XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17 lipca 2022 r.

  1. W naj­bliż­szy pią­tek obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Przed połu­dniem zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.00, na któ­rych kaza­nia wygło­si ks. dzie­kan Andrzej Wał­doch. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. bp Ryszard Kasy­na. Na począt­ku uro­czy­sto­ści zosta­nie poświę­co­ny odno­wio­ny dach naszej świą­ty­ni i sztan­dar Rady Ryce­rzy Kolum­ba. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby przed sumą i pod­czas pro­ce­sji szły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz o licz­ny udział w uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej, a zwłasz­cza w sumie odpu­sto­wej. Po sumie wszy­scy obec­ni otrzy­ma­ją pamiąt­kę tego wyda­rze­nia. Przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. W tym dniu nie ma postu w naszej para­fii. Przed kościo­łem moż­na jesz­cze nabyć ksią­żecz­ki z tek­sta­mi o naszej patron­ce w cenie 5 zł.

  2. W śro­dę odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
  3. W czwar­tek zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. przed odpu­stem od godz. 8.00 — 9.30 oraz od godz. 17.00 ‑18.00. Pod­czas spo­wie­dzi św. popo­łu­dnio­wej będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakrament.
  4. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpu­sto­wej. Pró­ba sypa­nia kwia­tów w czwar­tek o godz. 17.30.
  5. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną. Zebra­li­śmy 11 040 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry skła­da­ne indywidualnie. 
  6. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). Zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.
  7. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra jest dniem modlitw za kie­row­ców pod hasłem : „Nie­sie­my naro­dom pokój Chry­stu­sa”, po każ­dej Mszy św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W ramach poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne do refe­ra­tu misyj­ne­go na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.
  8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
  9. W dniu 31 lip­ca o godz. 7.00 wyru­sza pie­sza piel­grzym­ka z Choj­nic na Jasną Górę. Prze­wod­ni­kiem gru­py jest nasz wika­riusz ks. Mate­usz, któ­ry zapra­sza jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w piel­grzym­ce. Zachę­ca rów­nież do skła­da­nia kar­te­czek z proś­ba­mi i inten­cja­mi, któ­re zosta­ną obmo­dlo­ne w cza­sie piel­grzym­ki i na Jasnej Górze. Piel­grzym­kę moż­na wes­przeć też finan­so­wo, skła­da­jąc ofia­rę i inten­cje do skar­bon­ki przy fere­tro­nie MB Czę­sto­chow­skiej lub środ­ki medycz­ne (lista znaj­du­je się w gablo­tach). Spo­tka­nie piel­grzy­mów odbę­dzie się w choj­nic­kiej bazy­li­ce, w dniu 24 lip­ca o godz. 15.00.

  10. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jadwi­gę Rekow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Urszu­lę Ossow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Kąko­lew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Jerze­go Gli­niec­kie­go z ul. Łukow­skiej i ś.p. Cze­sła­wę Cze­chow­ską z ul. Starogardzkiej.

W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, a we wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ger­tru­dy Bröt­cher z ul. Bla­char­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …