Intencje Mszalne od 13 – 06 do 19-06-2022

Ponie­dzia­łek

13.06.2022

6:30 + Syno­wie Piotr i Roman Ossowscy

6:30 + Wan­da Gleń­ska, mąż Jan, syno­wie Ryszard i Gerard

8:45 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz
oraz Kry­sty­na Kasprzak 

18:00 + Kry­sty­na w 3 r. śmier­ci i Kazi­mierz Rydzkowscy

18:00 + Zbi­gniew Wit­t­stock w 1 r. śm.

Wto­rek

14.06.2022

6:30 + Krzysz­tof Jaku­bow­ski z oka­zji Dnia Ojca

6:30 + Maria Bana­sik i ojciec Tadeusz

8:45 + Anna i Anto­ni Łan­gow­scy, Hali­na i Kazi­mierz Polakowscy

18:00 + Danu­ta Wała­szew­ska w 6 r. śm.

18:00 + Lidia Narloch w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 15.06.2022

6:30 + Ger­tru­da Dola­ciak w 10 r. śm., Edmund z oka­zji 9 r. śm., Ali­na Pawlak

6:30 +

8:45 + Za zmar­łych i żywych Człon­ków z Róży św. Marka

16:00 Ślub

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

18:00 + Za rodzi­ców Drew­czyń­skich oraz siostry

Czwar­tek

16.06.2022

BOŻE CIAŁO

6:30 + Wan­da Fie­rek w 10 r. śm, Aloj­zy Fie­rek w 5 r. śm.

6:30 W dniu 2 uro­dzin dzię­ku­je­my za dar życia i pro­si­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz Dary Ducha Świętego

7:30 + Nata­lia Pepliń­ska w 16 r. śm. oraz rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz brat Józef

7:30 + Jani­na Zabroc­ka w 1 r. śm. oraz mąż Henryk

9:00 + Domi­nik Łan­gow­ski w 1 r. śm.

11:30 + Zofia i Hen­ryk Linda

18:00 + Bogu­mi­łą Lan­dow­ska w 3 r. śm. oraz rodzice

Pią­tek

17.06.2022

6:30 + Hen­ryk Zyg­mań­ski w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron, bra­cia Edwin i Zygmunt

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Brat Mariusz Smo­leń z oka­zji urodzin

8:45 + Jadwi­ga i Jan Szo­piń­scy, Zofia i Ber­nard Bar­tosz, Krzysz­tof, Roman

18:00 25-lecie chó­ru „Lut­nia”

18:00 + Dag­ma­ra Grzon­ka w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

Sobo­ta

18.06.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Marii
i Ryszar­da Popie­las z oka­zji 45 r. ślubu

6:30 + Wan­da Kaszu­bow­ska z oka­zji imie­nin oraz jej synowie

8:45 + Grze­gorz Cza­piew­ski w 3 r. śm.

8:45 + Jolan­ta Łan­gow­ska w 1 r. śm.

16:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błogosławieństwo
dla Zdzi­sła­wy i Roma­na Resz­czyń­skich z oka­zji 50 r. ślubu

18:00 + Miro­sław Sob­czak w 2 r. śm.

18:00 + Z rodzi­ny Sło­miń­skich, rodzi­ce, bra­cia, bra­to­wa i bra­ta­nek oraz Leon Laskowski

Nie­dzie­la

19.06.2022

6:30 + Kata­rzy­na i Fran­ci­szek Fojut

7:30 + Rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster, brat Józef i żona Kry­sty­na

8:45 + Jadwi­ga Kobus w 2 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Kobus i Kosikowskich 

10:00 + Witold Lin­da w 3 r. śm., brat Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 + Kazi­mierz Wał­doch w 3 r. śm.

12:30 + Janusz Gali­kow­ski w 13 r. śm.

18:00 + Łucja Pla­ta w 17 r. śm., mąż Wincenty