Intencje Mszalne od 18 – 07 do 24-07-2022 r.

Ponie­dzia­łek

18.07.2022

6:30 + Pela­gia Muchow­ska w 6 r. śm., mąż Władysław

8:45 + Ire­na Fie­rek w 2 r. śm., mąż Leon

8:45 + Jadwi­ga Rekow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 24

18:00 + Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie z Polski

Wto­rek

19.07.2022

6:30 + Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Anie­la Cza­piew­ska w r. śm. i uro­dzin, mąż Fran­ci­szek, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 25

18:00 + Maria Stau­bach w 5 r. śm., syn Mie­czy­sław i zmar­li z rodziny

Śro­da 20.07.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryji

8:45 + Kazi­mierz Gla­za w 9 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 26

18:00 + Zefi­ry­na Kitow­ska w 17 r. śm., mąż Aloj­zy, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

21.07.2022

6:30 + Ryszard Pie­kar­ski z oka­zji urodzin

8:45 + Ire­na Twar­dow­ska w 4 r. śm.

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 27

18:00 + Maria i Wła­dy­sław Frolenko

18:00 + Urszu­la Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

22.07.2022

ODPUST

6:30 + Józef Liter­ski w dniu uro­dzin oraz zmar­li z rodzi­ny Lom­nitz, Liter­skich i Ceynowa

6:30 W pew­nej inten­cji za Kornelię

8:45 + Cecy­lia i Paweł Fierek

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 40 r. uro­dzin Tomka

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 28

11:00 + Jadwi­ga Oko­nek z oka­zji urodzin

17:00 SUMA ODPUSTOWA

Sobo­ta

23.07.2022

6:30 + Miro­sław Mięt­ki w 17 r. śm.

8:45 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Miro­sła­wa z oka­zji 60 urodzin

8:45 + Sta­ni­sław Kąko­lew­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Wacław Sumion­ka – greg. 29

15:00 Ślub

18:00 + Miro­sław Knuth w 7 r. śm., Mar­ta Knuth

Nie­dzie­la

24.07.2022

6:30 + Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dniu imienin

7:30 + Kla­ra Gla­ner w 27 rocz. śm., mąż Jan oraz Ste­fa­nia i Kazi­mierz Trzcińscy

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Ewy
i Grze­go­rza z oka­zji 24 r. ślubu

11:00 + Jan Pron­dziń­ski z oka­zji uro­dzin, syn Jerzy

12:30 + Rafał Wil­czew­ski z oka­zji urodzin

12:30 + Wacław Sumion­ka – greg. 30

16:00 OSTROWTE: + Wale­ria Osowska

18:00 + Rodzi­ce Jadwi­ga Oźmiń­ska i Ste­fan Oźmiński