Intencje Mszalne XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 lipca 2022 r.

Ponie­dzia­łek

01.08.2022

6:30 + Aloj­zy, Joachi­ma Resz­czyń­scy, Feliks i Fry­da, Miro­sław i Sta­ni­sław Albrecht

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska, zmar­li z rodzi­ny Brze­ziń­skich i Czubów

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 8

18:00 + Zyg­munt Narloch w 15 r. śm.

Wto­rek

02.08.2022

6:30 + Leoka­dia, Wła­dy­sław, syn Roman Galińscy

8:45 + Jan Łąc­ki i Józef Kał­duń­ski, zmar­li rodzice

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 9 

18:00 + Roman Gor­no­wicz w 30 r. śm., sio­stra Zdzi­sła­wa i rodzice

Śro­da 03.08.2022

6:30 O Boże błog. dla Marii z oka­zji 70 uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski

8:45 + Domi­nik Łan­gow­ski w dniu uro­dzin i imienin

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 10 

18:00 + Mie­czy­sław Żak w 1 r. śm. i bra­cia, Marian­na i Bro­ni­sław Ginter

Czwar­tek

04.08.2022

6:30 + Tere­sa i Mie­czy­sław Pobłoc­cy i zm. z rodziny 

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Róża Narloch w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 11

18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

Pią­tek

05.08.2022

6:30 + Bole­sław Mil­ke, żona Bro­ni­sła­wa i syn Adam

6:30 + Maria Orłow­ska w 1 r. śm., ojciec Hen­ryk w 24 r. śm.

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 12

18:00 + Bogu­mi­ła Sawa­la w 7 r. śm

Sobo­ta

06.08.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Anny i Wła­dy­sła­wa w 5 r. ślubu

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 13

14:00 Ślub

15:00 Ślub

16:00 Ślub

18:00 + Ryszard Rostan­kow­ski w 5 r. śm., rodzi­ce Ger­tru­da i Hen­ryk, Jadwi­ga i Ber­nard Grzonka

Nie­dzie­la

07.08.2022

6:30 + Ber­nard Kie­drow­ski w 14 r. śm., zona Ire­na i zięć Jan Wiśniewski

7:30 + Tere­sa Modrze­jew­ska w 26. r. śm. oraz Kry­sty­na Bła­nek w 18. r. śm.

8:45 W inten­cji Żywe­go Różańca

10:00 + Jani­na i Ste­fan Kobie­row­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

11:00 Z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. dla Ali­cji i rodzi­ny w dniu uro­dzin

12:30 + Bru­non Engler

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 14 

16:00 OSTROWTE: Cze­sła­wa Pru­szak w 7 r. śm.

18:00 + Wan­da i Bole­sław Świą­tek oraz syno­wie Mie­czy­sław i Romuald