ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 5 czerwca 2022 r.

  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la litur­gicz­nie koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. W Pol­sce obcho­dzi­my Dzień Dzięk­czy­nie­nia oraz Misyj­ny Dzień Cho­rych. Na Mszy św. o godz. 11.00 dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku przy­stą­pi­ły po raz pierw­szy do Komu­nii św. będą obcho­dzi­ły swo­ją rocz­ni­cę, a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Ze wzglę­du na przy­ję­cie dzie­ci do I Komu­nii św., w przy­szłą nie­dzie­lę nie będzie Mszy św. o godz. 14.00, a przy­ję­ta inten­cja zosta­nie odpra­wio­na o godz. 12.30.

  2. Jutro dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Posta­raj­my się nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca uczest­ni­czyć w Mszach św. o godz. 630, 845 i o godz. 1800, a w Krzy­żu o godz. 1700.

  3. W czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. W dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św.
  4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, a w naszej para­fii prze­ży­wa­my uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii św., któ­ra odbę­dzie się na Mszach św. o godz. 11.00 (SP 1) i 12.30 (SP 2). Pro­si­my, aby nie zaj­mo­wać wyzna­czo­nych ławek, któ­re są zare­zer­wo­wa­ne dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Zakoń­czy­li­śmy remont dużej sal­ki i kory­ta­rza w wika­riat­ce, trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z elek­tro­nicz­ną digi­ta­li­za­cją nasze­go cmen­ta­rza, a pod koniec czerw­ca roz­pocz­nie się pierw­szy etap reno­wa­cji prezbiterium.
  5. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się pierw­sza spo­wiedź św. dzie­ci, któ­re w nie­dzie­lę przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św.: na godz. 8.00 zapra­sza­my dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, a na godz. 9.15 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1. Do spo­wie­dzi św. zachę­ca­my rodzi­ców, rodzeń­stwo, chrzest­nych i wszyst­kich obec­nych na uro­czy­sto­ści. Komu­nia św. ofia­ro­wa­na w inten­cji dzie­ci jest naj­war­to­ściow­szym pre­zen­tem na dal­szą dro­gę życia. Ze wzglę­du na spo­wiedź, biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne od godz. 10.00.
  6. W dniach 1 – 6 sierp­nia jest orga­ni­zo­wa­ny obóz dzie­cię­cy w Żar­now­cu. Chęt­ni mogą się zgła­szać do p. Agniesz­ki Sto­sik lub do ks. Damiana.
  7. Ks. biskup die­ce­zjal­ny zapra­sza wszyst­kich mło­dych na X edy­cję „Przy­sta­ni – Warsz­ta­tów dla duszy”, któ­re odbę­dą się 18 czerw­ca w godz. 11.00 — 20.00 w Pel­pli­nie. W ramach spo­tka­nia będą się odby­wa­ły warsz­ta­ty z zakre­su muzy­ki, tań­ca, ręko­dzie­ła, mediów, spor­tu oraz zwie­dza­nie zabyt­ków Pelplina.
  8. W dniu 18 czerw­ca ks. biskup zapra­sza rów­nież wszyst­kie rodzi­ny z całej die­ce­zji do Koście­rzy­ny. O godz. 11.15 na pla­cu św. Jana Paw­ła II odbę­dzie się kon­fe­ren­cja, a godz. 12.00 uro­czy­sta Msza św. ku czci MB Kró­lo­wej Rodzin. 
  9. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji doty­czą­cej rzą­do­we­go pro­gra­mu „Czy­ste Powie­trze”. W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1, jutro o godz. 18.30 odbę­dzie się spo­tka­nie doty­czą­ce moż­li­wo­ści zmia­ny źró­dła ogrze­wa­nia, np. na pom­py cie­pła, ter­mo­mo­der­ni­za­cji i zwią­za­nych z tym dota­cji i ulg podatkowych.
  10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Beaty Gor­no­wicz w czwar­tek o godz. 6.30 i Roma­na Korol­czuk w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Hali­nę Gra­ban­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00 i Hele­nę Jani­kow­ską w pią­tek o godz. 18.00

- za zmar­łych z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ców, bra­ci, bra­to­wych i bra­tan­ka oraz Leona Laskow­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Zofię Jaż­dżew­ską z ul. Matej­ki, Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go z ul. Zło­tow­skiej, Krzysz­to­fa Chmiel­nic­kie­go z ul. Kla­skaw­skiej, Mar­tę Metlic­ką z Będź­mi­ro­wic i Elż­bie­tę Jani­kow­ską z ul. Wie­lew­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go z ul. Dwor­co­wej, a we wto­rek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Zofii Maeu­rer z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …