Intencje Mszalne od 11 – 07 do 17-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

11.07.2022

6:30 + Gerard i Ste­fa­nia Pega

8:45 + Hen­ryk i Hali­na Przybył

8:45 + Zofia Maeu­rer w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 17

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o błog. Boże dla Beaty i Paw­ła w 35 roczn. ślubu

Wto­rek

12.07.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Ger­tru­da i Teo­fil Morzuch oraz zmar­łych z rodziny

8:45 + Sta­ni­sław Albrecht w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 18

18:00 + Mał­go­rza­ta Land­mes­ser w dniu uro­dzin, Franciszek

Śro­da 13.07.2022

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodz, Czu­bów, Brze­ziń­skiech i Cicheckich

8:45 + Zbi­gniew Kitow­ski w 5 roczn. śmierci

8:45 + Alek­san­der Cze­chow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 19

18:00 + Anna Koszał­ka z ok. ur., zmar­li z rodzin Koszał­ka i Kobus

Czwar­tek

14.07.2022

6:30 + Hali­na, Hen­ryk Jene­ral­scy w dniu imie­nin Henryka

8:45 + Wan­da Łan­gow­ska w 15 r. śm. i dzia­dek Leon

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 20

14.00 ślub

18:00 + Ire­na Pod­lew­ska w 12 r. śm.

Pią­tek

15.07.2022

6:30 + za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Kazi­mierz Grzy­wacz w 20 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 21

18:00 Z podz. za debr. łaski, z proś­bą o zdro­wie, błog. Boże i pomyśl­ność w lecze­niu dla Tadeusza

Sobo­ta

16.07.2022

6:30 + Anna i Fran­ci­szek Narloch

8:45 O błog. Boże i opie­kę MB dla Rodzi­ny Szka­ple­rza oraz za dusze zmar­łych człon.

8:45 + Jadwi­ga Dal­man w 10 r. śm., mąż Józef

8:45 + Józef Paster­nac­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 22

15:00 Ślub

18:00 + Woj­ciech w 2 r. śm. oraz zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

17.07.2022

6:30 + Hele­na i Wła­dy­sław Lewiń­scy, syno­wie Ste­fan i Tadeusz

7:30 + Jan Morzuch z ok. urodz. , żona Helena (?)

8:45 + O zdro­wie i błog. Boże dla Tosi z ok. uro­dzin i całej rodziny

10:00 + Jerzy Cza­piew­ski, żona Agniesz­ka, zm. z rodz. Wycin­ka i Sękowskich

11:00 + Ire­na i Anto­ni Szram­ka, zm. z rodzin z oboj­ga stron

12:30 + Wła­dy­sław Plisz­ka w 9 r. śm.

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 23

16:00 OSTROWTE: + Roman Morzuch w 10 r. śm.

18:00 + Cze­sław Lepak i zm. z rodzi­ny Lepak