Intencje Mszalne od 23 do 29 maja 2022 r.

Ponie­dzia­łek

23.05.2022

6:30 + Boże­na i Jerzy Lenz

6:30 + Syn Szy­mon Gro­mow­ski, ojciec Jerzy i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Zofia Nie­żu­raw­ska w 11 r. śm., mąż Alfons, syn Zyg­munt, wnuk Wal­de­mar oraz Zofia, Jan i Kry­sty­na Spelbert

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 18

18:00 + Mar­ta, Mak­sy­mi­lian Sku­czyń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Wan­da i Bogu­mi­ła (ona) oraz Jerzy Wielgosz

18:00 + Elż­bie­ta Bło­ciń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

24.05.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 O nawró­ce­nie męża i o łaskę wiary

8:45 + Zbi­gniew Mate­juk w 1 r. śm.

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 19

18:00 + Zofia Pepliń­ska w 1 r. śm.

18:00 + Edward Sznaj­der w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 25.05.2022

6:30 + Mama Tere­sa Kiełpińska

6:30 + Hila­ry, Zuzan­na i Hele­na, Jan, Fran­cisz­ka Rafińscy

6:30 O szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji męża

8:45 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 20

18:00 + Maria Strze­le­wicz, Anna Burakowska

18:00 + Grze­gorz Her­man w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

26.05.2022

6:30 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji Dnia Matki

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

8:45 + Jadwi­ga i Ber­nard Lub­czyń­scy z oka­zji Dnia Mat­ki oraz zmar­łe rodzeństwo

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 21

18:00 + Miro­sła­wa (ona) Buszek z oka­zji Dnia Matki 

18:00 + Lilio­sa Cha­bow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

27.05.2022

6:30 + Tere­sa Pobłoc­ka w Dniu Mat­ki, maż Mie­czy­sław w dniu uro­dzin, zmar­li z rodziny

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łąski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Hali­ny z oka­zji uro­dzin i Dnia Matki

8:45 + W inten­cji Ks. Wika­riu­szy z naszej Para­fii – od Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 22

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 + Jan Gier­szew­ski w 65 r. urodzin

18:00 + Jerzy Ufnow­ski w 30 dzień po pogrze­bie i Agniesz­ka Ufnowska

Sobo­ta

28.05.2022

6:00 + Leonard Miszew­ski w dniu urodzin

6:00 + Tade­usz Narloch w 5 r. śm., o zdro­wie dla Wiolety

8:45 + Kazi­mierz Chmie­lec­ki i żona Irena

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 23

14:00 Ślub

18:00 + Kle­mens Narloch w 5 r. śm. oraz rodzice

Nie­dzie­la

29.05.2022

6:30 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Mie­czy­sław i Grze­gorz, sio­stra Bogu­mi­ła, bra­to­wa Kry­sty­na, szwa­gier Andrzej

7:30 + Jan Możuch z oka­zji uro­dzin i w 2 r. śm. oraz rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Natal­ki i Michał­ka z oka­zji Dnia Dziecka

11:00 + Urszu­la Jaster z oka­zji imie­nin, brat Alfred oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Mie­czy­sław Pobłocki

12:30 + Jan Rekow­ski greg. 24

18:00 + Sta­ni­sław Maniow­ski, żona Ali­cja, rodzi­ce z oboj­ga stron