym­kę wspól­no­ty do Niepokalanowa. 
 6. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my wszyst­kich do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we. Dzie­ci zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20. Po nabo­żeń­stwach dzie­ci otrzy­ma­ją obraz­ki. W nie­dzie­le zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we o godz. 17.30.
 7. W ponie­dzia­łek o godz. 15.00 zapra­sza­my na Mszę św. z oka­zji inau­gu­ra­cji kolej­ne­go roku aka­de­mic­kie­go Aka­de­mii Trze­cie­go Wieku.
 8. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie MB Różańcowej.
 9. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

 10. Koło Misyj­ne zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 16.00 do sal­ki para­fial­nej. Spo­tka­nia będą się odby­wa­ły się dwa razy w mie­sią­cu: w pierw­szy i trze­ci pią­tek miesiąca.

 11. Apo­stol­stwo Trzeź­wo­ści zapra­sza na spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej w śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. Na to spo­tka­nie zapra­sza rów­nież gru­pę modli­tew­ną oraz oso­by pra­gną­ce modlić się o wyzwo­le­nie z róż­nych uza­leż­nień dzie­ci, mło­dzież i rodzin.

 12. W naj­bliż­szą sobo­tę w kate­drze pel­pliń­skiej odbę­dzie się I Die­ce­zjal­ny Kon­gres Apo­sto­la­tu Modli­twy za Kapła­nów. Ks. biskup zapra­sza na to spo­tka­nie wszyst­kie „Mar­ga­ret­ki” i oso­by modlą­ce się za kapła­nów. Kon­gres roz­pocz­nie się o godz. 10.00 kon­fe­ren­cją, a o godz. 11.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. biskupa.

 13. W związ­ku z zale­ce­niem ks. bisku­pa, od dzi­siaj we wszyst­kie nie­dzie­le, przed Msza­mi św., w para­fiach całej die­ce­zji będą gło­szo­ne krót­kie kate­che­zy na temat Mszy św.

 14. Gorą­co dzię­ku­je­my za ofia­ro­wa­nie nowych sto­ja­ków do rowe­rów przed kościołem.

 15. W zakry­stii moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” oraz kalen­da­rze die­ce­zjal­ne (małe w cenie 6 zł, duże po 12 zł).

16. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Hen­ry­ka Grzy­wacz w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Kami­lę Kuli­sie­wicz we wto­rek o godz. 6.30, Bogu­sła­wę Pepliń­ską w śro­dę o godz. 8.45 i Zyg­mun­ta Resz­czyń­skie­go w pią­tek o godz. 16.20

- w 30 dzień po pogrze­bie: za ś.p. Marię Popie­las we wto­rek o godz. 18.00, Wie­sła­wę Połom w śro­dę o godz. 18.00

- w int. ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w int. Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w int. trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

17. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Wan­dę Pru­szak z Gutow­ca, Elż­bie­tę Pru­ską z ul. Tar­go­wej, Zofię Omie­czyń­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Tere­sę Ossow­ską z ul. Hal­le­ra, Edy­tę Łan­gow­ską z ul. Wie­lew­skiej, Wie­sła­wa Pilew­skie­go z Gdań­ska i Tade­usza Pobłoc­kie­go z ul. 21 Lute­go. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mał­go­rza­ty Regul­skiej z ul. Dwor­co­wej, a w czwar­tek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Edwar­da Dahl­ke z ul. 21 Lute­go. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne, 2 października 2022 r.

Ponie­dzia­łek

03.10.2022

6:30 + Krzysz­tof, Wero­ni­ka i Józef Krzo­ska, Sta­ni­sław Kasprzyk

6:30 + Hen­ryk Grzy­wacz w 1 r. śm.

8:45 + Tere­sa Kaszu­bow­ska z oka­zji imienin

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 11

15:00 Inau­gu­ra­cja Roku Aka­de­mic­kie­go UTW

18:00 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji imienin

18:00 + Hen­ryk Szczu­kow­ski w 7 r. śm., Fran­ci­szek Cisew­ski w 6 r. śm.

Wto­rek

04.10.2022

6:30 + Kami­la Kuli­sie­wicz w 1 r. śm.

6:30 + Rodzi­ce Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + Andrzej Guze­lak w 13 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 12

18:00 + Agniesz­ka i Mie­czy­sław Magul­scy oraz zmar­li z rodzin z oboj­ga stron

18:00 + Maria Popie­las w 30 dzień po pogrzebie 

Śro­da 05.10.2022

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Zofia Jezier­na z Róży bł. Anie­li Salawy

8:45 + Bogu­sła­wa (ona)w 1 r. śm oraz rodzi­ce Mał­go­rza­ta i Hen­ryk Peplińscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 13

18:00 + Leoka­dia, Dawid, syno­wie Miro­sław i Grze­gorz, wnuk Tomasz

18:00 + Wie­sła­wa Połom w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

06.10.2022

6:30 + Aloj­zy i Hele­na Kloske

6:30 + Ryszard Kło­poc­ki w 50 r. śm.

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 14

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Ber­nard Pozor­ski z oka­zji urodzin

Pią­tek

07.10.2022

6:30 + O prze­bła­ga­nie za grze­chy przod­ków i człon­ków rodziny

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + W inten­cji trzeźwości

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 15

16:20 + Zyg­munt Resz­czyń­ski w 1 r. śm. 

18:00 + Brat Tade­usz Pobłocki

Sobo­ta

08.10.2022

6:30 +

6:30 + Jani­na Wró­blew­ska w 10 r. śm. oraz zmar­li z rodziny

8:45 + Jadwi­ga Pozor­ska z oka­zji imie­nin oraz mąż Franciszek

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opie­kę MB Kró­lo­wej Różań­ca św. dla żyją­cych człon­ków z Róży św. Zofii, a dla zmar­łych o życie wieczne

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 16

18:00 + Sio­strze­niec Seba­stian Klug­mann w 4 r. śm., rodzi­ce Bole­sław i Lidia Klug­mann oraz rodzeń­stwo Bogu­sław i Longina

Nie­dzie­la

09.10.2022

6:30 + Jan Rumiń­ski, zona Hali­na oraz cór­ka Maryla

7:30 + Mar­ta Szlach­ci­kow­ska z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Grze­go­rza w 50 urodziny

11:00 + Zofia i Hen­ryk Linda 

12:30 + Tere­sa Pobłocka

12.30 + Urszu­la Romp­kow­ska z ok. urodzin

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 17

18:00 + Bogu­sław Sobie­raj w 3 r. śm., rodzi­ce Łucja i Alojzy

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25 września 2022 r.

 1. Dzi­siaj odbę­dzie się w naszym koście­le XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Pan bur­mistrz i chór „Lut­nia” zapra­sza­ją na godz. 14.00 wszyst­kich melo­ma­nów i oso­by pra­gną­ce przy­jem­nie spę­dzić nie­dziel­ne popo­łu­dnie. Do kon­kur­su zgło­si­ło się sie­dem chó­rów z bar­dzo róż­nym i cie­ka­wym reper­tu­arem. Według pro­gnoz kon­kurs potrwa do godz. 17.00.

 2. Ojciec Zyg­munt, w imie­niu wła­snym i potrze­bu­ją­cych w swo­jej para­fii, w Papui Nowej Gwi­nei, ser­decz­nie dzię­ku­je za ofia­ry zło­żo­ne na ten cel w ubie­głą nie­dzie­lę. Zebra­li­śmy 7550 zł.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w od 7.00 do 8.45. W sobo­tę odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

 4. W sobo­tę roz­po­czy­na się paź­dzier­nik, a więc mie­siąc różań­ca św. Wzo­rem ubie­głych lat na modli­twę różań­co­wą zapra­sza­my o godz. 8.15 (pro­wa­dzą człon­ko­wie róż różań­co­wych), 16.20 (od ponie­dział­ku do piąt­ku — dzie­ci) i 17.30.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a o godz. 17.30 zapra­sza­my na modli­twę różańcową.

 6. Jutro mło­dzież ze szkół śred­nich wraz z ks. Damia­nem uda­je się na piel­grzym­kę matu­rzy­stów do Czę­sto­cho­wy. Pole­caj­my naszych matu­rzy­stów opie­ce Mat­ki Bożej.

 7. W naj­bliż­szą śro­dę, 28 wrze­śnia, jak co roku dołą­czy­my się do mię­dzy­na­ro­do­wej akcji “Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go na uli­cach miast”, modląc się w inten­cji naszej Ojczy­zny. W naszym mie­ście zapra­sza­my do odmó­wie­nia Koron­ki w nastę­pu­ją­cych miej­scach: Pomnik Jana Paw­ła II, przy krzy­żu na uli­cy Łukow­skiej, przy krzy­żu na skrzy­żo­wa­niu uli­cy Tuchol­skiej i 21 lute­go, przy koście­le, par­king LIDLA, par­king Bie­dron­ki (małej), Plac przy fon­tan­nie, na ul. Wie­lew­skiej przed figu­rą Mat­ki Bożej – o godz. 15.00.

 8. Przy­po­mi­na­my, że w dniach 7 – 9 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych, któ­rzy w naj­bliż­szym roku pra­gną zawrzeć zwią­zek mał­żeń­ski. Szcze­gó­ły na stro­nie ewangelizacjapelplin.pl lub u ks. Mate­usza .

 9. W pią­tek zapra­sza­my na spo­tka­nie z bibli­stą, ks. prof. Woj­cie­chem Kar­dy­siem, któ­ry zaini­cju­je cykl spo­tkań z egze­ge­zy Pisma św. Począ­tek na Mszy św. o godz. 18.00, a po niej zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej, gdzie odbę­dzie się wykład pt. „Św. Maria Mag­da­le­na w Ewan­ge­liach syn­op­tycz­nych”. War­to zabrać ze sobą Pismo św.

 10. Od następ­nej nie­dzie­li Ryce­rze Kolum­ba będą roz­pro­wa­dza­li zni­cze, a dochód jest prze­zna­czo­ny na pomoc potrze­bu­ją­cym wspar­cia Ukra­iń­com. Nato­miast od Ryce­rzy Nie­po­ka­la­nej będzie moż­na nabyć różań­ce, któ­re wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ły dzie­ci ze wspól­no­ty. Dochód jest prze­zna­czo­ny na piel­grzym­kę do Niepokalanowa.

 11. W sobo­tę, 8 paź­dzier­ni­ka, w kate­drze pel­pliń­skiej odbę­dzie się I Die­ce­zjal­ny Kon­gres Apo­sto­la­tu Modli­twy za Kapła­nów. Ks. biskup zapra­sza na to spo­tka­nie wszyst­kie „Mar­ga­ret­ki” i oso­by modlą­ce się za kapła­nów. Kon­gres roz­pocz­nie się o godz. 10.00 kon­fe­ren­cją, a o godz. 11.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. biskupa.

 12. Msze św. w tym tygodniu:
   — w 1 rocz. śmier­ci za ś.p. Tere­sę Kaszu­bow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Holc w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edwar­da Bar­toś w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Jani­nę Wał­doch w śro­dę o godz. 18.00, Marian­nę Lepak w czwar­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Fry­cę w pią­tek o godz. 18.00

- za dusze w czyść­cu cier­pią­ce – int. APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: Lidię Kukliń­ską, Zofię Jezier­ną, Marian­nę Lepak, Jani­nę Wal­doch, Mar­tę Kitow­ską, Romu­al­dę Wiśniew­ską i Jani­nę Drew­czyń­ską w śro­dę o 8.45
 — w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o 8.45
 — w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jani­nę Drew­czyń­ską z ul. Łąko­wej, Tade­usza Puczyń­skie­go z ul. Towa­ro­wej, Hen­ry­ka Kosie­dow­skie­go ze Sto­dó­łek, Ste­fa­na Basza­now­skie­go z Mala­chi­na, Romu­al­dę Wiśniew­ską z Lubie­rzy­na, Jana Ossow­skie­go z Będż­mi­ro­wic, Marię Pokrzy­win­ską z ul. Kole­jo­wej, Elż­bie­tę Łan­gow­ską z Kur­cze­go i Ewę Łopa­ta z ul. Kró­lo­wej Jadwigi.

W ponie­dzia­łek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wan­dy Pru­szak z Gutow­ca, we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb Zofii Omie­czyń­skiej z ul. Sta­ro­gardz­kiej, a w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Elż­bie­ty Pru­skiej w ul. Tar­go­wej, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Edy­ty Łan­gow­skiej z ul. Wie­lew­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 25-09-2022 r

Ponie­dzia­łek

26.09.2022

6:30 + Grze­gorz i Wan­da Miro­ta oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 4

18:00 + Tere­sa Kaszu­bow­ska w 1 r. śm.

18:00 + Edward Bar­toś w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

27.09.2022

6:30 + Ber­nard Brze­skow­ski w 2 r. śm.

6:30 + Anna Szymańska 

8:45 + Michał Jarzemb­ski w 7 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 5

18:00 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, Wła­dy­sła­wa i Bro­ni­sław Cza­piew­ski, Anna i Jan Narloch oraz Adam i Mateusz

18:00 Z oka­zji 25 r. ślu­bu Ire­ny i Dariu­sza oraz 21 r. ślu­bu Kata­rzy­ny i Krzysz­to­fa z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i z proś­ba o zdro­wie, doświad­cze­nie Bożej Miło­ści oraz umoc­nie­nie Duchem Świę­tym całej rodziny

Śro­da

28.09.2022

6:30 + Roman Kulas w 5 r. śm.

6:30 + dusze w czyść­cu cierpiace

8:45 + Zmar­łych Człon­ków ADŚ w ostat­nim kwartale

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 6

18:00 + Fran­ci­szek Belic­ki w 25 r. śm., Maria, Wacław i Łucja Kaszubowska

18:00 + Jani­na Wał­doch w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

29.09.2022

6:30 + Roman i Jadwi­ga Rogań­scy oraz zmar­li z rodziny

6:30 + Józe­fa i Syl­we­ster Żak

8:45 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Kata­rzy­ny San­kow­skiej w 85 urodziny

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 7

15.30 O zdro­wie i błog. Boże dla Urszu­li Kra­iń­skiej w 80. urodziny.

18:00 + Gabrie­la Kirsz­kow­ska w 6 r. śm.

18:00 + Marian­na Lepak w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

30.09.2022

6:30 + Kazi­mierz Bonin w 11 r. śm. oraz żona Hele­na i syn Romuald

6:30 + Ire­na i Jan Obo­dziń­scy i ich syn Marian

6:30 + Danu­ta Sękow­ska, Fran­ci­szek Sekow­ski oraz rodzi­ce z oboj­ga stron Gref­ka, Wycin­ka i Sękowskich

8:45 + Jerzy Man­szew­ski w 8 r. śm., zmar­li rodzi­ce, cór­ka Ewa

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 8

18:00 + Ali­da i Leon Łońscy

18:00 + Sta­ni­sław Fry­ca w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Bar­ba­ra Dura­jew­ska w r. śm.

Sobo­ta

01.10.2022

6:30 + Sta­ni­sław Holc w 1 r. śm.

6:30 + Wła­dy­sła­wa i Fran­ci­szek Lor­biec­cy oraz rodzeń­stwo z oboj­ga stron, Jan Rekowski

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 9

15:00 Ślub

18:00 + Bro­ni­sław Imia­now­ski w 15 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga strob

Nie­dzie­la

02.10.2022

6:30 + Hele­na Mokwa w 35 r. śm., rodzi­ce Marian­na i Augu­styn Mokwa

7:30 + Sio­stra Pal­lo­tyn­ka Zyta Lub­czyń­ska z oka­zji uro­dzin, rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych 

10:00 O zdro­wie i pogo­dę ducha dla Zdzisława

11:00 + Jan Kieł­piń­ski w r. śm. oraz żona Hele­na i Krystian

12:30 + Tere­sa Kule­sza i Kazi­mierz Kulesza

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 10

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­ba o Boże błog. z oka­zji 25 r. ślu­bu Dariu­sza i Wio­let­ty Niesiołowskich

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont nasze­go kościo­ła oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11 480 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na potrze­by WSD w Pelplinie. 

 2. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy bied­nym, nale­żą­cym do para­fii, w któ­rej pra­cu­je o. Zyg­munt, w Papui Nowej Gwinei.

 3. W dniu dzi­siej­szym dele­ga­cja z Będź­mi­ro­wic, któ­ra repre­zen­tu­je deka­nat czer­ski, uczest­ni­czy w die­ce­zjal­nych dożyn­kach w Lubaniu.

 4. Z racji świę­ta św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na mini­stran­tów, zapra­sza­my dzi­siaj całą służ­bę litur­gicz­ną z rodzi­ca­mi na ogni­sko, któ­re roz­pocz­nie o godz. 15.00 na ogro­dzie plebanijnym.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę, 25 wrze­śnia, w naszym koście­le odbę­dzie się XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Począ­tek kon­kur­su o godz. 14.00, a wystą­pią chó­ry z Cew­li­na, Gdań­ska, Kielc, Łodzi, Wej­he­ro­wa, Sza­mo­tuł oraz czer­ski chór „Lut­nia”. Pan Bur­mistrz i człon­ko­wie chó­ru „Lut­nia” ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich melomanów.

 6. Przy­po­mi­na­my, że 26 wrze­śnia mło­dzież matu­ral­na naszej para­fii wyjeż­dża na Jasną Górę, aby przed wize­run­kiem Mat­ki Bożej wypro­sić sobie łaski i dary Ducha Świę­te­go na egza­mi­ny i cale doro­słe życie. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Damiana.

 7. Jak zwy­kle w sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Przed kościo­łem i w zakry­stii do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę za śp. Zena­na Kape­ji w śro­dę o godz. 6.30, Jerze­go Krzyż­kow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Zbi­gnie­wa Kaszu­bow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- o błog. Boże dla Mate­usza i Łuka­sza oraz dar­czyń­ców remon­tu kaplicz­ki przy ul. Tuchol­skiej w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Miro­sła­wę Niklasz z ul. Przy­to­ro­wej, Hali­nę Ossow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Bar­ba­rę Waj­dzik ze Zło­to­wa, Wyb. pod Łub­nę. W ponie­dzia­łek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jani­ny Drew­czyń­skiej z ul. Łąko­wej, we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Romu­al­dy Wiśniew­skiej z Lubie­rzy­na (daw­niej: ul. Leśna), w śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Tade­usza Puczyń­skie­go z ul. Tar­go­wej, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Jana Ossow­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 18-09-2022 r.

Ponie­dzia­łek

19.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Połom w 7 r. śm., mąż Tadeusz

6:30 + Piotr i Roman Ossowscy

8:45 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

8:45 + Ewa Blok – greg. 27

18:00 + Cze­sław Sto­pa i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Zyg­munt Szma­gliń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

20.09.2022

6:30 + Raj­mund Rydz­kow­ski w 2 r. śm i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Brat Jerzy Che­rek w 11 r. śm., rodzi­ce Jan i Hele­na, brat Ire­ne­usz i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Zyg­munt Kujaw­ski z oka­zji uro­dzin, Bro­ni­sła­wa Kujaw­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Ewa Blok – greg. 28

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Ste­fa­nia Kosec­ka od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

Śro­da

21.09.2022

6:30 + Zenon Kape­ja w 1 r. śm.

6:30 + Marian Kie­drow­ski oraz zmar­li rodzice

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jerzy Krzyż­kow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 29

18:00 W inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi 

18:00 Z oka­zji trzy­dzie­sto­le­cia powsta­nia Róży pod wezwa­niem Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej – msza świę­ta w inten­cji żywych i zmar­łych człon­ków oraz o zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo dla jej zało­ży­ciel­ki pani Ire­ny Nadolskiej

Czwar­tek

22.09.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­ni kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Edmund Podol­ski w 8 r. śm

8:45 + Ewa Blok – greg. 30

18:00 + Hele­na Jesz­ke w 11 r. śm.

18:00 + Mate­usz Śledź i Adam Narloch – inten­cja od sąsiadów

Pią­tek

23.09.2022

6:30 + Jadwi­ga Thie­de w 4 r. śm., mąż Tadeusz

6:30 + Anna Szprę­ga w 10 r. śm. oraz jej rodzi­ce Kry­sty­na i Hen­ryk Brzescy

8:45 + Dzia­dek Anto­ni Brze­ziń­ski w 34 r. śm. oraz bab­cia Weronika

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 1

18:00 + Zbi­gniew Kaszu­bow­ski w 1 r. śm.

18:00 + Danu­ta Szprę­ga w 3 r. śm, rodzi­ce i rodzeństwo

18:00 + Jan Koszał­ka oraz zmar­li z rodzi­ny Koszał­ka i Kobus

Sobo­ta

24.09.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar łaski Ducha Świę­te­go dla Marii z oka­zji 60 r. urodzin

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go dla Danie­la z oka­zji 18 r. urodzin

6:30 + Ste­fan Kar­czyń­ski w 7 r. śm.

8:45 + Cze­sła­wa Kaszu­bow­ska w 30 r. śm.

8:45 + Roman Ossowski

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 2

18:00 + Kazi­mierz Krygier

Nie­dzie­la

25.09.2022

6:30 + Mie­czy­sław Dora­wa w 11 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Łukasz Kaszu­bow­ski z oka­zji 17 r. śm.

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za remont kaplicz­ki przy ul. Tuchol­skiej, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Mate­usza i Łuka­sza oraz darczyńców

10:00 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Mary­si z oka­zji urodzin

11:00 + Cze­sła­wa i Wła­dy­sław Grefka

12:30 + Ger­tru­da i Wła­dy­sław Fierek

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 3

18:00 + Kazi­mierz Ufnow­ski oraz rodzi­ce Mar­ta i Teodor

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii i ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. 

 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, nato­miast przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy bied­nym para­fii w Papui Nowej Gwi­nei, w któ­rej pra­cu­je o. Zygmunt.

 3. We wto­rek przy­pa­da dzień fatim­ski, dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich na godz. 20.00 na nabo­żeń­stwo fatim­skie z pro­ce­sją, któ­re popro­wa­dzi Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W śro­dę obcho­dzi­my świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża św. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. W Krzy­żu obcho­dzi­my odpust patro­nal­ny. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał o. Zyg­munt Schmidt. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kaplicy.

 5. We czwar­tek wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bole­snej — jest to świę­to patro­nal­ne Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci. Na Mszę św. w inten­cji wspól­no­ty ADŚ zapra­sza­my w śro­dę o godz. 8.45.

 6. W pią­tek roz­po­czy­na­my Tri­du­um ku czci św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na mło­dzie­ży. Mło­dzież naszej para­fii, zwłasz­cza mło­dzież klas VIII i pierw­szych szkól ponad­pod­sta­wo­wych, któ­ra przy­go­to­wu­je się do bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na Msze św. w pią­tek i sobo­tę o godz. 18.00 oraz w nie­dzie­lę o godz. 12.30. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych mogą ode­brać swo­je indek­sy w zakrystii.

 7. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Rów­nież w naj­bliż­szą sobo­tę (17 wrze­śnia) nasze Kół­ko Misyj­ne będzie obcho­dzi­ło trzy­dzie­sto­le­cie swo­jej dzia­łal­no­ści. Na Mszę św. o godz. 8.45 zapra­sza­my daw­nych i obec­nych człon­ków wspól­no­ty oraz wszyst­kich, któ­rym na ser­cu leży dzia­łal­ność misyj­na Kościoła.

 9. Z oka­zji świę­ta św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki – patro­na mini­stran­tów, w przy­szłą nie­dzie­lę (18.09) zapra­sza­my człon­ków Służ­by Litur­gicz­nej z rodzi­ca­mi na ogni­sko w ogro­dzie ple­ba­nij­nym, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 15.00.

 10. W tym roku nie będzie kur­su przed­mał­żeń­skie­go, a narze­czo­nych, któ­rzy w naj­bliż­szym roku pra­gną zawrzeć zwią­zek mał­żeń­ski zapra­sza­my na Week­end dla narze­czo­nych, któ­ry odbę­dzie się dniach 7 – 9 paź­dzier­ni­ka. Szcze­gó­ły na stro­nie ewangelizacjapelplin.pl .

 11. W ponie­dzia­łek 26 wrze­śnia matu­rzy­ści wyjeż­dża­ją do Czę­sto­cho­wy na die­ce­zjal­ny zjazd matu­rzy­stów. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. W czwar­tek o 15:30 zapra­sza­my na Mszę św. rodzi­ców i uczniów nasze­go LO. Mszę św. odpra­wi­my w inten­cji uczniów, nauczy­cie­li i rodzi­ców z oka­zji ślu­bo­wa­nia klas pierwszych.
 13. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w nie­dzie­lę 25 wrze­śnia, w naszym koście­le odbę­dzie się XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Począ­tek kon­kur­su o godz. 14.00, a wystą­pią chó­ry z Cew­li­na, Gdań­ska, Kielc, Łodzi, Wej­he­ro­wa, Sza­mo­tuł oraz czer­ski chór „Lut­nia”. Pan Bur­mistrz i człon­ko­wie chó­ru „Lut­nia” ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich melomanów. 
 14. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my we wto­rek o godz. 17.00 na pró­bę scholi.
 15. Ryce­rzom Kolum­ba ser­decz­nie dzię­ku­je­my za kolej­ną akcję — za poma­lo­wa­nie okien w obu zakry­stiach nasze­go kościoła.
 16. Msze św. w tym tygodniu:
  - w 1 rocz. śmier­ci za ś.p. Ada­ma Narloch w śro­dę o godz. 18.00, Kry­sty­nę Pron­dzin­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Marię Orłow­ską w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Jezier­ną we wto­rek o godz. 18.00, Jana Pastwę w czwar­tek o godz. 18.00, Witol­da Kukow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Jolan­tę Buczyń­ską z DPS w Sta­ro­gar­dzie Gd., Mar­tę Kitow­ską z ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi i Edmun­da Sza­moc­kie­go z ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 11-09-2022 r.

Ponie­dzia­łek

12.09.2022

6:30 + Józef Bru­ski w 8 r. śm., żona Jani­na, syno­wie Roman i Mirosław 

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski z oka­zji 2 r. ślu­bu Nata­lii i Danie­la Burchardt

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą obec­ność Jezu­sa i Maryi
w życiu Kry­sty­ny i Mate­usza z oka­zji 2 r. ślubu

8:45 + Ewa Blok – greg. 20

18:00 + Rodzi­ce Kla­ra i Hen­ryk Chma­ra, brat Roman, Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia
i Sta­ni­sław Klapczyńscy

18:00 + Mie­czy­sław Rekow­ski – inten­cja od Civi­tas Christiana

Wto­rek

13.09.2022

DZIEŃ FATIMSKI

6:30 + Łucja Plisz­ka w 3 r. śm.

6:30 + Jan Gru­bich w 19 r. śm.

8:45 + Ste­fa­nia Mania w 19 r. śm., rodzi­ce i zmar­li z rodziny

8:45 + Ewa Blok – greg. 21

18:00 + Wal­fry­da (ona) i Józef Puczyńscy

18:00 + Zofia Jezier­na w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

14.09.2022

PODWYŻSZENIE

KRZYŻA ŚW.

6:30 + Tomasz Kowa­lew­ski, Wal­de­mar Gołuń­ski, Mariusz Megger

6:30 O nawró­ce­nie męża

8:45 W inten­cji ADŚ z oka­zji świę­ta patro­nal­ne­go MB Bolesnej

8:45 + Ewa Blok – greg. 22

15:00 Ślub

18:00 + Adam Narloch w 1 r. śm.

18:00 + Paweł Gliszczyński

Czwar­tek

15.09.2022

MATKI BOŻEJ

BOLESNEJ

6:30 + Mie­czy­sław Rekow­ski od syna Paw­ła z rodziną

6:30 + Jan i Feli­cja Kłodzińscy

8:45 + Leszek Klug­man, rodzi­ce Julia i Witold, rodzeństwo 

8:45 + Ewa Blok – greg. 23

15:30 Msza świę­ta o bło­go­sła­wień­stwo Boże i Dary Ducha Świę­te­go dla uczniów LO w dniu ślubowania 

18:00 + Kry­sty­na Pron­dzin­ska w 1 r. śm.

18:00 + Jan Pastwa w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

16.09.2022

6:30 + Zofia I Hen­ryk Lin­da, Fran­cisz­ka i Alek­san­der Rolbieccy 

6:30 + Maria i Hen­ryk Orłow­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 O Boże błog., opie­kę MB dla Kami­li z oka­zji urodzin

8:45 + Ewa Blok – greg. 24

15:00 Ślub

18:00 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

18:00 + Witold Kukow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

17.09.2022

6:30 + Cze­sław Krenski

6:30 + Bogu­sław Dahlke

6:30 + Romu­ald Bonin w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Józef Falk, syn Miro­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron oraz mąż Bole­sław Gliszczyński

8:45 + Ewa Blok – greg. 25

16:00 Jubi­le­usz Justy­na Miliwek

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron i Boże błog. dla rodziny

Nie­dzie­la

18.09.2022

ŚW. STANISŁAWA

KOSTKI

6:30 + Ire­na i Alfons Górnowicz

7:30 + Hen­ryk Babiń­ski oraz rodzi­ce Anna i Ignacy

8:45 W inten­cji Parafii 

8:45 W inten­cji Ks. Pra­ła­ta o dary Ducha Świę­te­go z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłańskich

10:00 + Alek­san­der Pastu­cha (zmarł w Anglii)

11:00 + Rena­ta Kitow­ska o oka­zji urodzin

12:30 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz

12:30 + Ewa Blok – greg. 26

18:00 + Ryszard Diec

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę diecezjalną. 

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 845 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 3. W śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie wszyst­kich kate­che­tów. Obec­ność obowiązkowa.

 4. W czwar­tek przy­pa­da świę­to Naro­dze­nia NMP. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 630; 845 i 1800.

 5. W pią­tek zapra­sza­my narze­czo­nych na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie o godz. 1630 w sal­ce parafialnej. 

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1100 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 1400 udzie­li­my chrztu św. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 1630 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na cze­ka­ją­ce nas inwe­sty­cje parafialne.

 7. Od tego tygo­dnia biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne według sta­łe­go grafiku.

 8. Wszyst­kie dzie­ci chęt­ne do włą­cze­nia się w pra­cę na rzecz misji, zapra­sza­my na naj­bliż­sze spo­tka­nie kół­ka misyj­ne­go w sobo­tę po Mszy św. o godz. 845 do sal­ki parafialnej.

 9. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 10. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 11. We wto­rek na godz. 1600 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy pra­gną wstą­pić do scho­li para­fial­nej, a po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my chłop­ców, któ­rzy pra­gną wstą­pić do gro­na ministranckiego.
 12. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w ponie­dzia­łek o godz. 1600 oraz w każ­dy pierw­szy i trze­ci ponie­dzia­łek miesiąca.
 13. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma” .

14. Msze św. w tym tygodniu: 

 — w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jolan­tę Klu­eger w ponie­dzia­łek o godz. 845, Annę Resz­ka w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Hele­nę Banach w pią­tek o godz. 1800, Euge­niu­sza Żyn­dę I Józe­fę Andre­jek w pią­tek o godz. 1800, Edel­trant Kamiń­ską w sobo­tę o godz. 630

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Józe­fa Cza­piew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Jana Zara­nek w czwar­tek o godz. 1800.

15. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Marię Popie­las z ul. Prze­my­sła II, Wie­sła­wę Połom z ul. Gen. Ander­sa, Mate­usza Śledź z Gutow­ca, Ber­nar­da Grzy­bow­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra, a w ponie­dzia­łek o godz. 1330 pogrzeb ś.p. Jolan­ty Buczyń­skiej z DPS w Sta­ro­gar­dzie Gd. Wiecz­ny odpoczynek …