XX NIEDZIELA ZWYKŁA 14 sierpnia 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na tacę, na nasze pra­ce para­fial­ne oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakr. chrztu św.

 2. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 3. Jutro obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP, któ­ra jest dniem wdzięcz­no­ści za bło­go­sła­wień­stwo Boże dla plo­nów zie­mi, dla­te­go pod­czas każ­dej Mszy św. zosta­ną poświę­co­ne kło­sy zbóż, ziół i kwia­tów. Zapra­sza­my na Msze św., któ­re spra­wu­je­my w porząd­ku nie­dziel­nym, rów­nież nad jezio­rem w Ostrowitem.
 4. Z wyprze­dze­niem pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w tym roku gmin­ne dożyn­ki rol­ni­czo-leśne będą połą­czo­ne z para­fial­ny­mi i odbę­dą się w ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca, czy­li 27 sierp­nia, Mszą św. o godz. 13.30 w naszym koście­le. Już dzi­siaj pro­si­my o przy­go­to­wa­nie wień­ców i darów ofiar­nych z poszcze­gól­nych sołectw, osie­dli i tra­dy­cyj­nie — działkowiczów.

 5. Wczo­raj z Czę­sto­cho­wy wró­ci­li piel­grzy­mi pie­si i rowe­ro­wi, któ­rzy razem z ks. Mate­uszem i ks. Damia­nem zanie­śli przed tron Czar­nej Madon­ny nasze inten­cje. Dzię­ku­ją za pamięć i modli­twę oraz wspar­cie mate­rial­ne i logistyczne. 
 6. Rów­nież w dniu wczo­raj­szym nasza para­fian­ka s. Olga Repiń­ska zło­ży­ła ślu­by wie­czy­ste w Pozna­niu. Dzię­ku­je­my rodzi­com sio­stry za wycho­wa­nie cór­ki i prze­ka­za­nie głę­bo­kiej wia­ry, a sio­strze Oldze życzy­my wie­lu łask Bożych, darów Ducha Świę­te­go i żar­li­wo­ści w posłu­dze zakonnej.
 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). Pogrze­by moż­na zgła­szać w dowol­ne dni (poza nie­dzie­lą) przed połu­dniem. Jutro z racji świę­ta biu­ro jest nieczynne.
 8. W imie­niu rodzi­ców i dziad­ków małej Zosi Szcze­śniew­skiej, cho­rej na SMA, ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na tera­pię geno­wą w ubie­głą nie­dzie­lę. Pod­czas zbiór­ki zebra­li­śmy 10 815, 27 zł, 1 cen­ta, 5 euro i 10 koron duńskich. 
 9. Zapra­sza­my do ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu w sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę (28 sierp­nia), ks. Mate­usz orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Kar­tuz i Sia­no­wa. Wyjazd o godz. 14.00 z ul. Szkol­nej. Chęt­ni mogą zgła­szać się do ks. Mate­usza. Koszt wyjaz­du – 50 zł.
 11. Msze św. w tym tygodniu: 

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Sta­ni­sła­wę Muchow­ską w pią­tek o godz. 6.30, Lidię Lan­dow­ską w nie­dzie­lę o godz. 7.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ger­tru­dę Bot­cher (czyt.: Becier) w czwar­tek o godz. 8.45

Intencje Mszalne na XX niedzielę zwykłą 14-08-2022 r.

Ponie­dzia­łek

15.08.2022

WNIEBOWZIĘCIE NMP

6:30 O Boże błog. dla Tosi­na z oka­zji urodzin

7:30 Za zmar­łych z rodzi­ny Pie­sik i Sobczak

8:45 Za żywych i zmar­łych człon­ków Róży p.w. św. Mak­sy­mi­lia­na Kolbe 

10:00 O Boże błog., zdro­wie dla Gabrie­li i Wal­de­ma­ra w 14 r. ślubu

11:00 + Jerzy Szulc w 22 r. śm.

12:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 22

16:00 OSTROWTE: Gra­ży­na Muszak w 11 r. śm.

18:00 +Zbi­gniew Kasprzak w 3 r. śm., oraz rodzice

Wto­rek

16.08.2022

6:30 Za Para­fian

8:45 + Ste­fa­nia i Juliusz Barec­cy, Jan i Mar­cin Ossowscy

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 23 

18:00 + Anto­ni i Józe­fa Czarnowscy

Śro­da

17.08.2022

6:30 + Hele­na Bonin w 9 r. śm., mąż Kazi­mierz i syn Romuald

8:45 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 24 

18:00 O zdro­wie i błog. Boże dla Elż­bie­ty w 70 urodziny

Czwar­tek

18.08.2022

6:30 + Mar­ta Dorsz, mąż Bronisław

8:45 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Ger­tru­da Böt­cher (Becier) w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 25

18:00 + Zofia i Hen­ryk, mąż Sta­ni­sław, brat Jędrzej

Pią­tek

19.08.2022

6:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) w 1 r. śm., Józef Muchow­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jan Bier­nac­ki z oka­zji urodzin 

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 26

18:00 + Maria Sło­miń­ska w 2 r. śm., mąż Jerzy

Sobo­ta

20.08.2022

6:30 + Piotr i Roman Ossowscy

8:45 O boże błog. z oka­zji 6 r. ślu­bu dla Tosi­na i Kami­li oraz dla całej rodziny

8:45 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. oraz opie­kę MB dla Ewy i Zbi­gnie­wa w 40 r. ślubu

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 27

16:00 Ślub

18:00 + Lidia i Józef Sło­miń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron i bracia

Nie­dzie­la

21.08.2022

6:30 + Ana­sta­zja i Andrzej Szulc

7:30 + Lidia Lan­dow­ska w 1 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Ire­na Cysew­ska w dniu urodzin

11:00 + z rodzin Lewiń­skich, Zabłoc­kich i Chmarów

12:30 + Ryszard Kitow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 28

16:00 OSTROWTE: + Jerzy Kazi­mier­czak i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Jerzy, Roza­lia, Leon Neżurawscy 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą kolek­tę die­ce­zjal­ną, a w przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na nasze pra­ce para­fial­ne. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na lecze­nie z SMA małej Zosi Szcze­śniew­skiej. Rodzi­ce pro­szą o ratu­nek dla dziecka.

 2. W cza­sie waka­cji zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, któ­re spra­wu­je­my w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 1230 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu świę­te­go. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 4. W sobo­tę – 13 sierp­nia — przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Na nabo­żeń­stwo fatim­skie zapra­sza­my na godz. 20.00 Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Rano od godz. 7.00 do 8.45 będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Pro­szę nie nasta­wiać się na spo­wiedź św. pod­czas Mszy św.

 6. W okre­sie waka­cyj­nym BIURO PARAFIALNE jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W ponie­dzia­łek przy­pa­da uro­czy­stość św. Waw­rzyń­ca, patro­na naszej diecezji. 

 8. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 9. Wczo­raj zakoń­czy­ły się kolo­nie dla dzie­ci w Żar­now­cu. Gorą­co dzię­ku­je­my za orga­ni­za­cję wypo­czyn­ku p. Agniesz­ce, opie­ku­nom i dar­czyń­com oraz za opie­kę ducho­wą ks.Damianowi.

 10. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 11. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Kry­sty­nę Kon­ko­lew­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Jadwi­gę Maj­chrzak w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, Cze­sła­wa Cze­chow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Jerze­go Gli­niec­kie­go w czwar­tek o godz. 8.45, Andrze­ja Stur­mow­skie­go w pią­tek o godz. 8.45.

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Kami­lę Kosiak z Nie­miec, Lidię Kukliń­ską z ul. Choj­nic­kiej, Józe­fa Cza­piew­skie­go ze Zło­to­wa, wyb. pod Łg, Jana Zara­nek z ul. Towa­ro­wej i Zofię Jezior­ną z ul. Gen. Bema. W dniu dzi­siej­szym (nie­dzie­la) zmarł ś.p. Piotr Wyro­wiń­ski, z ul. Gan. Macz­ka, lat. 83, ojciec ks. Jac­ka. Pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o godz. 11.00 w Bru­sach. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje — XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

08.08.2022

6:30 + Grze­gorz Her­man z oka­zji urodzin

8:45 + Kla­ra Spen­ga, Jan

8:45 + Jadwi­ga Maj­chrzak w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 15

18:00 + Danu­ta Wałaszewska

Wto­rek

09.08.2022

6:30 + Tere­sa Włodarczyk

8:45 + Rpman Kulas z oka­zji urodzin

8:45 + Miro­sław Resz­czyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 16

18:00 + Tere­sa, Fran­ci­szek, Bog­dan Landowscy 

Śro­da 10.08.2022

6:30 + Adam Urbań­ski z oka­zji uro­dzin i ojciec Zygmunt

8:45 W pew­nej intencji

8:45 + Cze­sła­wa Cze­chow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 17

18:00 + Jani­na Kobie­row­ska w 6 r. śm., mąż Alfons i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

11.08.2022

6:30 + Mat­ka Hele­na Che­rek w 11 r. śm., ojciec Jan, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Leoka­dia i Anto­ni Roz­ma­ry­no­wicz i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jerzy Gli­niec­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 18

15:00 Ślub

18:00 + Kry­sty­na Kon­ko­lew­ska w 1 r. śm.

Pią­tek

12.08.2022

6:30 + Józef Maty­le­wicz w 2 r. śm., żona Tere­sa, o zdro­wie Marii Haglauer 

8:45 + Kon­ra­da Jaż­dżew­ski w 19 r. śm., rodzi­ce i zmar­li z rodziny

8:45 + Andrzej Stur­mow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 19

18:00 + Eufe­mia Rostan­kow­ska w 12 r. śm., mąż Fran­ci­szek i Władysław

Sobo­ta

13.08.2022

6:30 + Robert Kaszu­bow­ski z oka­zji uro­dzin – od pra­cow­ni­ków firmy

8:45 + Seba­stian Sma­go­rzew­ski w 10 r. śm., Roman Sma­go­rzew­ski i Kon­stan­ty Pepliński

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 20

14:00 Jubi­le­usz 40-lecia mał­żeń­stwa Hele­ny i Andrze­ja Kiełpińskich

18:00 + W 6 r. śm., Nata­lii, jej cór­ka Iwo­na w 21 r. śm., jej mąż Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

14.08.2022

6:30 + Hali­na Rumiń­ska w 4 r. śm., mąż Jan, cór­ka Maryla

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska w 12 r. śm., mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa (ona) Remus, Józef Gra­dow­ski, Jan Remus

11:00 + Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Beata Fie­rek w 22 r. śm

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 21

16:00 OSTROWTE: Jędrzej Rol­biec­ki

18:00 + Kry­sty­na Lubiń­ska w 5 r. śm.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościo­łów, a w przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na cele die­ce­zjal­ne, nato­miast przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na pomoc w lecze­niu SMA dla małej Zofii Szcze­śniew­skiej. Rodzi­ce pro­szą o ratu­nek dla córeczki.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różańca. 
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 – 8.45. W pią­tek zachę­ca­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 17.00 – 18.00. W cza­sie spo­wie­dzi będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. spowiedź.
 4. W sobo­tę obcho­dzi­my Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Zachę­ca­my do udzia­łu w Mszach św. oraz zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 5. Przez całe waka­cje zapra­sza­my na Msze św. w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.
 6. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 7. W dniach 18 i 19 sierp­nia, Sto­wa­rzy­sze­nie „Lep­sze Jutro”, orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Koszt wyjaz­du 250 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Tere­sy Borzysz­kow­skiej (tel. 515 048 426) lub p. Syl­wii Maj­cher­czak (tel. 530 077 983).

8. Msze św. w tym tygodniu:
- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Mie­czy­sła­wa Żak w śro­dę o godz. 18.00, Marię Orłow­ską w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Różę Narloch w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś. p. Bog­da­na Lan­dow­skie­go z Sie­ni­cy, Ewę Gra­czyk w ul. Dwor­co­wej i Ali­cję Soko­łow­ską z Irlan­dii. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kami­li Kosiak z Nie­miec. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 lipca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

01.08.2022

6:30 + Aloj­zy, Joachi­ma Resz­czyń­scy, Feliks i Fry­da, Miro­sław i Sta­ni­sław Albrecht

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodzi­ny Brze­ziń­skich i Czubów

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 8

18:00 + Zyg­munt Narloch w 15 r. śm.

Wto­rek

02.08.2022

6:30 + Leoka­dia, Wła­dy­sław, syn Roman Galińscy

8:45 + Jan Łąc­ki i Józef Kał­duń­ski, zmar­li rodzice

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 9 

18:00 + Roman Gor­no­wicz w 30 r. śm., sio­stra Zdzi­sła­wa i rodzice

Śro­da 03.08.2022

6:30 O Boże błog. dla Marii z oka­zji 70 uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski

8:45 + Domi­nik Łan­gow­ski w dniu uro­dzin i imienin

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 10 

18:00 + Mie­czy­sław Żak w 1 r. śm. i bra­cia, Marian­na i Bro­ni­sław Ginter

Czwar­tek

04.08.2022

6:30 + Tere­sa i Mie­czy­sław Pobłoc­cy i zm. z rodziny 

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Róża Narloch w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 11

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

05.08.2022

6:30 + Bole­sław Mil­ke, żona Bro­ni­sła­wa i syn Adam

6:30 + Maria Orłow­ska w 1 r. śm., ojciec Hen­ryk w 24 r. śm.

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 12

18:00 + Bogu­mi­ła Sawa­la w 7 r. śm

Sobo­ta

06.08.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Anny i Wła­dy­sła­wa w 5 r. ślubu

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 13

14:00 Ślub

15:00 Ślub

16:00 Ślub

18:00 + Ryszard Rostan­kow­ski w 5 r. śm., rodzi­ce Ger­tru­da i Hen­ryk, Jadwi­ga i Ber­nard Grzonka

Nie­dzie­la

07.08.2022

6:30 + Ber­nard Kie­drow­ski w 14 r. śm., zona Ire­na i zięć Jan Wiśniewski

7:30 + Tere­sa Modrze­jew­ska w 26. r. śm. oraz Kry­sty­na Bła­nek w 18. r. śm.

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Jani­na i Ste­fan Kobie­row­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. dla Ali­cji i rodzi­ny w dniu uro­dzin

12:30 + Bru­non Engler

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 14 

16:00 OSTROWTE: Cze­sła­wa Pru­szak w 7 r. śm.

18:00 + Wan­da i Bole­sław Świą­tek oraz syno­wie Mie­czy­sław i Romuald

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r. — intencje

Inten­cje Mszalne 

Ponie­dzia­łek

25.07.2022

6:30 + Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Andrzej Świą­tek w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 1 

18:00 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji imienin

Wto­rek

26.07.2022

6:30 + Bro­ni­sła­wa i Wła­dy­sław Kuczyńscy

8:45 + Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz oraz Zofia i Feliks Knuth

8:45 + Roman Schmidt w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 2

18:00 + Tade­usz Ossow­ski w dniu uro­dzin, żona Teresa 

Śro­da 27.07.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Boskiej w 20 r. ślu­bu dla Izy i Zyg­mun­ta oraz córek

8:45 + Bro­ni­sła­wa (ona), Józef i Jan Miloch, Ana­sta­zja i Jan

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 3

15:00 Ślub

18:00 + Mar­ta Bresz­ka, mąż Fran­ci­szek, cór­ka Urszu­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

28.07.2022

6:30 +

8:45 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

8:45 + Andrzej Sikor­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 4

18:00 + Zofia Pepliń­ska z oka­zji urodzin

Pią­tek

29.07.2022

6:30 + Hen­ryk Szar­mach w 8 r. śmierci

8:45 + Roza­lia i Fran­ci­szek oraz rodzi­ce z oboj­ga stron 

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 5 

15:00 Ślub

18:00 + Wan­da i Anto­ni Żurawka

Sobo­ta

30.07.2022

6:30 + Ste­fan Sie­rac­ki w 18 r. śm., rodzi­ce i zm. z rodzi­ny Sierackich 

8:45 + Jerzy Gin­ter w 1 r. śm.

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 6 

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Zofia Bie­sek, mąż Bole­sław, krewni

Nie­dzie­la

31.07.2022

6:30 + Sta­ni­sław Pakowski

7:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Jadwi­ga i Jan Krenscy 

11:00 + Cecy­lia i Wła­dy­sław Mokwa

12:30 + Jan Szulc w 4 r. śm.

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 7 

16:00 OSTROWTE: Jan Prill z oka­zji 1 r. śm.

18:00 + Iwo­na Koło­dziej­czyk w 2 r. śm.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w przy­go­to­wa­niu odpu­stu para­fial­ne­go i wszyst­kim tak licz­nie uczest­ni­czą­cym w Mszach św. i przy­stę­pu­ją­cych do Komu­nii św. 

 2. Tra­dy­cyj­nie w okre­sie waka­cyj­nym zapra­sza­my na Mszę św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 3. Dzi­siaj z oka­zji jutrzej­sze­go wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, po wszyst­kich Mszach św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W cza­sie poświę­ce­nia pojaz­dów pro­wa­dzi­my zbiór­kę w ramach akcji MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.

 4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).

 5. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
 6. W naj­bliż­szy czwar­tek na Pla­cu Pie­kar­ka wystą­pią folk­lo­ry­stycz­ne zespo­ły pie­śni i tań­ca z Hisz­pa­nii, Ser­bii, Kolum­bii i Choj­nic. Pan Bur­mistrz ser­decz­ne zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków folk­lo­ru na godz. 18.30.
 7. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Gin­ter w sobo­tę o godz. 8.45, Jana Prill w nie­dzie­lę o godz. 16.00 w Ostro­wi­tem

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Andrze­ja Świą­tek w ponie­dzia­łek o godz. 8:45, Roma­na Schmidt we wto­rek o godz. 8:45, Andrze­ja Sikor­skie­go w czwar­tek o godz. 8:45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, Elż­bie­tę Drze­wic­ką z Al. Tysiąc­le­cia i Ger­tru­dę Böt­cher (czyt. Becier) z ul. Bla­char­skiej. W sobo­tę o godz. 10.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ali­cji Soko­łow­skiej z Irlan­dii. Wiecz­ny odpoczynek …

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17 lipca 2022 r.

 1. W naj­bliż­szy pią­tek obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Przed połu­dniem zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.00, na któ­rych kaza­nia wygło­si ks. dzie­kan Andrzej Wał­doch. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. bp Ryszard Kasy­na. Na począt­ku uro­czy­sto­ści zosta­nie poświę­co­ny odno­wio­ny dach naszej świą­ty­ni i sztan­dar Rady Ryce­rzy Kolum­ba. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby przed sumą i pod­czas pro­ce­sji szły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz o licz­ny udział w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie wszy­scy obec­ni otrzy­ma­ją pamiąt­kę tego wyda­rze­nia. Przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. W tym dniu nie ma postu w naszej para­fii. Przed kościo­łem moż­na jesz­cze nabyć ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o naszej patron­ce w cenie 5 zł.

 2. W śro­dę odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 3. W czwar­tek zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. przed odpu­stem od godz. 8.00 — 9.30 oraz od godz. 17.00 ‑18.00. Pod­czas spo­wie­dzi św. popo­łu­dnio­wej będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.
 4. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpu­sto­wej. Pró­ba sypa­nia kwia­tów w czwar­tek o godz. 17.30.
 5. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną. Zebra­li­śmy 11 040 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry skła­da­ne indywidualnie. 
 6. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). Zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra jest dniem modlitw za kie­row­ców pod hasłem : „Nie­sie­my naro­dom pokój Chry­stu­sa”, po każ­dej Mszy św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W ramach poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne do refe­ra­tu misyj­ne­go na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.
 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
 9. W dniu 31 lip­ca o godz. 7.00 wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka z Choj­nic na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py jest nasz wika­riusz ks. Mate­usz, któ­ry zapra­sza jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w piel­grzym­ce. Zachę­ca rów­nież do skła­da­nia kar­te­czek z proś­ba­mi i inten­cja­mi, któ­re zosta­ną obmo­dlo­ne w cza­sie piel­grzym­ki i na Jasnej Górze. Piel­grzym­kę moż­na wes­przeć też finan­so­wo, skła­da­jąc ofia­rę i inten­cje do skar­bon­ki przy fere­tro­nie MB Czę­sto­chow­skiej lub środ­ki medycz­ne (lista znaj­du­je się w gablo­tach). Spo­tka­nie piel­grzy­mów odbę­dzie się w choj­nic­kiej bazy­li­ce, w dniu 24 lip­ca o godz. 15.00.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jadwi­gę Rekow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Urszu­lę Ossow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Jerze­go Gli­niec­kie­go z ul. Łukow­skiej i ś.p. Cze­sła­wę Cze­chow­ską z ul. Starogardzkiej.

W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, a we wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ger­tru­dy Bröt­cher z ul. Bla­char­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje Mszalne od 18 – 07 do 24-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

18.07.2022

6:30 + Pela­gia Muchow­ska w 6 r. śm., mąż Władysław

8:45 + Ire­na Fie­rek w 2 r. śm., mąż Leon

8:45 + Jadwi­ga Rekow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 24

18:00 + Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie z Polski

Wto­rek

19.07.2022

6:30 + Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Anie­la Cza­piew­ska w r. śm. i uro­dzin, mąż Fran­ci­szek, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 25

18:00 + Maria Stau­bach w 5 r. śm., syn Mie­czy­sław i zmar­li z rodziny

Śro­da 20.07.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryji

8:45 + Kazi­mierz Gla­za w 9 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 26

18:00 + Zefi­ry­na Kitow­ska w 17 r. śm., mąż Aloj­zy, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

21.07.2022

6:30 + Ryszard Pie­kar­ski z oka­zji urodzin

8:45 + Ire­na Twar­dow­ska w 4 r. śm.

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 27

18:00 + Maria i Wła­dy­sław Frolenko

18:00 + Urszu­la Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

22.07.2022

ODPUST

6:30 + Józef Liter­ski w dniu uro­dzin oraz zmar­li z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

6:30 W pew­nej inten­cji za Kornelię

8:45 + Cecy­lia i Paweł Fierek

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 40 r. uro­dzin Tomka

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 28

11:00 + Jadwi­ga Oko­nek z oka­zji urodzin

17:00 SUMA ODPUSTOWA

Sobo­ta

23.07.2022

6:30 + Miro­sław Mięt­ki w 17 r. śm.

8:45 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Miro­sła­wa z oka­zji 60 urodzin

8:45 + Sta­ni­sław Kąko­lew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 29

15:00 Ślub

18:00 + Miro­sław Knuth w 7 r. śm., Mar­ta Knuth

Nie­dzie­la

24.07.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dniu imienin

7:30 + Kla­ra Gla­ner w 27 rocz. śm., mąż Jan oraz Ste­fa­nia i Kazi­mierz Trzcińscy

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Ewy
i Grze­go­rza z oka­zji 24 r. ślubu

11:00 + Jan Pron­dziń­ski z oka­zji uro­dzin, syn Jerzy

12:30 + Rafał Wil­czew­ski z oka­zji urodzin

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 30

16:00 OSTROWTE: + Wale­ria Osowska

18:00 + Rodzi­ce Jadwi­ga Oźmiń­ska i Ste­fan Oźmiński