UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 12 czerwca 2022 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 1100 i 1230 odbę­dzie się uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia zapra­sza­my dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne do udzia­łu we Mszy świę­tej do śro­dy o godz. 1800, w czwar­tek o godz. 900, w nie­dzie­lę o godz. 1100, a w pozo­sta­łe dni w ramach okta­wy Boże­go Ciała.

 2. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia – w ponie­dzia­łek na wie­czor­nej Mszy świę­tej – będzie­my prze­ży­wa­li Dzień Misyj­ny. Jak zawsze w tym dniu dzie­ci przy­no­szą w koper­tach ofia­ry na rzecz dzie­ci gło­du­ją­cych. Zachę­ca­my wszyst­kich obec­nych w koście­le do włą­cze­nia się w tę zbiórkę.

 3. Jutro zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 2000. Będzie­my się modlić w inten­cji dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa – Boże Cia­ło. Msze świę­te będą w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o 630, 730, 900, po pro­ce­sji ok. 1130 oraz wie­czo­rem o godz. 1800.

Po Mszy św. o godz. 900, czy­li ok. godz. 1000 z kościo­ła wyru­szy procesja
z Naj­święt­szym Sakra­men­tem nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Zgod­nie z zale­ce­niem Ks. Bisku­pa przy każ­dym ołta­rzu zosta­nie wygło­szo­na krót­ka homi­lia. Bar­dzo pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie domów i przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na tra­sie pro­ce­sji, o udział w pro­ce­sji wszyst­kich sztan­da­rów, cho­rą­gwi i fere­tro­nów, Panów z orkie­stry, a Panów Stra­ża­ków o usta­wie­nie pro­ce­sji, porząd­ko­wa­nie jej i pro­wa­dze­nie. Chłop­cy przy­ję­ci do I Komu­nii świę­tej idą w pro­ce­sji zaraz za bal­da­chi­mem. Część tych dzie­ci zapra­sza­my do nosze­nia sztan­da­rów i podu­szek. Pro­si­my Panie kate­chet­ki o pokie­ro­wa­nie dzieć­mi w uro­czy­stość i pod­czas Okta­wy. W Krzy­żu Msza świę­ta z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy o godz. 1500.

Oso­by noszą­ce cho­rą­gwie i fere­tro­ny pro­si­my o wcze­śniej­sze ich przy­go­to­wa­nie i nosze­nie w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i przez całą Oktawę. 

 1. Dziew­czyn­ki pierw­szo­ko­mu­nij­ne i pozo­sta­łe dziew­czyn­ki zapra­sza­my do sypa­nia kwiat­ków. Pró­by sypa­nia kwia­tów odbę­dą się we wto­rek i środę
  o godz. 1730. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie dla nich koszycz­ków i kwiatów.

Bar­dzo pro­si­my wszyst­kich o pomoc w zbie­ra­niu kwia­tów na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła. Niech nie zabrak­nie kwia­tów dla Pana Jezu­sa. Kwia­ty od wtor­ku będzie moż­na wsy­py­wać do pojem­ni­ka wysta­wio­ne­go przy wej­ściu do kościoła.

 1. W okta­wie Boże­go Cia­ła pro­ce­sja: w pią­tek i w sobo­tę po wie­czor­nej Mszy świę­tej, a w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1100.

 2. W pią­tek na wie­czor­nej Mszy św. chór „Lut­nia” świę­tu­je swój jubi­le­usz 25-lecia ist­nie­nia. W tych trud­nych cza­sach jest to jeden z naj­licz­niej­szych chó­rów w die­ce­zji, nagra­dza­ny wie­lo­ma wyróż­nie­nia­mi na licz­nych kon­kur­sach. Po pro­ce­sji odbę­dzie się krót­ki kon­cert, na któ­ry ser­decz­nie zapraszamy.

 3. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej przed uro­czy­sto­ścią Boże­go Cia­ła w środę
  od godz. 1730.

 4. Orga­ni­zu­je­my wyjazd do Pel­pli­na na „Przy­stań – Warsz­ta­ty dla Duszy” w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 900 . Koszt prze­jaz­du 20 zł. Zapi­sy u ks. Mateusza.

 5. W dniach od 31 lip­ca do 13 sierp­nia z Choj­nic wyru­szy 31. Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py choj­nic­kiej jest ks. Mate­usz. W nie­dzie­lę, 19 czerw­ca o godz. 1500, w bazy­li­ce choj­nic­kiej odbę­dzie się spo­tka­nie dla pielgrzymów.

 6. Z ini­cja­ty­wy Zespo­łu Syno­dal­ne­go, w Pel­pli­nie będą się odby­wać comie­sięcz­ne spo­tka­nia for­ma­cyj­ne dla osób, któ­re pra­gną pogłę­bić swo­je życie reli­gij­ne. Każ­de spo­tka­nie będzie się skła­da­ło z trzech czę­ści: wspól­nej modli­twy, naucza­nia i zajęć prak­tycz­nych. Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (19 czerw­ca) o godz. 1500 w budyn­ku Kurii Die­ce­zjal­nej i potrwa do godz. 1800. Wię­cej infor­ma­cji u Anny Kol­berg OV pod nume­rem 696 305 275.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. Ryce­rze Kolum­ba będą roz­pro­wa­dzać koszul­ki z naszym para­fial­nym logo. Może to być miły pre­zent na Dzień Ojca.

 8. W minio­ną śro­dę i czwar­tek Ryce­rze Nie­po­ka­la­nej odby­li reko­lek­cje na Wzgó­rzu Maryi na Kaszu­bach. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Pani Soni za orga­ni­za­cję i opie­kę nad Rycerzami.

 9. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia „Piel­grzym”.

 10. Msze św. w tym tygodniu:

– w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Zdzi­sła­wa Wit­t­stock w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Jani­nę Zabroc­ką w czwar­tek o godz. 730, Domi­ni­ka Łan­gow­skie­go w czwar­tek o godz. 900, Jolan­tę Łan­gow­ską w sobo­tę o godz. 845

– w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Lidię Narloch we wto­rek o godz. 1800, Dag­ma­rę Grzon­ka w pią­tek o godz. 1800

- w inten­cji zmar­łych i żywych człon­ków Róży św. Mar­ka w śro­dę o godz. 845

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go z ul. Wie­lew­skiej, Zofię Maeu­rer z ul. Tuchol­skiej, Sta­ni­sła­wa Albrecht z ul. Gen. Macz­ka, Alek­san­dra Cze­chow­skie­go z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go z ul. Polnej. W śro­dę o godz. 1200 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Urszu­li Ossow­skiej z Kla­ska­wy. Wiecz­ny odpoczynek …