Intencje — XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

Ponie­dzia­łek

08.08.2022

6:30 + Grze­gorz Her­man z oka­zji urodzin

8:45 + Kla­ra Spen­ga, Jan

8:45 + Jadwi­ga Maj­chrzak w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 15

18:00 + Danu­ta Wałaszewska

Wto­rek

09.08.2022

6:30 + Tere­sa Włodarczyk

8:45 + Rpman Kulas z oka­zji urodzin

8:45 + Miro­sław Resz­czyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 16

18:00 + Tere­sa, Fran­ci­szek, Bog­dan Landowscy 

Śro­da 10.08.2022

6:30 + Adam Urbań­ski z oka­zji uro­dzin i ojciec Zygmunt

8:45 W pew­nej intencji

8:45 + Cze­sła­wa Cze­chow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 17

18:00 + Jani­na Kobie­row­ska w 6 r. śm., mąż Alfons i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

11.08.2022

6:30 + Mat­ka Hele­na Che­rek w 11 r. śm., ojciec Jan, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Leoka­dia i Anto­ni Roz­ma­ry­no­wicz i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Jerzy Gli­niec­ki w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 18

15:00 Ślub

18:00 + Kry­sty­na Kon­ko­lew­ska w 1 r. śm.

Pią­tek

12.08.2022

6:30 + Józef Maty­le­wicz w 2 r. śm., żona Tere­sa, o zdro­wie Marii Haglauer 

8:45 + Kon­ra­da Jaż­dżew­ski w 19 r. śm., rodzi­ce i zmar­li z rodziny

8:45 + Andrzej Stur­mow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 19

18:00 + Eufe­mia Rostan­kow­ska w 12 r. śm., mąż Fran­ci­szek i Władysław

Sobo­ta

13.08.2022

6:30 + Robert Kaszu­bow­ski z oka­zji uro­dzin – od pra­cow­ni­ków firmy

8:45 + Seba­stian Sma­go­rzew­ski w 10 r. śm., Roman Sma­go­rzew­ski i Kon­stan­ty Pepliński

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 20

14:00 Jubi­le­usz 40-lecia mał­żeń­stwa Hele­ny i Andrze­ja Kiełpińskich

18:00 + W 6 r. śm., Nata­lii, jej cór­ka Iwo­na w 21 r. śm., jej mąż Cze­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

14.08.2022

6:30 + Hali­na Rumiń­ska w 4 r. śm., mąż Jan, cór­ka Maryla

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska w 12 r. śm., mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tadeusz

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Sta­ni­sła­wa (ona) Remus, Józef Gra­dow­ski, Jan Remus

11:00 + Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Beata Fie­rek w 22 r. śm

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 21

16:00 OSTROWTE: Jędrzej Rol­biec­ki

18:00 + Kry­sty­na Lubiń­ska w 5 r. śm.