Intencje Mszalne od 04 – 04 do 10-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

04.07.2022

6:30 + Andrzej Jaku­bow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Leszek Plisz­ka w 2 r. śm.

8:45 + Zofia Talaś­ka w dniu uro­dzin, mąż Alfons

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 10

18:00 + Kry­sty­na Włoch w 1 r. śm.

Wto­rek

05.07.2022

6:30 + Józef Cza­piew­ski w 6 r. śm.

8:45 + Lidia Landowska

8:45 + Krzysz­tof Chmiel­nic­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 11

18:00 + Zofia Grze­ca z oka­zji uro­dzin, mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Śro­da 06.07.2022

6:30 Msza dzięk­czyn­na w 25 r. ślu­bu Janu­sza i Aldo­ny Sękow­skich, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej

8:45 + Bro­ni­sła­wa Szma­gliń­ska i rodzeństwo

8:45 + Mar­ta Metlic­ka w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 12

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Bar­ba­ry w dniu urodzin

Czwar­tek

07.07.2022

6:30 + Jadwi­ga i Jan Kaszubowscy

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Elż­bie­ta Jani­kow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 13

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

08.07.2022

6:30 + Miro­sław Mausolf

8:45 + Mąż Cze­sław Klap­czyń­ski oraz bab­cie i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Wła­dy­sław Kali­now­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 14

18:00 + Hali­na Gór­no­wicz, mąż i syn Mariusz i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sobo­ta

09.07.2022

6:30 + Cze­sław Żali­kow­ski w 5 r. śm, zmar­li rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Jan Rozmarynowicz

8:45 + Urszu­la Nasie­niew­ska w 1 r. śm.

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 15

15:00 Ślub

18:00 + Łucja i Alfred Wilkowscy

Nie­dzie­la

10.07.2022

6:30 W inten­cji Parafii

7:30 + Ste­fan Lewiń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Agniesz­ka i Bene­dykt Kiedrowicz 

10:00 + Wale­ska Wał­doch w 28 r. śm., mąż Jan w 19 r. śm. oraz Kon­rad i Kazimierz

11:00 + Arka­diusz Burandt i Boże­na Ossowska

12:30 + Hen­ryk Łan­gow­ski w 1 r. śm., żona Jadwi­ga w 30 r. śm., Jan w 30 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 16

16:00 OSTROWTE: Gabrie­la Popo­wczak w 6 r. śm. i Alfons Dahlke

18:00 + Jan Mili­wek, z rodzi­ny Mili­wek i Balcerzak