Intencje Mszalne od 6-06-2022 do 12-06-2022 r.

Ponie­dzia­łek

06.06.2022

6:30 + Anto­ni­na i Augu­styn Spica

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Bar­ba­ry z oka­zji 70 r. uro­dzin oraz dla całej rodziny

8:45 + Arka­diusz Bie­sek z oka­zji 10 r. śm. oraz zmar­li z rodzi­ny Boro­wiak, Biesek
i Przybylskich

8:45 O zdro­wie i bło­gosł. Boże dla Bar­ba­ry Fry­mark w dniu 70. urodzin 

18:00 + Jadwi­ga Kitow­ska w 3 r. śm.

18:00 + Hali­na Gra­ban­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

07.06.2022

6:30 + Mak­sy­mi­lian Chi­rek w 19 r. śm.

6:30 + Przy­ja­ciół­ka Hele­na Micha­lak, Jadwi­ga Mandywel

8:45 + Wan­da, Leon, Kla­ra i Józef Łan­gow­scy, Wero­ni­ka, Anto­ni Brze­ziń­scy, Marianna
i Jan Kie­drow­scy, Wła­dy­sław i Hen­ryk Dulek

18:00 + Remi­giusz Che­rek w dniu urodzin

18:00 + Mariusz Lesz­czyń­ski w 8 r. śm.

Śro­da 08.06.2022

6:30 + Tade­usz Połom z oka­zji uro­dzin oraz żona Stefania

6:30 + Hen­ryk Węsierski

6:30 + Krzysz­tof Piekarski

8:45 + Lidia Landowska

15:00 Ślub

18:00 + Wal­fry­da i Józef Puczyńscy

18:00 + Zmar­łych Człon­ków Róży św. Marii Mag­da­le­ny z Łubnej

Czwar­tek

09.06.2022

6:30 + Gra­ży­na Szprę­ga w 2 r. śm.

6:30 + Beata Gor­no­wicz w 1 r. śm.

8:45 + Zofia Cza­piew­ska z oka­zji uro­dzin i imienin

16:00 Ślub

18:00 + Józef Jasnoch i rodzi­ce z oboj­ga stron oraz dziadkowie

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Gra­ży­ny i Seba­stia­na w 10 r. ślu­bu oraz w inten­cji dzieci

Pią­tek

10.06.2022

6:30 + Cze­sław Gerow­ski w 16 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Jadwi­ga w 5 r. śm. i mąż Franciszek

8:45 + Mąż Jan Gier­szew­ski w 3 r. śm.

18:00 + Zbi­gniew Łoński

18:00 + Hele­na Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, łaskę zdro­wia i opie­kę Mat­ki Bożej dla Doro­ty i Toma­sza w 25 r. ślubu

Sobo­ta

11.06.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dniu urodzin

6:30 + Hali­na Wała­szew­ska z oka­zji urodzin

8:45 + Sta­ni­sław Falk w 9 r. śm.

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron i o Boże Bło­go­sła­wień­stwo dla rodziny

18:00 + O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Niko­li w 18 r. ur.

Nie­dzie­la

12.06.2022

6:30 + Mar­ta Szu­ma­che­wicz, Ste­fa­nia i Wła­dy­sław Winieccy

7:30 + Marian­na, Hen­ryk Łukasz Kaszu­bow­scy, Mela­nia, Józef, Kazi­mierz Klunder

8:45 + Roman Korol­czuk w 1 r. śm. 

10:00 + Kazi­mierz Kule­sza i Tere­sa Kulesza

11:00 I komu­nia świę­ta – SP1

12:30 I komu­nia świę­ta – SP2

12:30 + Z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ce, bra­cia, bra­to­wa i bra­ta­nek oraz Leon Laskowski

18:00 + Śp. Zyg­fryd Pest­ka z oka­zji uro­dzin, żona Anna