XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26 czerwca 2022 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. We wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji opra­wia­my Msze św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza­my. Dzi­siaj w naszej para­fii gości­my misjo­na­rza z Afry­ki, o. kapu­cy­na Toma­sza Świ­ta­łę, któ­ry podzie­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi z pra­cy na misjach. Po Mszach św. przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy potrze­bu­ją­cym w para­fii o. Tomasza.

 2. W tym tygo­dniu zapra­sza­my jesz­cze na nabo­żeń­stwa czerw­co­we po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00.
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę odbę­dzie się nie­co­dzien­na uro­czy­stość, a mia­no­wi­cie stu­le­cie nasze­go klu­bu spor­to­we­go „Boro­wiak”. Wszyst­kich byłych i aktu­al­nych pił­ka­rzy, tre­ne­rów, dzia­ła­czy i kibi­ców zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45, któ­rą odpra­wi­my w ich inten­cji oraz pole­ci­my Bogu zmar­łych spor­tow­ców. W sobo­tę o godz. 12.00 odbę­dzie się pik­nik na sta­dio­nie miej­skim. Po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.
 4. W śro­dę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 18.00, w Krzy­żu o godz. 17.00. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na Sto­li­cę Apo­stol­ską, tzw. świętopietrze. 
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­wa ado­ra­cja w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. oka­zja do spo­wie­dzi św.
 6. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem, w śro­dę 20 lipca.
 8. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 9. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
 10. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się spo­tka­nie dzie­ci wyjeż­dża­ją­cych na kolo­nie do Żar­now­ca. Pozo­sta­ło jesz­cze kil­ka miejsc wolnych.
 11. W sobo­tę przy­pa­da świę­to krwio­daw­stwa. Z tej oka­zji o godz. 13.00 odbę­dzie się na Pla­cu Ostrow­skie­go spo­tka­nie hono­ro­wych daw­ców krwi, połą­czo­ne z odzna­cze­niem naj­bar­dziej zasłu­żo­nych czło­nów. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę od godz. 10.00 będzie moż­na oddać krew w krwio­bu­sie, któ­ry odwie­dzi Czersk.
 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Cze­sła­wa w śro­dę o godz. 18.00 i Cze­sła­wa Gref­ka w nie­dzie­lę o godz. 10.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Zofię Jaż­dżew­ską we wto­rek o godz. 8.45 i Mie­czy­sła­wa Rekow­skie­go w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Roma­na Schmidt z ul. Polnej, Jadwi­gę Rekow­ską i Andrze­ja Sikor­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …