ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Człowieka mierzy się miarą serca” – Jan Paweł II

Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem Jana Pawła II. 18 maja przypada 100 rocznica urodzin Papieża – Polaka. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne, dlatego pragniemy te wartości przekazać w ramach organizowanego konkursu. Chcemy kultywować pamięć, rozwijać wyobraźnię oraz twórcze umiejętności dzieci inspirowane życiem i działalnością Ojca Świętego. Pragniemy w ten sposób upamiętnić 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II, przez co zwiększyć wrażliwość i uwagę młodego pokolenia na postać znanego na całym świecie Polaka, ogromnego autorytetu.

Regulamin konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie naszej parafii (klasy I-VIII).

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy na jeden z wybranych tematów:

„Wadowice – tu wszystko się zaczęło. Życie, szkoła, teatr, kapłaństwo”

„Ojcze Święty, módl się za nami. Wybrane wezwanie litanii do św. Jana Pawła II”

Prace będą oceniane i nagrodzone w dwóch kategoriach - ze względu na dwa tematy konkursu.

Każda praca może mieć tylko jednego autora - w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.

Jeden uczestnik może zgłosić pracę tylko na jeden wybrany temat.

Technika wykonania pracy jest dowolna.

Format pracy: A3 bądź większe

Termin i sposób składania prac:

Na prace konkursowe czekamy do 24 maja (włącznie).

Do każdej pracy należy dołączyć wypisane przez rodziców/opiekunów załączniki.

Na obecnym etapie, aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać zdjęcie pracy konkursowej oraz wypełnionych załączników i przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o dostarczenie oryginalnych prac w odpowiednim czasie – wszystko uzależnione będzie od stopnia obowiązujących restrykcji.

Ogłoszenie wyników:

Komisję konkursową powołują organizatorzy.

Organizatorzy zapewniają nagrody i wyróżnienia dla finalistów konkursu.

Do niedzieli - 31 maja - przewidujemy ogłoszenie wyników na facebooku parafialnym https://www.facebook.com/mariamagdalenaczersk/ oraz podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00.

Z uwagi na trwający stan epidemiologiczny organizatorzy zastrzegają sobie prawo wydłużenia czasu na ogłoszenie wyników.

O terminie i miejscu rozdania nagród oraz składaniu oryginalnych prac - uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do szkół, których uczniowie zostaną laureatami. Informacja pojawi się również na facebooku parafialnym.

Dodatkowe informacje:

1. Do każdej zgłoszonej pracy plastycznej należy koniecznie dołączyć wypełnione załączniki do regulaminu, czyli kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) oraz zgodę rodzica/opiekuna (załącznik nr 2). Uwaga! Prace, do których nie zostaną dołączone podpisane załączniki – nie będą brane pod uwagę!

2. Po ogłoszeniu wyników konkursu, zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie internetowej parafii oraz facebooku parafialnym. Natomiast wszystkie oryginalne prace zostaną udostępnione na wystawie pokonkursowej w kościele. Po zakończeniu wystawy, zostaną przekazane katechetom uczestników.

Organizatorzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Czersku

Koordynator konkursu - Weronika Czarnowska

Kontakt poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / wiadomość poprzez stronę: https://www.facebook.com/mariamagdalenaczersk/


Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy


Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………….……..………

Pełna nazwa szkoły: ………………………………………………………………………...…………

Klasa i nazwisko katechety: …………………………………………………………………..….…….

Wybrany temat pracy*: ……………………………………………………………..……..…...…….

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: ……………………………….……….………


*w przypadku wybrania tematu nr 2 – prosimy o podanie wybranego przez uczestnika do zilustrowania wezwania litanii.

Załącznik nr 2

Oświadczenie

Oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym,

…………………….………………………………………

(imię i nazwisko autora pracy)

- wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym „Człowieka mierzy się miarą serca – Ojciec Święty oczami dzieci” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II organizowanym przez Parafię pw. św. Marii Magdaleny w Czersku

- wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, klasa, nr telefonu - na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz na publikację pracy podpisanej jego imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej oraz facebookowej parafii

- Posiadam wiedzę, iż mam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (Dz.U.UE.L.2016.119.1).


………..…………………………………….……………………

data, imię i nazwisko oraz czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna


Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie.


W ubiegłym tygodniu po renowacji odsłoniliśmy dwie ściany naszego kościoła. Czerska świątynia odzyskała dawny blask. Restrykcje stanu epidemicznego nie pozwalają na spacery, dlatego większość parafian nie ma możliwości zobaczenia i podziwiania tego wspaniałego dzieła, dlatego prezentujemy kilka zdjęć. Poza tym można zobaczyć filmik z drona  (link: https://www.instagram.com/p/B-Koq54Dzav/?igshid=42yp2d8x4la4), który jest dostępny na naszym facebooku, a który pokazuje ogrom wykonanej dotychczas pracy konserwatorsko-budowlanej. Aktualnie wykonujemy prace blacharskie, m.in. na dwóch wieżyczkach. Całkowite zakończenie prac jest przewidziane na 20 czerwca 2022 r. Mamy jednak nadzieję, że nastąpi to wcześniej. Świątynia jest naszym wspólnym dobrem, chlubą naszej społeczności, podziwianym w całej Polsce – i nie tylko – zabytkiem, jest znakiem rozpoznawczym miasta. Może komuś wydać się niestosowne proszenie o dalsze wsparcie finansowe tego dzieła, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich okresie epidemii, ale pamiętajmy, że jest to nasz dar dla Boga, przed którym wszyscy staniemy, jest to też pamiątka, którą po sobie pozostawimy następnym pokoleniom. Z całego serca bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy dotychczas wspierali to dzieło i bardzo proszę o dalszą pomoc.

  

 

 

Wobec zagrożenia epidemiologicznego zwracam się do wszystkich parafian z ogromną prośbą o zastosowanie się do poniższych zasad, które wynikają z troski o własne zdrowie, ale również są sprawdzianem miłości bliźniego:

Ks. biskup udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. do 29 marca, czyli nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Zachęca się, aby wierni pozostali w domach i uczestniczyli we Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu.

W oparciu o przepisy dotyczące stanu epidemicznego, które ograniczają do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, ks. biskup diecezjalny postanawia, aby w kościołach i kaplicach nie przebywało więcej niż 50 osób.

Zgodnie z tym zaleceniem w naszym kościele czynne będzie tylko wejście główne, a po osiągnięciu wyznaczonego limitu – zgodnie z decyzją ks. biskupa – wierni zostaną odesłani do domu.

Odwołujemy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.

W dni powszednie Msze św. będą odprawiane w dotychczasowym porządku, ale mogą w nich brać udział tylko rodziny, które zamówiły intencje.

Komunię św. można przyjmować na rękę, do czego zachęca się wiernych.

Kościół będzie otwarty codziennie od rannej do wieczornej Mszy św. Zachęcamy do nawiedzania naszej świątyni i indywidualną modlitwę w ważnych dla nas sprawach.

W związku z panującym wirusem w kościele będzie codziennie o godz. 20:30 odmawiany różaniec bez udziału wiernych w intencji chorych i służby zdrowia. Bardzo prosimy, aby całe rodziny modliły się w tym czasie w swoich domach.

Kapłani mogą odwiedzać chorych z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Chorych można zgłaszać tradycyjnie pod numerem telefonu lub u ks. wikariuszy.

Jeśli jakaś osoba starsza, samotna będzie potrzebowała pomocy również może zadzwonić do kapłanów.

W tym trudnym czasie módlmy się za siebie nawzajem i nie poddawajmy się zwątpieniu. Pamiętajmy o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Z wyrazami nadziei i ufności ks. prob. Zbigniew Straszewski


>