UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 listopada 2022 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest świę­tem patro­nal­nym Akcji Kato­lic­kiej i Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, a jed­no­cze­śnie ostat­nią nie­dzie­lą roku liturgicznego.

 2. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na cele inwe­sty­cyj­ne w naszej para­fii. Zebra­li­śmy 11 310 zł oraz 100 zł wpła­co­no na kon­to para­fial­ne. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy reno­wa­cję pre­zbi­te­rium, a obec­nie trwa­ją pra­ce nad nowym oświetleniem.
 3. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za kapła­nów 25, 26 i 27 listo­pa­da po Mszy świę­tej o 8.45.
 4. W pią­tek i sobo­tę odbę­dą się reko­lek­cje GPS dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze SP nr 2 oraz uczniów innych szkół, któ­rzy nie wzię­li udzia­łu w paź­dzier­ni­ko­wych rekolekcjach. 
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Adwent, któ­ry jest cza­sem przy­go­to­wa­nia na Boże Naro­dze­nie. Tra­dy­cyj­nie zachę­ca­my do udzia­łu w reko­lek­cjach adwen­to­wych, któ­re roz­pocz­ną się w sobo­tę na Mszy świę­tej o godz. 18.00. Plan reko­lek­cji znaj­du­je się gablo­tach, a szcze­gó­ły poda­my w przy­szłą nie­dzie­lę. Nauki reko­lek­cyj­ne wygło­si pal­lo­tyn o. Jerzy Gugała.
 6. W śro­dę obok nasze­go LO zosta­nie pod­sta­wio­ny krwio­bus. Zachę­ca­my do odda­nia krwi, któ­ra jest nie­za­stą­pio­nym źró­dłem życia. Reje­stra­cja w godzi­nach od 9.00 do 14.00.
 7. Kół­ko Misyj­ne zapra­sza na spo­tka­nie w pią­tek o godz. 16.00 do sal­ki para­fial­nej. Szcze­gól­nie pro­si się o przy­by­cie dzie­ci, któ­re w grud­niu pra­gną uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach misyj­nych w Pelplinie.
 8. W przy­szłą sobo­tę, tj. 3 grud­nia, księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną — będą to jed­no­cze­śnie odwie­dzi­ny przed­świą­tecz­ne. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy.
 9. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 – 8.45.
 10. Od przy­szłej nie­dzie­li przed kościo­łem i w zakry­stii będzie moż­na nabyć świe­ce Cari­tas w cenie: duże – 25 zł, małe – 10 zł oraz cza­so­pi­smo „W Rodzinie”.
 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Wła­dy­sła­wę Knit­ter we wto­rek o godz. 6.30, Andrze­ja Duraj w śro­dę o godz. 6.30, Jana Janow­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Tade­usza Pobłoc­kie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Wie­sła­wa Pilew­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Mał­go­rza­tę Repul­ską w śro­dę o godz. 18.00, Annę Pie­tro­niuk w czwar­tek o godz. 18.00 i Annę Dzie­nisz w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wę Połom- Hüb­ner z ul. Ander­sa, Ire­nę Pfaj­fer z ul. Bato­re­go, Jadwi­gę Gref­ka z ul. Bema, Hali­nę Eber­tow­ską z ul. Polnej i Lidię Neu­bau­er z ul. Pod­gór­nej. W ponie­dzia­łek o godz. 13.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Andrze­ja Forc z ul. Sło­necz­nej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje mszalne na 20-11-2022 r.

Ponie­dzia­łek

21.11.2022

6:30 + Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 W inten­cji Szy­mo­na z oka­zji 18 uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże bł., dary Ducha Świę­te­go, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej na dal­sze lata życia

8:45 + Geno­we­fa, Jerzy, Ryszard Loroch i zmar­li z rodzi­ny Loroch i Felskich

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 29

18:00 + Ire­na i Bole­sław Szulc i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Tade­usz Pobłoc­ki w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

22.11.2022

6:30 + Wła­dy­sła­wa Knit­ter w 1 r. śm.

6:30 + Zdzi­sław Szopiński

8:45 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 30

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w 53 r. ślu­bu Jadwi­gi i Józefa

18:00 + Wie­sław Pilew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

23.11.2022

6:30 + Andrzej Duraj w 1 r. śm.

6:30 + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Maria i Hele­na Buraczyńskie 

8:45 + Zofia, Gize­la i Józef Rostankowscy

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 1

18:00 + Ire­na Dłu­go­zi­ma, + zmar­łych Człon­ków z Róży św. Zofii 

18:00 + Mał­go­rza­ta Regul­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

24.11.2022

6:30 + Ade­la Ossow­ska i rodzi­ce Ossow­scy i Bergowie

6:30 Za Parafian

8:45 + Kazi­mierz Grad i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 2

18:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18:00 + Anna Pie­tra­niuk w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

25.11.2022

6:30 + Piotr Radom­ski w 11 r. śm., Ste­fa­nia i Jan Kesner

6:30 + Kazi­mierz Lin­da z oka­zji urodzin

8:45 + Jani­na Mucha w 7 r. śm

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 3

18:00 + Leon i Mał­go­rza­ta Misz­ke, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ste­fa­nia Kosec­ka od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

18:00 + Anna Dzie­nisz w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

26.11.2022

REKOLEKCJE

6:30 + Joachi­ma (ona) i Aloj­zy Resz­czyń­scy, Feliks, Fry­da Resz­czyń­scy oraz Miro­sław i Stanisław

6:30 + Ire­na i Alfons Gór­no­wicz, Anna, Sta­ni­sław, Zdzi­sław Zielińscy

8:45 + Marek Mró­zek w 5 r. śm.

8:45 + Jan Janow­ski w 1 r. śm i rodzice

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 4

18:00 + Hali­na, Bro­ni­sław Paz­da, syn Jerzy

18:00 + Jadwi­ga Sabi­niarz w 5 r. śm., Ire­na Tyrań­ska, Rena­ta Gronowska

Nie­dzie­la

27.11.2022

REKOLEKCJE

6:30 + Żona Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron, szwa­gier Mie­czy­sław i Grze­gorz, szwa­gier­ka Bogu­mi­ła, szwa­gier­ka Kry­sty­na, brat Andrzej, bra­to­wa Irena

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska z oka­zji uro­dzin, mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tade­usz

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze łaski i zdro­wie dla Tere­sy z oka­zji 90 r. urodzin 

10:00 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji urodzin

11:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie dla Fran­cisz­ka z oka­zji 8 urodzin

12:30 + Jadwi­ga Szyn­wel­ska w 3 r. śm., mąż Mak­sy­mi­lian i zmar­li z rodziny

12:30 + Romu­ald Bonin – greg. 5

18:00 + Jerzy Kla­man w 12 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

XXXIII Niedziela Zwykła 13 listopada 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indywidualne. 

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
 3. Roz­po­czął się już okres roz­pro­wa­dza­nia opłat­ków. Infor­mu­je­my, że poświę­co­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny w naszej para­fii roz­pro­wa­dza wyłącz­nie zakry­stia­nin p. Rafał Gali­kow­ski, któ­ry nie posłu­gu­je się żad­ny­mi pomoc­ni­ka­mi. Będzie moż­na nabyć rów­nież świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie: 25 zł – duże i 10 zł – małe świece.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. W naszej para­fii będzie to rów­nież Deka­nal­ny Dzień Mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się wie­czor­ną Mszą św. o godz. 18.00, a po niej spo­tka­nie dla mło­dzie­ży i ado­ra­cja. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież naszej para­fii oraz całe­go deka­na­tu. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, a przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia „Pomoc Kościo­ło­wi w potrze­bie”, któ­ra w tym roku jest dedy­ko­wa­na Kościo­ło­wi w Ukrainie. 
 5. Przy­po­mi­na­my, że w dniach 25 – 26 listo­pa­da odbę­dą się reko­lek­cje GPS dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze SP nr 2 oraz uczniów innych szkół, któ­rzy nie wzię­li udzia­łu w paź­dzier­ni­ko­wych rekolekcjach. 
 6. W sobo­tę 26 listo­pa­da na wie­czor­nej Mszy św. roz­pocz­ną się reko­lek­cje adwen­to­we dla całej para­fii, któ­re wygło­si pal­lo­tyn o. Jerzy Gugała.
 7. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. spo­tka­nie kan­dy­da­tów na mini­stran­tów oraz chłop­ców, któ­rzy chcie­li­by dołą­czyć LSO.
 8. W pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie krę­gu biblijnego.
 9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Witol­da Żabiń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ire­nę Pie­pio­ra, Ryszar­da Kołat­kę w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Wan­dę Pru­szak w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Pru­ską we wto­rek o godz. 18.00, Tere­sę Ossow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Edy­tę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Zofię Omie­czyń­ską w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Pela­gię Wicza­now­ską z ul. Łąko­wej. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ire­ny Pfaj­fer z ul. Bato­re­go. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 13-11-2022 r.

Ponie­dzia­łek

14.11.2022

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, z rodzi­ny Czu­bów, Brze­ziń­skich i Cicheckich

6:30 + Zofia, Zyg­munt Lewiń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Ludwik Dywel

8:45 + Witold Żabiń­ski w 1 r. śm.

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 23

18:00 + Leonard Miszew­ski w 6 r. śm.

18:00 + Wan­da Pru­szak w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

15.11.2022

6:30 + Zofia, Hary, Jan Zabroc­cy, Hie­ro­nim Kelesz 

6:30 + Rodzi­ce Ire­na i Edward Sękow­scy, Bal­bi­na, Bar­ba­ra i Bole­sław Łysak

8:45 + Jadwi­ga i Hen­ryk Elak

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 24

18:00 + Kry­sty­na Narloch, rodzi­ce Jadwi­ga i Władysław

18:00 + Elż­bie­ta Pru­ska w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

16.11.2022

6:30 + Doro­ta Elak oraz zmar­li z rodzi­ny Elak i Pułkownik

6:30 + Tere­sa, Józef, Krzysz­tof, Leoka­dia, Kazi­mierz, Sta­ni­sław Wiśniewscy

6:30 + Łucja i Roman Frost, cór­ka Danie­la i wnuk Piotr 

8:45 + W inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 25

18:00 + Leoka­dia i Jan Grze­ca, syn Mie­czy­sław, syno­wa Maria i zięć Jerzy

18:00 + Tere­sa Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

17.11.2022

6:30 + Jadwi­ga i Jan Begger

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Wero­ni­ki i Krzysz­to­fa w 10 r. ślubu

8:45 + Aga­ta i Ste­fan Kaszubowscy

8:45 + Hele­na, Wła­dy­sław i syn Jerzy Grze­lak, Kon­rad Kwa­śniew­ski i sio­stra Modesta

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 26

18:00 + Zofia Topczyńska 

18:00 + Edy­ta Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

18.11.2022

6:30 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Józef Mali­now­ski w 7 r. śm.

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Zofii i Roma­na w 50 r. ślubu

8:45 + Anto­ni­na i Bro­ni­sław Gra­da w 21 r. śm

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 27

18:00 + Wła­dy­sław Wil­kow­ski w 3 r. śm., Zofia Zdu­nek w 3 r. śm., mąż Stefan

18:00 + Mat­ka Ire­na Pie­pio­ra w 1 r. śm.

18:00 + Zofia Omie­czyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

19.11.2022

6:30 + Kazi­mierz Gli­niec­ki w 5 r. śm. 

6:30 + Mar­ta Kitow­ska w r urodzin

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Jani­ny i Sta­ni­sła­wa w 40 r. ślubu

8:45 + Mar­ta i Józef Cie­miń­scy, Jan Cie­miń­ski, Jadwi­ga i Bole­sław Chmiel, Paweł i Józef Simon

8:45 + Wie­sław Cichoń

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 28

18:00 + Anto­ni Grze­ca w dniu uro­dzin, żona Zofia, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Nie­dzie­la

20.11.2022

6:30 + Ger­tru­da Grzy­wacz w 16 r. śm., mąż Fran­ci­szek i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Tade­usz Szlach­ci­kow­ski w 16 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Marian­na, Kon­rad, Hen­ryk, Łukasz Kaszu­bow­scy, Mela­nia, Józef, Kazi­mie­ra Klunder

11:00 + Jerzy Walen­czak w 6 r. śm.

12:30 + Bole­sław i Bro­ni­sła­wa Mil­ke i syn Adam

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 29

12:30 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 + Ryszard Kołat­ka w 1 r. śm.

XXXII Niedziela Zwykła 6 listopada 2022 r.

 1. Po Mszy św. o 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 2. W pią­tek obcho­dzi­my kolej­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę. Wszyst­kich, któ­rym dro­ga jest Pol­ska, zapra­sza­my na Mszę św. w tej inten­cji na godz. 8.45. Szcze­gól­ne zapro­sze­nie kie­ru­je­my do samo­rzą­dow­ców, wszyst­kich orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na tere­nie naszej gmi­ny oraz repre­zen­ta­cje szkół z pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi. Po Mszy św. tra­dy­cyj­nie uda­my się pod pomnik upa­mięt­nia­ją­cy ofia­ry wal­ki o naszą nie­pod­le­głość, gdzie zło­ży­my kwia­ty. Pod­czas uro­czy­sto­ści zosta­nie poświę­co­ne nowe ogro­dze­nie cmen­ta­rza hono­ro­we­go. W pią­tek nie obo­wią­zu­je post, od któ­re­go ks. biskup udzie­lił dyspensy.

 3. Roz­po­czy­na się już okres roz­pro­wa­dza­nia opłat­ków. Infor­mu­je­my, że poświę­co­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny w naszej para­fii roz­pro­wa­dza tyl­ko i wyłącz­nie zakry­stia­nin p. Rafał Gali­kow­ski, któ­ry nie posłu­gu­je się żad­ny­mi pomoc­ni­ka­mi. Będzie moż­na nabyć rów­nież świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie: 25 zł – duże i 10 zł – małe świece.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę, po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na nasze pra­ce parafialne.

 5. Nauka dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 7. Ofia­ry na zdro­waś­ki moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze parafialnym. 

 8. Przed kościo­łem lub w zakry­stii moż­na nabyć cza­so­pi­sma „Piel­grzym” oraz choj­nic­kie cza­so­pi­smo „W Rodzinie”. 

 9. Msze św. w tym tygodniu: 

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Woj­cie­cha Wał­doch we wto­rek o godz. 6.30, Ste­fa­nię Włoch w czwar­tek o godz. 6.30

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edwar­da Dahl­ke w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: ś.p. Jerze­go Połom z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Tade­usza Szprę­gę z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Jana Gra­dow­skie­go z ul. Zie­lo­nej i Różę Czer­nie­jew­ską z ul. Łąko­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Pela­gii Wicza­now­skiej z ul. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne na 06-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

07.11.2022

6:30 + Leonard Miszew­ski w dniu urodzin

6:30 + Miro­sław Narloch w 2 r. śm.

8:45 + Rodzi­ce Kla­ra, Hen­ryk Chma­ra, brat Roman i mąż Czesław

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 16

18:00 + Fran­ci­szek Cza­piew­ski w r. śm., żona Anie­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

Wto­rek

08.11.2022

6:30 + Woj­ciech Wał­doch w 1 r. śm.

6:30 + O dar nie­ba w r. śm., Hen­ry­ka (ona) Rafiń­ska i mąż Feliks oraz Hele­na i Ber­nard Piekarscy 

8:45 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 17

18:00 + Tere­sa Pobłoc­ka w 13 r. śm.

Śro­da

09.11.2022

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy i Jan Kaszubowscy

6:30 + Danu­ta Kamińska

8:45 + Bog­dan Kło­sow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 18

18:00 + Woj­ciech Czar­now­ski w 7 r. śm., Tere­sa Matu­szew­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

10.11.2022

6:30 + Jan z oka­zji uro­dzin, żona Anna i zmar­li z rodzi­ny Ossow­skich, syno­wie i wnukowie

6:30 + Ste­fa­nia Włoch w 1 r. śm.

8:45 + Zenon Gra­dow­ski w 28 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Gra­dow­skich i Szlachcikowskich

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 19

18:00 + Fran­ci­szek Wiśniew­ski w 2 r. śm.

18:00 + Edward Dahl­ke w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

11.11.2022

ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI

6:30 + Euge­nia Szulc w r. śm. i mąż Jerzy Szulc

6:30 + Grze­gorz Pastwa w 2 r. śm., Zdzi­sław Jasnoch w 2 r. śm.

8:45 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie w rodzi­nie Ire­ny i Fran­cisz­ka Kry­gier z oka­zji 50 r. ślubu

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 20

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie w rodzi­nie Lucy­ny i Krzysz­to­fa Kał­dow­skich z oka­zji 30 r. ślubu

18:00 + Bogu­mi­ła Lan­dow­ska z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

18:00 + Mał­go­rza­ta Gor­no­wicz w dzień uro­dzin i mąż Mieczysław

Sobo­ta

12.11.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Cze­sław Gwiz­da­ła i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Sta­ni­sław Falk, jego rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Mar­ta, Józef Łan­gow­scy, Leoka­dia, Zyg­munt Sta­ni­sław Mrozik

8:45 + Hele­na Pozor­ska w 12 r. śm. i mąż Edward

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 21

15:00 Ślub

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron, o Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzinie

Nie­dzie­la

13.11.2022

6:30 + Bogu­mi­ła i Józef Jaż­dżew­scy, syn Jerzy

7:30 + Jan Możuch w 42 r. śm. oraz żona Hele­na, syn Jan

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Zyg­munt i Ste­fa­nia Wycin­ka, Jerzy Cza­piew­ski i żona Agniesz­ka, Danu­ta i Fran­ci­szek Sękow­scy, Beata Narloch

11:00 + Jerzy i Agniesz­ka Czapiewscy

12:30 + Ste­fa­nia Kla­man w 6 r. śm., mąż Mak­sy­mi­lian i syn Jerzy

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 22

14:00 + Józe­fa Lan­dow­ska w 10 r. śm.

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Anny z oka­zji urodzin

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30 października 2022 r.

1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościołów.

2. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Zapra­sza­my na Msze św., które odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym – z jed­nym wyjąt­kiem. Nie będzie Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.00, a dodat­ko­wa Msza św. zosta­nie odpra­wio­na w inten­cjach zbio­ro­wych o godz. 14.00. Po niej wyru­szy pro­ce­sja, naj­pierw na cmen­tarz para­fial­ny, gdzie wysłu­cha­my kaza­nia, a następ­nie na cmen­tarz hono­ro­wy. W tym dniu na cele par­kin­go­we będzie prze­zna­czo­ne tar­go­wi­sko miej­skie, a służ­by porząd­ko­we pro­szą o dosto­so­wa­nie się do pole­ceń i ozna­ko­wa­nia. W Krzy­żu Msza św. o godz. 9.45.

3. W śro­dę przy­pa­da Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li Dzień Zadusz­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00. Tra­dy­cyj­nie Apo­stol­stwo Dobrej Śmier­ci zapra­sza na modli­twę różań­co­wą, któ­ra odbę­dzie się o godz. 15.00 na naszym cmen­ta­rzu. Nato­miast po Mszy św. o godz. 18.00 uda­my się pro­ce­sjo­nal­nie na cmen­tarz, by wspól­nie modlić się za naszych bli­skich. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00.

4. W ponie­dzia­łek przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych zachę­ca­my do spo­wie­dzi św., któ­rej słu­cha­my od godz. 17.30.

5. Od połu­dnia Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych do 8 listo­pa­da moż­na uzy­skać raz dzien­nie odpust zupeł­ny za dusze czyść­co­we pod sta­ły­mi warun­ka­mi, czy­li stan łaski uświę­ca­ją­cej, Komu­nia św., brak przy­wią­za­nia do grze­chu oraz modli­twa w inten­cjach Ojca św. 

6. Od czwart­ku do sobo­ty zapra­sza­my też na róża­niec za dusze w czyść­cu cier­pią­ce wymie­nia­ne w zdro­waś­kach jed­no­ra­zo­wych na godz. 17.30. Ofia­ry na zdro­waś­ki rocz­ne moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne, pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa, na którą zapra­sza­my nie tyl­ko dzie­ci i mło­dzież, ale wszyst­kich para­fian, od godz. 15.00 – 16.20. O godz. 15.00 odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Bożego. 

8. W sobo­tę, 5 listo­pa­da, Civi­tas Chri­stia­na zapra­sza na godz. 16.00 na cmen­tarz, na róża­niec w inten­cji zmar­łych człon­ków wspólnoty.

9. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a kolek­ta tego dnia jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

10. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

11. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w orga­ni­za­cji deka­nal­ne­go tur­nie­ju pił­ki noż­nej mini­stran­tów, a w szcze­gól­no­ści dyrek­cji Zespo­łu Szkół Zawo­do­wych w Mala­chi­nie za udo­stęp­nie­nie hali sportowej.

12. Uwa­ga dzie­ci! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ostat­ni w paź­dzier­ni­ku róża­niec, w ponie­dzia­łek o godz. 16.20, a po nim uda­my się do sali spor­to­wej nasze­go LO na „Bal Świę­tych”. Zachę­ca­my do prze­bra­nia się za posta­cie świę­tych lub anio­łów. W tym miej­scu dzię­ku­je­my KGW w Krzy­żu za przy­go­to­wa­nie poczę­stun­ku dla uczest­ni­ków balu.

13. Jak zawsze przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my o obo­wiąz­ku prze­dłu­ża­nia miejsc na cmen­ta­rzu, których ter­min upły­wa po 20 latach. Pro­si­my nie wrzu­cać do kon­te­ne­rów na śmie­ci liści, ale do miejsc wyzna­czo­nych przez opie­ku­na cmen­ta­rza. Zwra­ca­my też uwa­gę na kra­dzie­że kwia­tów i zni­czy. Jest to nie tyl­ko rze­czą kary­god­ną, ale wyra­zem bra­ku sza­cun­ku dla zmar­łych i pro­fa­na­cją tego świę­te­go miejsca.

14. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

15. Msze św. w tym tygodniu:

1 r. śmier­ci: za ś. p. Tere­sę Drew­czyń­ską w śro­dę o godz. 16.20

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Romu­al­dę Wiśniew­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ewę Łopa­ta w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- Msza św. zbio­ro­wa za zmar­łych we wto­rek o godz. 14.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspólno­ty ś.p. Bogu­mi­łę Lamot z Mostów I Ire­nę Dłu­go­zi­ma z ul. Świer­ko­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne 30-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

31.10.2022

6:30 + Ire­na Szczy­gieł w 4 r. śm.

6:30 + Jan Kucz­kow­ski w 6 r. śm.

8:45 + W inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 9

18:00 + Tere­sa, Mie­czy­sław, Tade­usz Pobłoc­cy, zmar­li z rodziny

18:00 + Romu­al­da Wiśniew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

01.11.2022

WSZYSTKICH

ŚWIĘTYCH

6:30 + Za zmar­łych z rodzi­ny Szlach­ci­kow­skich, Gla­ner i Trzcińskich

7:30 + Zmar­li z rodzi­ny Bober, Min­dak, Możuch, Mur­kow­skich, Kie­drow­skich, Andrze­jew­skich, Styrna 

8:45 + Jan i żona Prakseda

10:00 + Marek Zie­mak w 3 r. śm., mama Sta­ni­sła­wa Zie­mak oraz Lidia, Alfons Gier­szew­scy, sio­stra Maria Karykowska

11:00 + Ber­nar­da (ona) Kło­dziń­ska w r. śm.

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 80 uro­dzin dla Urszu­li oraz o opie­kę Bożą dla rodzi­ny Klaman

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 10

14:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

14:00 + Hele­na Bie­liń­ska w dniu uro­dzin, mąż Cze­sław, rodzi­ce i rodzeństwo

Śro­da

02.11.2022

DZIEŃ

ZADUSZNY

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Możuch, Kru­pa, Kie­drow­skich i Murkowskich

6:30 + Agniesz­ka Dol­na w 10 r. śm., Zyg­munt Dol­ny, syn Andrzej, Jerzy, Zbigniew

6:30 + Elż­bie­ta i Alfons Lipscy

8:45 + Woj­ciech i Alfons Ossow­scy i Józef Pastwa

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 11

11:00 + Zofia i Feliks Knuth, Anna i Kazi­mierz Bura­kow­scy oraz Jan Jażdżewski

16:20 + Michał i Jadwiga

16:20 + Tere­sa Drew­czyń­ska w 1 r. śm, mąż Edmund Drewczyński

18:00 + Zmar­łych dziad­ków z rodzi­ny Prą­dzyń­skich, Schmidt, Miszew­skich, Pest­ka i Peplińskich

18:00 + Ali­cja Maniow­ska w 17 r. śm., mąż Sta­ni­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

03.11.2022

6:30 + Agniesz­ka Gru­bich w 13 r. śm.

6:30 + Jędrzej i Elż­bie­ta Rolbieccy

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 12

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym 

18:00 + Elż­bie­ta Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

04.11.2022

6:30 + Mariusz Diec w 10 r. śm.

6:30 + Kry­sty­na i Ber­nard Grzy­bow­scy, Ali­cja i Alfred Borman

6:30 + Rodzi­ce Jan i Hele­na Che­rek, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron oraz Ber­nard i Ire­na Kiedrowscy

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 13

16:20 + Euge­niusz Narloch

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski w 6 r. śm.

18:00 + Zyg­munt Szyn­wel­ski w 2 r. śm.

18:00 + Ewa Łopa­ta w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

05.11.2022

6:30 + Hele­na i Wacław Pepliń­scy, Hele­na i Cze­sław Bie­liń­scy i ich rodzice

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 14

18:00 + Ger­tru­da, Kle­mens, Woj­ciech, Maria, Jan i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

06.11.2022

6:30 + Za zmar­łych z rodzi­ny Rydu­chow­skich, Kuklew­skich, Sabi­niarz, Boże­na i Jan Pruszak

7:30 + Jan Min­dak – z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

8:45 W Róż Różańcowych

10:00 + Ste­fan Gali­kow­ski w dniu urodzin

11:00 + Józef, Roman i Grze­gorz Ossow­scy oraz rodzice

12:30 + Ana­sta­zja i Mar­ta Pie­sik oraz ich rodzice

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 15

18:00 + Cór­ka Mag­da­le­na Szram­ka w 13 r. śm, rodzi­ce z oboj­ga stron, zięć Marek

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23 października 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę misyj­ną i zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji misji, a zwłasz­cza za o. Zyg­mun­ta, któ­ry po powro­cie z urlo­pu roz­po­czął służ­bę w swo­jej pla­ców­ce w Papui Nowej Gwinei.

 2. Zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30, a w nie­dzie­lę pół godz. przed wie­czor­ną Mszą św. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20.
 3. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej: dzi­siaj, w śro­dę oraz przy­szłą nie­dzie­lę w godz. 9.30 – 11.00.

 4. Trwa reno­wa­cja pre­zbi­te­rium kościo­ła. Zosta­ły wzmoc­nio­ne tyn­ki, a w ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się malo­wa­nie ścian ponad fre­ska­mi. W naj­bliż­szym cza­sie będzie pro­blem w oświe­tle­niem, gdyż opóź­nia się dosta­wa nowych reflek­to­rów. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy pierw­szy etap reno­wa­cji zabyt­ko­we­go ogro­dze­nia świą­ty­ni od stro­ny ul. Kościusz­ki. W dal­szej kolej­no­ści będzie odna­wia­ny rów­nież mur i scho­dy od ul. Szkolnej.
 5. Zbli­ża się uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, dla­te­go pro­si­my nie wrzu­cać liści do kon­te­ne­rów na śmie­ci, ale w miej­scach do tego wyznaczonych.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na budo­wę nowych kościołów.
 8. Dzię­ku­je­my dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie sali oraz wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie reko­lek­cji GPS dla kan­dy­da­tów do bierzmowania.
 9. Wzna­wia­my kol­por­taż dwu­ty­go­dni­ka „W Rodzi­nie”, cza­so­pi­sma wyda­wa­ne­go w Choj­ni­cach. Zachę­ca­my do lek­tu­ry cie­ka­wych arty­ku­łów. Cena egzem­pla­rza 1,50 zł.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hele­nę Lubiń­ską w śro­dę o godz. 8.45, Huber­ta Kwiat­kow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Krzysz­to­fa Laskow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Hen­ry­ka Kosie­dow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Ste­fa­na Basza­now­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Marię Pokrzy­wiń­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Tade­usza Puczyń­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jadwi­gę Sza­ra­fin z Mala­chi­na, Lasz­ka Rogań­skie­go z ul. Dąbrow­skie­go, Danu­tę Rekow­ską z Gutow­ca, Kry­sty­nę Knit­ter z Krzy­ża. W śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Bogu­mi­ły Lamont zd. Kitow­skiej z Mostów. Wiecz­ny odpoczynek …