XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r. — intencje

Inten­cje Mszalne 

Ponie­dzia­łek

25.07.2022

6:30 + Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Andrzej Świą­tek w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 1 

18:00 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji imienin

Wto­rek

26.07.2022

6:30 + Bro­ni­sła­wa i Wła­dy­sław Kuczyńscy

8:45 + Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz oraz Zofia i Feliks Knuth

8:45 + Roman Schmidt w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 2

18:00 + Tade­usz Ossow­ski w dniu uro­dzin, żona Teresa 

Śro­da 27.07.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Boskiej w 20 r. ślu­bu dla Izy i Zyg­mun­ta oraz córek

8:45 + Bro­ni­sła­wa (ona), Józef i Jan Miloch, Ana­sta­zja i Jan

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 3

15:00 Ślub

18:00 + Mar­ta Bresz­ka, mąż Fran­ci­szek, cór­ka Urszu­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

28.07.2022

6:30 +

8:45 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

8:45 + Andrzej Sikor­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 4

18:00 + Zofia Pepliń­ska z oka­zji urodzin

Pią­tek

29.07.2022

6:30 + Hen­ryk Szar­mach w 8 r. śmierci

8:45 + Roza­lia i Fran­ci­szek oraz rodzi­ce z oboj­ga stron 

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 5 

15:00 Ślub

18:00 + Wan­da i Anto­ni Żurawka

Sobo­ta

30.07.2022

6:30 + Ste­fan Sie­rac­ki w 18 r. śm., rodzi­ce i zm. z rodzi­ny Sierackich 

8:45 + Jerzy Gin­ter w 1 r. śm.

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 6 

14:00 Ślub

15:00 Ślub

18:00 + Zofia Bie­sek, mąż Bole­sław, krewni

Nie­dzie­la

31.07.2022

6:30 + Sta­ni­sław Pakowski

7:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Jadwi­ga i Jan Krenscy 

11:00 + Cecy­lia i Wła­dy­sław Mokwa

12:30 + Jan Szulc w 4 r. śm.

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 7 

16:00 OSTROWTE: Jan Prill z oka­zji 1 r. śm.

18:00 + Iwo­na Koło­dziej­czyk w 2 r. śm.