XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 czerwca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną w ubie­głą nie­dzie­lę. Zebra­li­śmy 11 560 zł. Bóg zapłać za rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na remont nasze­go WSD w Pelplinie.

 2. Trwa Okta­wa Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną w dni powsze­dnie do piąt­ku włącz­nie po Mszy św. wie­czor­nej. W czwar­tek po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wian­ków. W tym miej­scu pra­gnie­my ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do uświet­nie­nia pro­ce­sji Boże­go Cia­ła: służ­bom porząd­ko­wym (poli­cji i stra­ża­kom), orkie­strze, służ­bie litur­gicz­nej, nio­są­cym cho­rą­gwie, sztan­da­ry, bal­da­chim, fere­tron i figu­ry, dziew­czyn­kom sypią­cym kwia­ty, ich rodzi­com i opie­ku­nom, za pro­fe­sjo­nal­ne nagło­śnie­nie oraz wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li ołta­rze, ude­ko­ro­wa­li domy oraz ofia­ro­daw­com brzózek. 

 3. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la.

 4. W pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i ostat­nia pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.00 i 18.00. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00.

 5. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Uczniów, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych i rodzi­ców zapra­sza­my na Mszę św. dzięk­czyn­ną w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 8.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45 oraz nabo­żeń­stwa czerw­co­we­go). Spo­wiedź św. przed zakoń­cze­niem roku szkol­ne­go odbę­dzie się w czwar­tek, od godz. 17.00 do 18.00. Mło­dzież i dzie­ci zachę­ca­my do pojed­na­nia się z Bogiem w sakra­men­cie pokuty.

 6. W sobo­tę wspo­mi­na­my Nie­po­ka­la­ne Ser­ce NMP i zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 7. W związ­ku z pie­szą piel­grzym­ką na Jasną Górę, któ­ra odbę­dzie się w dniach 31 lip­ca – 13 sierp­nia, dzi­siaj w Bazy­li­ce św. Jana Chrzci­cie­la w Choj­ni­cach o godz. 15.00 odbę­dzie się spo­tka­nie piel­grzy­mów. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Mate­usza, prze­wod­ni­ka Gru­py Choj­nic­kiej. W dniach 6 – 13 sierp­nia odbę­dzie się też piel­grzym­ka rowe­ro­wa do Czę­sto­cho­wy. Infor­ma­cje u ks. Damiana.

 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów 25, 26 i 27 czerw­ca po Mszy świę­tej o 8.45.

 9. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my gości­li w naszej para­fii kapu­cy­na, o. Toma­sza Świ­ta­łę, pra­cu­ją­ce­go w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. Misjo­narz podzie­li się z nami doświad­cze­nia­mi ze swo­jej pra­cy wśród tam­tej­szej spo­łecz­no­ści. Przed kościo­łem będzie zbie­rał dat­ki na rzecz pomo­cy oso­bom bied­nym. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi już w przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na Mszę św. w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

 10. Dzi­siaj po Mszach św. Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją koszul­ki z naszym para­fial­nym logo. Może to być miły pre­zent na Dzień Ojca.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Pio­tra Moczy­dło w śro­dę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Brze­ziń­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Ali­cję Bru­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ryszar­da Piór w pią­tek o godz. 18.00

- zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: ś.p. Kry­sty­nę Kar­kosz­ka i Zofię Jaż­dżew­ską w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra, Urszu­lę Ossow­ską z Kla­ska­wy, Andrze­ja Świą­tek z Al. Tysiąc­le­cia i Kry­sty­nę Czar­now­ską ze Szcze­ci­na. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Rekow­skiej z Będź­mi­ro­wic (daw­niej z Gutow­ca), a we wto­rek o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Janu­sza Sikor­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …