Intencje Mszalne na XX niedzielę zwykłą 14-08-2022 r.

Ponie­dzia­łek

15.08.2022

WNIEBOWZIĘCIE NMP

6:30 O Boże błog. dla Tosi­na z oka­zji urodzin

7:30 Za zmar­łych z rodzi­ny Pie­sik i Sobczak

8:45 Za żywych i zmar­łych człon­ków Róży p.w. św. Mak­sy­mi­lia­na Kolbe 

10:00 O Boże błog., zdro­wie dla Gabrie­li i Wal­de­ma­ra w 14 r. ślubu

11:00 + Jerzy Szulc w 22 r. śm.

12:30 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 22

16:00 OSTROWTE: Gra­ży­na Muszak w 11 r. śm.

18:00 +Zbi­gniew Kasprzak w 3 r. śm., oraz rodzice

Wto­rek

16.08.2022

6:30 Za Para­fian

8:45 + Ste­fa­nia i Juliusz Barec­cy, Jan i Mar­cin Ossowscy

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 23 

18:00 + Anto­ni i Józe­fa Czarnowscy

Śro­da

17.08.2022

6:30 + Hele­na Bonin w 9 r. śm., mąż Kazi­mierz i syn Romuald

8:45 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 24 

18:00 O zdro­wie i błog. Boże dla Elż­bie­ty w 70 urodziny

Czwar­tek

18.08.2022

6:30 + Mar­ta Dorsz, mąż Bronisław

8:45 + Jani­na i Hen­ryk Elak

8:45 + Ger­tru­da Böt­cher (Becier) w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 25

18:00 + Zofia i Hen­ryk, mąż Sta­ni­sław, brat Jędrzej

Pią­tek

19.08.2022

6:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) w 1 r. śm., Józef Muchow­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jan Bier­nac­ki z oka­zji urodzin 

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 26

18:00 + Maria Sło­miń­ska w 2 r. śm., mąż Jerzy

Sobo­ta

20.08.2022

6:30 + Piotr i Roman Ossowscy

8:45 O boże błog. z oka­zji 6 r. ślu­bu dla Tosi­na i Kami­li oraz dla całej rodziny

8:45 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. oraz opie­kę MB dla Ewy i Zbi­gnie­wa w 40 r. ślubu

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 27

16:00 Ślub

18:00 + Lidia i Józef Sło­miń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron i bracia

Nie­dzie­la

21.08.2022

6:30 + Ana­sta­zja i Andrzej Szulc

7:30 + Lidia Lan­dow­ska w 1 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Ire­na Cysew­ska w dniu urodzin

11:00 + z rodzin Lewiń­skich, Zabłoc­kich i Chmarów

12:30 + Ryszard Kitow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Jerzy Dola­ciak – greg. 28

16:00 OSTROWTE: + Jerzy Kazi­mier­czak i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Jerzy, Roza­lia, Leon Neżurawscy