Intencje Mszalne od 27 – 06 do 03-07-2022

Ponie­dzia­łek

27.06.2022

6:30 + O dar nie­ba dla Józe­fa Wycin­ka (on) w r. ur. i za żonę Krystynę

8:45 W inten­cji APDC

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 3

18:00 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo oraz Dary Ducha Świę­te­go dla Marii i Micha­ła i Igora

Wto­rek

28.06.2022

6:30 + Piotr Pra­buc­ki w 3 r. śm.

8:45 + Kry­sty­na Kono­no­wicz w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Jaż­dżew­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 4

18:00 + Kamil Nie­rzwic­ki w dniu uro­dzin, mama Boże­na, sio­stra Anna, brat Marcin

Śro­da 29.06.2022

UROCZYSTOŚĆ

ŚW. AP.

PIOTRA I PAWŁA

6:30 + Augu­styn Wrył­ka i Jadwi­ga Wryłka

8:45 + Piotr Oresz­czuk i żona Zofia

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 5

18:00 + Piotr z oka­zji r. śm., Cze­sław w 1 r. śm.

Czwar­tek

30.06.2022

6:30 Za Marię i Arka­diu­sza w 12 r. ślu­bu, o Boże bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę mat­ki Boskiej dla nich i dla dzieci

8:45 + Ire­na i Hie­ro­nim Zabłoc­cy z oka­zji r. śm. i Ste­fan Lewiński

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 6

18:00 + Ire­na Kulas w 5 r. śm. oraz brat Hen­ryk i rodzice

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Karo­li­ny i Paw­ła w 10 r. ślubu

Pią­tek

01.07.2022

6:30 + Hali­na i Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Haliny

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Mie­czy­sław Rekow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 7

18:00 + Anie­la, Jani­na, Anto­ni Haf­ke i zmar­li z rodziny

Sobo­ta

02.07.2022

6:30 + Mie­czy­sław Brańka

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 8

15:00 Ślub

16:00 Ślub

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Tere­sy i Maria­na Remisz w 50 r. ślubu

18:00 + Ste­fan Plichta

Nie­dzie­la

03.07.2022

6:30 + Wie­sław Szulc

7:30 + Adam Mil­ke z oka­zji uro­dzin i rodzice

8:45 W inten­cji dzia­ła­czy, tre­ne­rów i zawod­ni­ków klu­bu spor­to­we­go „Boro­wiak”

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Cze­sła­wa Gref­ka w 1 r. śm., mąż Władysław

11:00 + Kazi­mierz Pra­buc­ki w 7 r. śm.

12:30 + Wero­ni­ka i Fran­ci­szek Żabiń­scy, syn Jan i Czesław

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 9

16:00 OSTROWTE: + syn Bene­dykt Pru­szak i mąż Roman

18:00 + Wan­da i Zyg­munt Jakubowscy