XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2022 r.

  1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w przy­go­to­wa­niu odpu­stu para­fial­ne­go i wszyst­kim tak licz­nie uczest­ni­czą­cym w Mszach św. i przy­stę­pu­ją­cych do Komu­nii św. 

  2. Tra­dy­cyj­nie w okre­sie waka­cyj­nym zapra­sza­my na Mszę św. nad jezio­rem w Ostro­wi­tem o godz. 16.00.

  3. Dzi­siaj z oka­zji jutrzej­sze­go wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, po wszyst­kich Mszach św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W cza­sie poświę­ce­nia pojaz­dów pro­wa­dzi­my zbiór­kę w ramach akcji MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.

  4. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).

  5. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej orga­ni­zu­je Piel­grzym­kę do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu. Wyjazd 12 sierp­nia o godz. 7.00 z ul. Szkol­nej, a powrót 13 sierp­nia wie­czo­rem. Koszt piel­grzym­ki 150 zł. Chęt­ni mogą zgła­szać się do p. Hali­ny Cza­piew­skiej (tel. 509 114 685) lub p. Marii Masiak (tel. 533 381 337).
  6. W naj­bliż­szy czwar­tek na Pla­cu Pie­kar­ka wystą­pią folk­lo­ry­stycz­ne zespo­ły pie­śni i tań­ca z Hisz­pa­nii, Ser­bii, Kolum­bii i Choj­nic. Pan Bur­mistrz ser­decz­ne zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków folk­lo­ru na godz. 18.30.
  7. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

  8. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go Gin­ter w sobo­tę o godz. 8.45, Jana Prill w nie­dzie­lę o godz. 16.00 w Ostro­wi­tem

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Andrze­ja Świą­tek w ponie­dzia­łek o godz. 8:45, Roma­na Schmidt we wto­rek o godz. 8:45, Andrze­ja Sikor­skie­go w czwar­tek o godz. 8:45

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Andrze­ja Stur­mow­skie­go z ul. Kla­skaw­skiej, Elż­bie­tę Drze­wic­ką z Al. Tysiąc­le­cia i Ger­tru­dę Böt­cher (czyt. Becier) z ul. Bla­char­skiej. W sobo­tę o godz. 10.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ali­cji Soko­łow­skiej z Irlan­dii. Wiecz­ny odpoczynek …