XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3 lipiec 2022 r.

  1. Wszyst­kim wypo­czy­wa­ją­cym na tere­nie naszej para­fii życzy­my wspa­nia­łych wra­żeń i pogod­nych dni. Nie zapo­mi­naj­my o tym, że jest to dobra oka­zja do oży­wie­nia naszej wia­ry, a więc wię­zi z Bogiem. Zapra­sza­my na Msze św. w naszym koście­le, a w cza­sie waka­cji we wszyst­kie nie­dzie­le nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

  2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę die­ce­zjal­ną, a w przy­szłą nie­dzie­lę – dru­gą w mie­sią­cu – kolek­ta na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Obec­nie przy­go­to­wu­je­my się do zmia­ny oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium, trwa reno­wa­cja pre­zbi­te­rium, któ­ra jest podzie­lo­na na dwa eta­py, w tym tygo­dniu zosta­nie zmie­nio­ny piec gazo­wy w wika­riat­ce, a pod koniec lip­ca zakoń­czy się elek­tro­nicz­na digi­ta­li­za­cja cmentarza.

  3. Dzi­siaj po Mszy świę­tej o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca.

  4. W czwar­tek przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go od godz. 7.00 do 8.45.

  5. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy świę­tej o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go. Spo­tka­nie przed chrztem dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

  6. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się świę­tem Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej od czwart­ku zapra­sza­my na Nowen­nę do MB Szka­plerz­nej codzien­nie o godz. 8.30. Chęt­ni mogą zapi­sy­wać się do Brac­twa Szka­ple­rza u zela­tor­ki p. Kry­sty­ny Engelhardt.

  7. W waka­cje BIURO PARAFIALNE jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.
  8. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi przed Msza­mi św. Pro­si­my nie nasta­wiać się na spo­wiedź pod­czas Mszy św. 

  9. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem para­fial­nym, w śro­dę — 20 lip­ca. Przy­po­mi­na­my, że odpust para­fial­ny obcho­dzi­my 22 lip­ca – w tym roku będzie to pią­tek, a sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 odpra­wi Ks. Bp Die­ce­zjal­ny Ryszard Kasyna.

  10. Msze św. w tym tygodniu: 

1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Andrze­ja Jaku­bow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Kry­sty­nę Włoch w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Urszu­lę Nasie­niew­ską w sobo­tę o godz. 8.45, Hen­ry­ka Łan­gow­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 12.30
– w 
30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Krzysz­to­fa Chmiel­nic­kie­go we wto­rek o godz. 8.45, Mar­tę Metlic­ką w śro­dę o godz. 8.45, Elż­bie­tę Jani­kow­ską w czwar­tek o godz. 8.45 i Wła­dy­sła­wa Kali­now­skie­go w pią­tek o godz. 8.45.

W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Maj­chrzak w ul. Otto Sabi­nia­rza. Wiecz­ny odpoczynek …