II NIEDZIELA ZWYKŁA 16 stycznia 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne z ubie­głym tygo­dniu na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Zebra­li­śmy 9570 zł. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry na rzecz Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pelplinie.

 2. Jutro roz­po­czy­na­my Tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrześcijan.
 3. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 4. W dal­szym cią­gu trwa­ją w naszej para­fii odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie. Pro­si­my jed­nak, aby nie przyj­mo­wa­ły kolę­dy rodzi­ny znaj­du­ją­ce się na kwa­ran­tan­nie, w izo­la­cji domo­wej lub oso­by oba­wia­ją­ce się zaka­że­nia. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek obaw moż­na na drzwiach wywie­sić kart­kę z infor­ma­cją, np. „zapra­sza­my na kolę­dę w przy­szłym roku”. Pamię­taj­my, że bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we jest przy­wi­le­jem, a nie przy­mu­sem. Bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we moż­na przy­jąć nawet na zewnątrz miesz­ka­nia czy domu. W tym roku pro­si­my, aby nie przy­go­to­wy­wać poczę­stun­ków. Pro­si­my jed­nak o pod­wo­że­nie księ­ży, oczy­wi­ście w masecz­ce. Ponow­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już przy­ję­li kolę­dę. W tym roku księ­ży przyj­mu­je wię­cej rodzin niż w ubie­głym roku. Dzię­ku­je­my rów­nież za skła­da­ne ofiary.
 5. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Mie­czy­sła­wa Piotr­kow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30, Syl­we­stra Jezior­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jadwi­gę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Andrze­ja Cza­piew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45

6. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Gerar­da Rymon-Lipiń­skie­go z ul. 21 Lute­go, Domi­ni­ka Jaż­dżew­skie­go z ul. Trans­por­tow­ców, Agniesz­kę Ufnow­ską z ul. Łukow­skiej, Jolan­tę Szy­man­ską z Kla­ska­wy, Agniesz­kę Kie­dro­wicz z ul. Dąbrow­skie­go, Wie­sła­wa Sukien­nik z ul. Zło­tow­skiej i Dariu­sza Gla­zer z ul. Sta­re­go Urzę­du. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Toma­sza Laskow­skie­go z ul. More­lo­wej, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Zbi­gnie­wa Woś z ul. Gen. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek …

7. Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- 16 stycz­nia (dzi­siaj) – ul. Gen. Macz­ka, Sikor­skie­go – godz. 14.30

- 17 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – godz. 14.30

- 18 stycz­nia (wto­rek) – ul. Śli­wic­ka, Zło­tow­ska, Ustro­nie — godz. 14.30, ul. Aka­cjo­wa i Wyb. pod Stru­gę – godz. 12.00

- 19 stycz­nia (śro­da) – ul. Bla­char­ska, 21 Lute­go, Par­ko­wa – godz. 14.30

- 20 stycz­nia (czwar­tek) – ul. Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Orze­cho­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Trans­por­tow­ców – godz. 14.30

- 21 stycz­nia (pią­tek) – ul. Der­dow­skie­go, Płk. Wry­czy, Wie­lew­ska, Konop­nic­ka, Miło­sza – godz. 14.30

- 22 stycz­nia (sobo­ta) – ul. Tuchol­ska (od koń­ca), Wyb. pod Tucho­lę, Cey­no­wy, Jasno­cha, Dłu­ga, Porzecz­ko­wa, Jago­do­wa, Poziom­ko­wa, Jeży­no­wa, Tru­skaw­ko­wa – godz. 11.00

- 23 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska (+ blok), Cmen­tar­na) – godz. 14.30

- 24 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Kla­skaw­ska, Rodzin­na, Otto Sabi­nia­rza, Augu­sty­na Szprę­gi, Win­cen­te­go Pola, Okręż­na, Pod­gór­na, Krę­ta, Łubian­ka – godz. 14.30

- 25 stycz­nia (wto­rek) – ul. Przy­to­ro­wa, Matej­ki, Jana Paw­ła II – godz. 14.30

- 26 stycz­nia (śro­da) – ul. Pia­sko­wa, Zaci­sze, Par­ty­zan­tów, Ogro­do­wa, Woj­ska Pol­skie­go, Pogod­na – godz. 14.30

- 27 stycz­nia ( czwar­tek) – ul. Bro­wa­ro­wa, Rze­mieśl­ni­cza, Ale­ja Tysiąc­le­cia, Pocz­to­wa, Dąbrow­skie­go, Bato­re­go, Klo­no­wa – godz. 14.30

- 28 stycz­nia (pią­tek) – ul. Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza, Wyb. pod Łuko­wo, Kole­jo­wa, Koso­budz­ka, Jodło­wa – godz. 14.30

- 29 stycz­nia (sobo­ta) – ul. Towa­ro­wa, Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Jarzę­bi­no­wa, Mle­czar­ska, Kli­na, Prze­my­sło­wa, Spo­koj­na, Krót­ka – godz. 11.00

- 30 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrow­skie­go – godz. 14.30

- 31 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi, Kaszub­ska, Feren­sa, Szkol­na – godz. 14.30

- 1 lute­go (wto­rek) – ul. Zbo­żo­wa, Kali­now­skie­go, Wic­ka Roga­li, Choj­nic­ka – godz. 14.30 (ZAKOŃCZENIE KOLĘD)

Intencje na II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 16 stycznia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

17.01.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 + Jadwi­ga Narloch w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Euge­niusz Kłodziński

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 16

Wto­rek

18.01.2022

6:30 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

6:30 + Jadwi­ga Oko­nek w 3 r. śm.

8:45 + Witold Gla­zer w 8 r. śm. oraz Kla­ra i Fran­ci­szek Łangowscy

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 17

Śro­da 19.01.2022

6:30 + Ste­fan Gali­kow­ski w 4 r. śm.

6:30 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi 

6:30 W inten­cji mamy i za całą rodzinę

8:45 W inten­cji Ks. Pra­ła­ta z oka­zji imienin

8:45 + Jerzy Nie­żu­raw­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron\

8.45 + Agniesz­ka Ufnow­ska – int. róży św. Barbary 

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 18

Czwar­tek

20.01.2022

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Jadwi­gi i Jana na dal­sze lata z oka­zji 60 rocz­ni­cy ślubu

6:30 + Zofia Rostan­kow­ska w roczn. śmier­ci, mąż Józef, cór­ka Gizela

8:45 + Agniesz­ka w dniu uro­dzin i mąż Miko­łaj Kiżewscy

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 19 

Pią­tek

21.01.2022

6:30 + Józef Liter­ski w 7 r. śm. oraz zmar­li z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

6:30 + Kry­sty­na Wycin­ka i mąż Józef o dar nie­ba w rocz­ni­cę śmierci 

6:30 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji Dnia Bab­ci, Zofia Peplińska

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 20

Sobo­ta

22.01.2022

6:30 + Mie­czy­sław Piotr­kow­ski w 1 r. śm.

6:30 + Syl­we­ster Jezior­ski w 1 r. śm

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy i Jan Kaszubowscy

8:45 + Miro­sła­wa (ona) Buszek w 2 r.śm.

8:45 + Andrzej Cza­piew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 21

18:00 + Marian Ście­pul i rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

23.01.2022

6:30 + Kry­sty­na Lin­da i rodzi­ce z oboj­ga stron, rodzeństwo

7:30 + Leon Szlach­ci­kow­ski z oka­zji uro­dzin, żona Anie­la, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii

10:00 + Mat­ka Bogu­mi­ła Sznaj­der w 25 r. śm., ojciec Zyg­munt i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Mie­czy­sław Sumiń­ski w 12 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Bog­dan Firgolski

12:30 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 22

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron, Jadwi­ga Kitowska

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 9 stycznia 2022 r.

 1. Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go jest nie tyl­ko wspo­mnie­niem chrztu Pana Jezu­sa w Jor­da­nie, ale przy­po­mnie­niem nasze­go chrztu, któ­ry na zawsze złą­czył nas z Chry­stu­sem i otwo­rzył nam dro­gę do zba­wie­nia. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej parafii.
 2. W Koście­le nadal trwa­ją pra­ce Syno­du. W naszej para­fii Zespół Syno­dal­ny wciąż podej­mu­je nowe ini­cja­ty­wy, dla­te­go we wto­rek — 11 stycz­nia – zapra­sza­my na godz. 18.00 na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w inten­cji naszej para­fii. Wej­ście do kościo­ła od stro­ny dzwonnicy.
 3. W śro­dę – 12 stycz­nia — o godz. 18.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się mie­sięcz­ne spo­tka­nie Ryce­rzy Kolum­ba. Ser­decz­nie zapra­sza­my człon­ków oraz męż­czyzn chęt­nych do zaan­ga­żo­wa­nia się w pra­ce stowarzyszenia.
 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w śro­dy od godz. 10.00 do 11.00 oraz w sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą, do godz. 14.00 lub umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 5. W dal­szym cią­gu trwa­ją w naszej para­fii odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, czy­li kolę­da. Pro­si­my jed­nak, aby nie przyj­mo­wa­ły kolę­dy rodzi­ny znaj­du­ją­ce się na kwa­ran­tan­nie, w izo­la­cji domo­wej lub oso­by oba­wia­ją­ce się zaka­że­nia. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek obaw moż­na na drzwiach wywie­sić kart­kę z infor­ma­cją, np. „zapra­sza­my na kolę­dę w przy­szłym roku”. Pamię­taj­my, że bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we jest przy­wi­le­jem, a nie przy­mu­sem. Bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we moż­na nawet przy­jąć przez otwar­te drzwi miesz­ka­nia, bez wcho­dze­nia księ­dza do środ­ka. W tym roku pro­si­my, aby nie przy­go­to­wy­wać poczę­stun­ków. Pro­si­my jed­nak o pod­wo­że­nie księ­ży, oczy­wi­ście w masecz­ce. Ponow­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już przy­ję­li kolę­dę. W tym roku księ­ży przyj­mu­je wię­cej rodzin niż w ubie­głym roku. Dzię­ku­je­my rów­nież za skła­da­ne ofiary.
 6. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 7. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Marię Dobek we wto­rek o godz. 6.30, Edmun­da Kamow­skie­go we wto­rek o godz. 6.30, Ludwi­kę Brze­ziń­ską w czwar­tek o godz. 8.45, Mar­ka Pastwę w sobo­tę o godz. 8.45, Wan­dę Miro­ta w sobo­tę o godz. 8.45, Jana Bier­nac­kie­go w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Kazi­mie­rza Hin­ca w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Jana Sza­moc­kie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Roma­na Gali­kow­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Han­nę Kiersz­kow­ską w śro­dę o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Szi­vel­bajn w czwar­tek o godz. 6.30, Józe­fa Kuchar­skie­go w czwar­tek o godz. 6.30, Sta­ni­sła­wa Fie­rek w pią­tek o godz. 6.30, Hen­ry­ka Janu­szew­skie­go w pią­tek o godz. 6.30.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Paw­ła Kar­czyn­skie­go z ul. Śli­wic­kiej, Ewę Blok z ul. Pod­gór­nej i Rober­ta Kaszu­bow­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. W ponie­dzia­łek o godz. 10.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Gerar­da Rymon-Lipiń­skie­go z ul. 21 Lute­go, a we wto­rek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Domi­ni­ka Jaż­dżew­skie­go z ul. Trans­por­tow­ców. Wiecz­ny odpoczynek …

Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- 9 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Hal­le­ra – godz. 14.30

 — 10 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Sta­re­go Urzę­du, Spor­to­wa, Szcze­pań­skie­go i Rogań­skie­go – godz. 14.30

 — 11 stycz­nia (wto­rek) – ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry parzy­ste), Bema – godz. 14.30

 — 12 stycz­nia (śro­da) – ul. Tuchol­ska, Kiliń­skie­go, Gajo­wa, Wyzwo­le­nia, Chro­bre­go, Krzy­wo­uste­go, Odno­wi­cie­la, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Prze­my­sła II, Miesz­ka, Kazi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go – godz. 14.30

 — 14 stycz­nia (pią­tek) — ul. Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Lipo­wa – godz. 14.30

 — 15 stycz­nia (sobo­ta) – Guto­wiec, Kur­ko­wo – godz. 11.00

 — 16 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Gen. Macz­ka, Sikor­skie­go – godz. 14.30

- 17 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa – godz. 14.30

- 18 stycz­nia (wto­rek) – ul. Śli­wic­ka, Zło­tow­ska, Ustro­nie, Wyb. pod Stru­gę – godz. 14.30, ul. Aka­cjo­wa – godz. 12.00

- 19 stycz­nia (śro­da) – ul. Bla­char­ska, 21 Lute­go, Par­ko­wa – godz. 14.30

- 20 stycz­nia (czwar­tek) – ul. Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Orze­cho­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Trans­por­tow­ców – godz. 14.30

- 21 stycz­nia (pią­tek) – ul. Der­dow­skie­go, Płk. Wry­czy, Wie­lew­ska, Konop­nic­ka, Miło­sza – godz. 14.30

- 22 stycz­nia (sobo­ta) – ul. Tuchol­ska (od koń­ca), Wyb. pod Tucho­lę, Cey­no­wy, Jasno­cha, Dłu­ga, Porzecz­ko­wa, Jago­do­wa, Poziom­ko­wa, Jeży­no­wa, Tru­skaw­ko­wa – godz. 11.00

- 23 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska (+ blok), Cmen­tar­na) – godz. 14.30

Intencje Mszalne od 10 do 16 stycznia 2022 r.

 Poniedziałek 

10.01.2022

6: 30 + Kazi­mierz Hin­ca w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Jan Sza­moc­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Karo­li­na Jaworeńska

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 9

Wto­rek

11.01.2022

6:30 + Mar­ta Dobek w 1 r. śm., Feliks

6:30 + Mąż Edmund Kamow­ski w 1 r. śm. oraz mama Elż­bie­ta Wal­kusz w 5 r. śm.

8:45 + Edmund, Ste­fa­nia Kąko­lew­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, wujek Bronisław

8:45 + Roman Gali­kow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 10

Śro­da 12.01.2022

6:30 + Wła­dy­sła­wa Knitter

6:30 + Han­na Kiersz­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za szczę­śli­wy poród i opie­kę Mat­ki Bożej

8:45 + Jadwi­ga i Wik­tor Hatta

8:45 + Józef Pepliń­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 11

Czwar­tek

13.01.2022

6:30 + Sta­ni­sław Szi­vel­bajn w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Józef Kuchar­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ludwi­ka Brze­ziń­ska w 1 r. śm., mąż Józef 

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 12 

Pią­tek

14.01.2022

6:30 + Sta­ni­sław Fie­rek w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Zbi­gniew Wrył­ka w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Hen­ryk Janusz – Janu­szew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Robert Kaszu­bow­ski – od kole­gów i kole­ża­nek z kla­sy licealnej

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 13

Sobo­ta

15.01.2022

6:30 + Hali­na Wałaszewska

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Marii Gor­no­wicz z oka­zji 80 r. uro­dzin i Gra­ży­ny Brej­skiej z oka­zji 60 r. urodzin

8:45 +Marek Pastwa w 1 r. śm.

8:45 Wan­da Miro­ta w 1 r. śm., mąż Grzegorz

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 14

18:00 + Zofia, Jan, Cze­sław Bucholc, w inten­cji zdro­wia Tere­sy Wasiniewskiej

Nie­dzie­la

16.01.2022

6:30 + Hele­na, Kazi­mierz Bonin

7:30 + Fran­ci­szek Klun­der w 4 r. śm., żona Tere­sa

8:45 W inten­cji Parafii

10:00 + Geno­we­fa Weresz­czyń­ska w 27 r. śm. oraz mąż Marceli 

11:00 + Łukasz Dulek z oka­zji urodzin

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i moc Ducha Świę­te­go dla Kata­rzy­ny z oka­zji 18 r. urodzin

12:30 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 15

18:00 + Jan Bier­nac­ki w 1 r. śm.

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU

Od czerw­ca 2020 roku obo­wią­zu­ją w naszej die­ce­zji Wytycz­ne doty­czą­ce ochro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży. Jed­nym z ele­men­tów budo­wa­nia sys­te­mu prewen­cji jest powo­ła­nie w każ­dej para­fii, szko­le kato­lic­kiej czy innej insty­tu­cji kościel­nej tzw. oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W przy­pad­ku zauważa­nia sygna­łów krzyw­dze­nia dziec­ka w śro­do­wi­sku kościel­nym – poza obo­wiąz­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z pra­wa pań­stwo­we­go – nale­ży powia­domić Dele­ga­ta Bisku­pa Pel­pliń­skie­go ds. Ochro­ny Dzie­ci i Młodzie­ży lub zwró­cić się do oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W naszej para­fii jest nią p. Ewa Mil­ke, któ­rej ema­il znaj­du­je się tutaj

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 2 stycznia 2022 r.

Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę diecezjalną.
Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a o godz. 17.00 zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu nasze­go para­fia­ni­na Patry­ka Szynwelskiego.
W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go czy­li Świę­to Trzech Kró­li. Zapra­sza­my na Msze św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z tej uro­czy­sto­ści prze­zna­czo­na jest na misje kato­lic­kie. O godz. 12.30 w koście­le roz­pocz­nie się Msza św., a ze sta­dio­nu wyru­szy Orszak Trzech Kró­li, któ­ry prze­bie­gać będzie uli­ca­mi: 21-Lute­go, Szkol­ną, Kr. Jadwi­gi, Dra Zie­liń­skie­go i zakoń­czy się na tar­go­wi­sku miej­skim. Bar­dzo pro­si­my o prze­bra­nie się w stro­je kolo­ru czer­wo­ne­go, nie­bie­skie­go lub zie­lo­ne­go, któ­re sym­bo­li­zu­ją róż­ne kon­ty­nen­ty. Stro­je i rekwi­zy­ty będzie pobrać na sta­dio­nie. Będą dwie scen­ki oraz wspól­ne śpie­wa­nie kolęd w cza­sie Orsza­ku i na tar­go­wi­sku miej­skim. Prze­wi­du­je­my też miłe nie­spo­dzian­ki, a hotel „Kavka & Restau­ra­cja” ufun­do­wał dla wszyst­kich uczest­ni­ków gorą­cy barszcz. Pro­si­my, aby w tym dniu nie par­ko­wać samo­cho­dów wzdłuż ul. Szkol­nej, moż­na jed­nak par­ko­wać na boisku Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go. Ze wzglę­du na licz­ny udział zwie­rząt pro­si­my o sto­so­wa­nie się do pole­ceń służb porządkowych.
W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chrztu Pań­skie­go. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na nasze pra­ce parafialne.
Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych odbę­dzie się w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie nie ma Mszy św. wie­czor­nych, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne w śro­dy i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00. W przy­pad­ku pogrze­bu moż­na zgła­szać się we wszyst­kie dni powsze­dnie do godz. 14.00.
W naszej para­fii trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, czy­li kolę­da. Więk­szość rodzin ocze­ku­je na bło­go­sła­wień­stwo Boże swo­ich domów i wspól­ną modli­twę z kapła­nem. Pro­si­my jed­nak, aby nie przyj­mo­wa­ły kolę­dy rodzi­ny znaj­du­ją­ce się na kwa­ran­tan­nie, w izo­la­cji domo­wej lub oso­by oba­wia­ją­ce się zaka­że­nia. Moż­na na drzwiach wywie­sić kart­kę z infor­ma­cją, np. „zapra­sza­my na kolę­dę w przy­szłym roku”. Pamię­taj­my, że bło­go­sła­wień­stwo kolę­do­we jest przy­wi­le­jem, a nie przy­mu­sem. Gdy­by jed­nak rodzi­ny pra­gnę­ły bło­go­sła­wień­stwa, ale z w/w wzglę­dów nie mogły, kapłan może pobło­go­sła­wić nawet sto­jąc na zewnątrz miesz­ka­nia czy domu. W tym roku pro­si­my, aby nie przy­go­to­wy­wać żad­nych poczę­stun­ków. Pro­si­my jed­nak o pod­wo­że­nie księ­ży, oczy­wi­ście w masecz­ce. W tym miej­scu chcie­li­by­śmy gorą­co podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy już przy­ję­li kolę­du­ją­cych kapła­nów, znacz­nie wię­cej niż w ubie­głym roku. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry skła­da­ne na funk­cjo­no­wa­nie para­fii, na remont kościo­ła oraz za ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne na kon­to parafialne.
W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu po ran­nej Mszy św. do godz. 8.45, a dodat­ko­wo od godz. 15.00 do godz. 18.00 oraz po wie­czor­nej Mszy św. Ado­ra­cja roz­pocz­nie się Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go. Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20. W tym mie­sią­cu nie ma odwie­dzin chorych.
Msze św. w tym tygodniu:
 — w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jadwi­gę Wrył­ka w pią­tek o godz. 18.00, Wła­dy­sła­wa Stat­kie­wicz w pią­tek o godz. 18.00, Jana Kale­ty w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Iwo­nę Rut­kow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Mie­czy­sła­wa Kla­man we wto­rek o godz. 6.30, Zofię Wicza­now­ską w śro­dę o godz. 6.30, Jana Mar­kow­skie­go w śro­dę o godz. 6.30, Jana Janow­skie­go w pią­tek o godz. 6.30,

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 12.30

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy w naszej wspól­no­ty ś.p. Józe­fa Kali­tę z ul. Łosiń­skiej, Janu­sza Rąp­cę z Kamion­ki, Bar­ba­rę Weresz­czyń­ską z ul. Bro­wa­ro­wej, Tere­sę Paz­da z Krzy­ża, Annę Kale­ta z ul. 21 Lute­go, Wal­de­ma­ra Szyrk z Ogo­rze­lin, Dawi­da Gac z Będź­mi­ro­wic, Marię Kul­czyk w ul. Lipo­wej. W sobo­tę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ewy Blok z ul. Pod­gór­nej. Wiecz­ny odpoczynek …

Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

- 2 stycz­nia (dzi­siaj) – Czersk, ul. Ander­sa – od godz. 14.30

- 3 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – Kosza­ry (11.00), Kamion­ka (13.00), ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry nie­pa­rzy­ste) i ul. Sło­wac­kie­go – od godz. 14.30

- 4 stycz­nia (wto­rek) – Dąb­ki, Twa­roż­ni­ca (11.00), ul. Łąko­wa, Myśliw­ska, Rey­mon­ta, Boha­te­rów Wrze­śnia, Wyb. pod Łuko­wo – godz. 14.00

- 5 stycz­nia (śro­da) – Wyb. pod Łąg, Łuko­wo, Nie­żu­ra­wa (11.00), ul. Tar­go­wa – godz. 14.00

- 8 stycz­nia (sobo­ta) – Kur­cze, Bagna, Mosna, Ostro­wi­te, Konef­ki, ul. Łosiń­ska, Zabroc­kie­go i 60-Lecia – godz. 11.00

- 9 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Hal­le­ra – godz. 14.30

- 10 stycz­nia (ponie­dzia­łek) – ul. Sta­re­go Urzę­du, Spor­to­wa, Szcze­pań­skie­go i Rogań­skie­go – godz. 14.30

- 11 stycz­nia (wto­rek) – ul. Sta­ro­gardz­ka (n‑ry parzy­ste), Bema – godz. 14.30

- 12 stycz­nia (śro­da) – ul. Tuchol­ska, Kiliń­skie­go, Gajo­wa, Wyzwo­le­nia, Chro­bre­go, Krzy­wo­uste­go, Odno­wi­cie­la, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Prze­my­sła II, Miesz­ka, Kazi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go – godz. 14.30

- 14 stycz­nia (pią­tek) — ul. Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Lipo­wa – godz. 14.30

- 15 stycz­nia (sobo­ta) – Guto­wiec, Kur­ko­wo – godz. 11.00

-16 stycz­nia (nie­dzie­la) – ul. Gen. Macz­ka – godz. 14.30

Intencje Mszalne 3 – 01 — 9-01-2022

Ponie­dzia­łek

03.01.2022

6: 30 + Maria Ram­ska w 8 r. śm.

6:30 + Iwo­na Rut­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Mar­ta Nie­sio­łow­ska w 50 r. śm., jej mąż Augustyn

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 2

Wto­rek

04.01.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Lucy­ny i Jaro­sła­wa w 25 rocz­ni­ce ślu­bu (odno­wie­nie przy­się­gi małżeńskiej)

6:30 + Mie­czy­sław Kla­man w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ste­fa­nia Pru­ska w 4 r. śm., mąż Henryk

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 3

Śro­da 05.01.2022

6:30 + Zofia Wicza­now­ska w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Jan Mar­kow­ski w 30 dzień po pogrzebie

6:30 O moc Ducha Świę­te­go dla kapła­nów pra­cu­ją­cych w Naszej Parafii

8:45 + Andrzej Try­puz w 2 r śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 4

Czwar­tek

06.01.2022

OBJAWIENIE

PAŃSKIE

6:30 + Hen­ryk Babiń­ski w 8 r. śm. 

7:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Wło­dzi­mie­rza z oka­zji urodzin

8:45 W inten­cji Para­fii. W inten­cji ADŚ

10:00 + Adam, Ber­nar­da (ona) i Stanisława

11:00 + Lidia Wett w 5 r śm

12:30 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

12:30 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 5

18:00 + Urszu­la Jaster w 3 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron, brat Alfred, sio­stra Lidia oraz szwa­gier Roman

Pią­tek

07.01.2022

6:30 + Zbi­gniew Wró­blew­ski w 10 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Jan Janow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + W inten­cji trzeźwości

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 6

18:00 + Jadwi­ga Wrył­ka w 1 r. śm.

18:00 + Wła­dy­sław Stat­kie­wicz w 1 r. śm.

Sobo­ta

08.01.2022

6:30 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski w 5 r. śm.

6:30 + Jan z oka­zji uro­dzin oraz z rodzi­ny Prill i Szafraniec

6:30 + Hali­na i Gerard Żywiccy

8:45 + Wła­dy­sła­wa Dol­na, cór­ka Hil­de­gar­da, syn Jerzy

8:45 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 7

18:00 + Ber­nar­da (ona) Kam­row­ska z oka­zji 90 uro­dzin, mąż Franciszek

Nie­dzie­la

09.01.2022

6:30 + Wan­da Kaszu­bow­ska w 31 r. śm.

7:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Marii z oka­zji urodzin

8:45 W inten­cji Parafii

10:00 + Jan Kale­ta w 1 r. śm.

11:00 + Ire­na Hof­man w r. uro­dzin oraz + Edmund i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy oraz Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz oraz z rodzi­ny Karnowskich

12:30 + Cze­sław Klap­czyń­ski – greg. 8

18:00 + Kla­ra Gla­ner z oka­zji uro­dzin, mąż Jan, cór­ka Ste­fa­nia, zięć Kazimierz