WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 29 maja 2022 r.

  1. W dniu wczo­raj­szym z naszej para­fii uda­ła się do Wie­la pie­sza piel­grzym­ka, któ­ra liczy­ła 550 pie­szych piel­grzy­mów i 23 moto­cy­kli­stów. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom pielgrzymki.

  2. W śro­dę przy­pa­da Dzień Dziec­ka. Zachę­ca­my do modli­twy o reli­gij­ne wycho­wa­nie dzie­ci i dobrą przy­szłość. W tym dniu Ryce­rze Kolum­ba zapra­sza­ją męż­czyzn i wszyst­kich chęt­nych o godz. 19.00 na cmen­tarz para­fial­ny, gdzie odmó­wi­my róża­niec w inten­cji rodzin, któ­re utra­ci­ły swo­je dziec­ko oraz w obro­nie dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Nato­miast w nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 1100 , z racji swo­je­go świę­ta, dzie­ci otrzy­ma­ją miłą niespodziankę. 

  3. We wto­rek koń­czą się nabo­żeń­stwa majo­we, a od śro­dy roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 845 i 1800, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.

4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, piątek
i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – od godz. 700 do 845. W pią­tek dodat­ko­wo od godz. 1500 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 1500 do Mszy św. o godz. 1620. W Krzy­żu Msza św. w pią­tek o godz. 1700, a wcze­śniej oka­zja do spo­wie­dzi św.

  1. Pró­ba dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I Komu­nii Świę­tej odbę­dzie się w ponie­dzia­łek: o godz. 1600 – SP 1, o godz. 1700 – SP 2.

  2. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dza­my w naj­bliż­szą sobotę.

  3. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Po Mszy św. o godz. 845 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku przy­stą­pi­ły do I Komu­nii św., na Mszy św. o godz. 1100 będą obcho­dzi­ły rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia. Nato­miast o godz. 1400 odbę­dzie się Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu chrztu św. (w nie­dzie­lę 12 czerw­ca, z racji przy­ję­cie nie będzie Mszy św. o godz. 1400). Kolek­ta jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

  4. W sobo­tę o godz. 700 mło­dzież naszej para­fii wyru­szy auto­ka­rem, z ks. Mate­uszem, do Led­ni­cy na spo­tka­nie mło­dych. W tym roku pod hasłem: „Na krań­ce świa­ta”. Po Mszy św. wie­czor­nej, z racji Wigi­lii Zesła­nia Ducha Świę­te­go, Odno­wa zapra­sza na modli­twę uwiel­bie­nia, proś­bę o wyla­nie Ducha Świę­te­go i bło­go­sła­wień­stwo lourdzkie.

  5. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

  6. Msze św. w tym tygodniu:

– w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jana Kie­drow­skie­go w śro­dę o godz. 630, Bar­ba­rę Haft­ka w czwar­tek o godz. 630

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hele­nę Łan­gow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Maria­na Szal­czew­skie­go we wto­rek o godz. 1800

– w inten­cji dusz w czyść­cu cier­pią­cych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 845

– w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
w czwar­tek o godz. 845

– w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 1800

– w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 845

– w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 845

– w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 845.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Ryszar­da Piór z ul. Gen. Ander­sa. W ponie­dzia­łek o godz. 1130 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Zofii Jaż­dżew­skiej z ul. Matej­ki, a we wto­rek o godz. 12.00 pogrzeb ś.p. Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go z Czer­ska, ul. Zło­tow­ska. Wiecz­ny odpoczynek …

UWAGA: Inten­cja mszal­na z 12 czerw­ca, z godz. 1400 zosta­nie prze­nie­sio­na na godz. 1230 : za zmar­łych z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ców, bra­ci, bra­to­wą, bra­tan­ka i Leona Laskowskiego.