XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10 lipca 2022 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii gości i życzy­my wspa­nia­łych wra­żeń i dobre­go wypo­czyn­ku. Zapra­sza­my na Msze św. w naszym koście­le oraz w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem.

 2. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi tyl­ko przed Msza­mi św. Pro­si­my nie nasta­wiać się na spo­wiedź w cza­sie Mszy św.

 3. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą tacę na remon­ty w naszej para­fii oraz za ofia­ry indywidualne.

 4. W śro­dę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 5. We sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. Na Mszy św. o godz. 8:45, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na w inten­cji Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go nastą­pi obrzęd przy­ję­cia nowych człon­ków i nało­że­nia szka­ple­rza. Zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­rą odma­wia­my codzien­nie o godz. 8.30. Oso­by pra­gną­ce wstą­pić do brac­twa i w sobo­tę przy­jąć szka­plerz mogą się zgło­sić do p. Kry­sty­ny Engel­hardt. Zgod­nie z zale­ce­niem ks. bisku­pa od godz. 7.00 do 8.45 zosta­nie wysta­wio­ny Najśw. Sakra­ment do pry­wat­nej ado­ra­cji, do któ­rej gorą­co zachęcamy.

 6. W śro­dę - 20 lip­ca - odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy. 

 7. Spo­wiedź świę­ta przed odpu­stem odbę­dzie się 21 lip­ca (czwar­tek) od 8:00 do 9:30 oraz po połu­dniu od 17:00 do 18:00.

 8. W następ­ny pią­tek – 22 lip­ca – odbę­dzie się nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Msze św. zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 6:3o; 8:45, 11:oo i po połu­dniu o godz. 17:oo suma odpu­sto­wa, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Die­ce­zjal­ny Ryszard Kasy­na. Przed Mszą św. będzie uro­czy­ste wpro­wa­dze­nie Ks. Bisku­pa, a po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kościo­ła. Bar­dzo pro­si­my, aby na wpro­wa­dze­nie i w pro­ce­sji szły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tron. Na sumie odpu­sto­wej odbę­dzie się poświę­ce­nie odno­wio­ne­go dachu naszej świą­ty­ni i sztan­da­ru Ryce­rzy Kolum­ba. Bar­dzo pro­si­my o licz­ny udział w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie, przed kościo­łem będzie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. Dobro­wol­ne ofia­ry są prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność Caritasu.

 9. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).

 10. W dniu 31 lip­ca o godz. 7.00 wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka z Choj­nic na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py jest nasz wika­riusz ks. Mate­usz, któ­ry zapra­sza jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w piel­grzym­ce. Zachę­ca rów­nież do skła­da­nia kar­te­czek z proś­ba­mi i inten­cja­mi, któ­re zosta­ną obmo­dlo­ne w cza­sie piel­grzym­ki i na Jasnej Górze. Piel­grzym­kę moż­na wes­przeć też finan­so­wo, skła­da­jąc ofia­rę i inten­cje do skar­bon­ki przy fere­tro­nie MB Czę­sto­chow­skiej lub środ­ki medycz­ne (lista znaj­du­je się w gablo­tach). Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w choj­nic­kiej bazy­li­ce, w dniu 24 lip­ca o godz. 15.00.

 11. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma” oraz ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o św. Marii Mag­da­le­nie i lita­nią do naszej patron­ki w cenie 5 zł. Zysk ze sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na dzia­łal­ność mini­stran­tów. Od śro­dy, 10 min. przed wie­czor­ną Mszą św., będzie­my odma­wia­li Lita­nię do św. Marii Mag­da­le­ny w ramach ducho­we­go przy­go­to­wa­nia do odpustu.

12. Msze św. w tym tygodniu: 

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Maeu­rer w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Sta­ni­sła­wa Albrecht we wto­rek o godz. 8.45, Alek­san­dra Cze­chow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Fran­cisz­ka Paster­nac­kie­go w sobo­tę o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy śp. Jadwi­gę Maj­chrzak z ul. Otto Sabi­nia­rza, Różę Narloch z ul. 21 Lute­go i Miro­sła­wa Resz­czyń­skie­go ze Zło­to­wa, ul. Zło­tow­ska. Wiecz­ny odpoczynek …