Intencje Mszalne od 30 maja do 5 czerwca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

30.05.2022

6:30 + Wan­da i Zyg­munt Jakubowscy

6:30 + Jerzy Jaster w 2 r. śm.

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 25

18:00 + Bro­ni­sła­wa Czu­ba w r. śm.

18:00 + Hele­na Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

31.05.2022

6:30 Za wsta­wien­nic­twem bł. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go o opie­kę Mat­ki Bożej i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Hali­ny w dniu 93 r. urodzin

6:30 + Aloj­zy Lip­ski w 15 r. śm.

8:45 + Jani­na, Fran­ci­szek, Piotr Landowscy

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 26

18:00 + Win­cen­ty Pla­ta w 12 r. śm. i żona Łucja

18:00 + Marian Szal­czew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

01.06.2022

6:30 + Jan Kie­drow­ski w 1 r. śm. i rodzice

6:30 + W czyść­cu cierpiące

6:30 + Rodzi­ce Niko­dem i Anna, teścio­wie Leon i Bar­ba­ra, sio­stry Bry­gi­da, Łucja, bra­cia Bro­ni­sław i Aloj­zy i jego cór­ka Ala, szwa­gro­wie i Anto­ni, Elż­bie­ta, mąż Leon i syn Ryszard

8:45 + Bro­ni­sław, Agniesz­ka, Marian Kiedrowscy

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 27

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 50 r. uro­dzin Andrzeja

18:00 + Leon i Mał­go­rza­ta Misz­ke, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

02.06.2022

6:30 + Bar­ba­ra Haft­ka w 1 r. śm.

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 28

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Jerzy Żali­kow­ski, syn Leszek, Geno­we­fa, Cze­sław Klicz­kow­ski, Cecy­lia, Jan Żalikowscy

Pią­tek

03.06.2022

6:30

6:30 + Zenon Kapeja

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 29

14:00 Ślub

16:20

18:00 + Hen­ryk Zabroc­ki w 10 r. śm.

18:00 + Wan­da i Edmund Gołuńscy

Sobo­ta

04.06.2022

6:30 + Rodzi­ce Hele­na i Edmund Neu­man oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Kry­sty­na Jaż­dżew­ska w 2 r. śm.

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej 

8:45 + Jan Rekow­ski greg. 30

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Urszu­li i Andrze­ja Żali­kow­skich w 45 r. ślubu

18:00 + Maria w 35 r. śm, mąż Jan, Woj­ciech i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

05.06.2022

6:30 + Hele­na i Jan Klun­der, Marian­na i Win­cen­ty Nelke

7:30 + Geno­we­fa i Ste­fan Waś­kie­wicz, syn Jan i Kazi­mie­ra Solińska

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Ste­fa­nia i Zyg­munt Wycin­ka, Agniesz­ka i Jerzy Cza­piew­scy, Danu­ta i Fran­ci­szek Sękowscy

11:00 + Ire­na i Edmund Hof­man z oka­zji Dnia Mat­ki i Ojca

12:30 + Za Parafian

14:00 + Jerze­go Dola­ciak z oka­zji imienin

18:00 + Kazi­mierz Krygier