Intencje Mszalne od 20 – 06 do 26 – 06 2022 r.

Ponie­dzia­łek

20.06.2022

6:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Beaty i Tade­usza w 35 r. ślubu

8:45 + Zofia Grze­ca w 27 r. śm., mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

18:00 + Kry­sty­na w 4 r. śm. i mąż Eugeniusz

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Hen­ry­ka Kupiń­skie­go w 80 urodziny

Wto­rek

21.06.2022

6:30 + Jani­na Ossow­ska w 4 r. śm.

6:30 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Zyg­munt Che­rek w 9 r. śm.

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar Miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Jan Brze­ziń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da 22.06.2022

6:30 + Kazi­mierz Jaster w 6 r. śm., rodzi­ce Euge­nia i Leon Jaster

6:30 + Kazi­mierz Nakielski

6:30 + Ryszard Bła­nek w 7 r. śm.

8:45 + Piotr Moczy­dło w 1 r. śm.

18:00 Z wdzięcz­no­ścią za Bożą pomoc w posłu­dze bycia dyrek­to­rem oraz o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla pani dyrek­tor Boże­ny Spicy

18:00 + Jan Anna Gro­mow­scy i Jan Mania, o Boże miło­sier­dzie dla dusz

18:00 + Kazi­mierz Strze­le­wicz, Kazi­mierz Burakowski

Czwar­tek

23.06.2022

6:30 + Sta­ni­sław Falk i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 W inten­cji Julii z oka­zji uro­dzin, w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę a w cza­sie trwa­ją­cej sesji o Dary Ducha Świętego

8:45 + Bog­dan Fir­gol­ski w Dniu Ojca

18:00 + Mie­czy­sław Pobłoc­ki w Dniu Ojca, żona Tere­sa i zmar­li z rodziny

18:00 + Ali­cja Bru­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

24.06.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

6:30 + Hen­ryk Pru­ski w 20 r. śm. i żona Stefania

6:30 + Zofia Bob­kow­ska w 11 r. śm., rodzi­ce i syn Roman

8:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18:00 + Jan Sikor­ski w dniu imienin

18:00 + Mąż Hen­ryk Kono­no­wicz w 40 r. śm., rodzi­ce z obu stron

18:00 + Ryszard Piór w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

25.06.2022

6:30 + Mał­go­rza­ta, Jan, syn Jan Lewandowscy

6:30 + Ste­fa­nia Kesner w 10 r. śm. i mąż Jan

8:45 + Za zmar­łych Człon­ków ADŚ w ostat­nim kwartale

8:45 + Jan i Hali­na Rumiń­scy w dniu Imie­nin, cór­ka Maryla

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 1

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Bro­ni­sła­wa i Augu­styn Wons, z rodzi­ny Resz­czyń­skich i Szulc

Nie­dzie­la

26.06.2022

6:30 + Tere­sa Matu­szew­ska w 5 r. śm

7:30 + Anna Bober w 38 r. śm., mąż Alfons i synowie

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Alfons Ossow­ski i syn Wojciech

11:00 + Roman i Wan­da Cera­now­scy, Elż­bie­ta i Tadeusz 

12:30 + Anna Bła­szyk w 2 r. śm.

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 2

16:00 OSTROWITE: Anto­ni­na Jed­no­ral­ska w 20 r. śm. oraz mąż Bolesław

18:00 + Ber­nard Kitow­ski w 25 r. śm.