Intencje Mszalne na 21 niedzielę zwykłą 2022 r.

Ponie­dzia­łek

22.08.2022

6:30 + Gerard Gleń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Stanisław

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o łaskę nawró­ce­nia dla całej rodzi­ny oraz o dar roze­zna­nia pla­nów Bożych

8:45 + Elż­bie­ta Drze­wic­ka w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 29

18:00 + Rodzi­ce Fran­ci­szek i Tere­sa Szmaglińscy

Wto­rek

23.08.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 Do Ducha Świe­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Jerzy Dola­ciak – greg. 30

18:00 + Kazi­mierz Kosie­dow­ski w 18 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

Śro­da 24.08.2022

6:30 + Geno­we­fa, Ste­fan Jakub­czyk oraz bra­cia Adam i Tadeusz

8:45 + Tere­sa, Roman, Adam Urbań­scy i zmar­li z rodziny

8:45 + Bog­dan Lan­dow­ski w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 1

18:00 + Roza­lia, Mak­sy­mi­lian Lin­da, zmar­li z rodziny

Czwar­tek

25.08.2022

6:30 + Zofia Rozmarynowicz

8:45 + Ste­fan Fie­rek w 26 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 2

18:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Pią­tek

26.08.2022

6:30 + Witold Żabiń­ski w dniu urodzin

8:45 + Feliks Dobek w r. śm., Marta

8:45 + Ewa Blok – greg. 3

18:00 + Lidia Kukliń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

27.08.2022

6:30 + Anto­ni Ziel­ke w 8 r. śm., + zmar­li z rodzi­ny Ziel­ke, Narloch i Piekarskich

8:45 + Bar­ba­ra i Roman Szma­gliń­scy oraz krew­ni z oboj­ga stron

8:45 + Maria i Jan Plisz­ka, syn Zygmunt

8:45 + Ewa Blok – greg. 4

13:30 DOŻYNKI GMINNE

15:00 Ślub

16:00 Ślub

17:00 Ślub

18:00 + Ste­fa­nia, Zyg­munt Pie­sik, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

28.08.2022

6:30 + Rena­ta Kosie­dow­ska w 21 r. śm, mąż Henryk

7:30 O zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzi­nie Falkowskich

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Maria Strze­le­wicz i Kazimierz

11:00 + Hele­na i Ryszard Nowak oraz syn Andrzej

12:30 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz, Kry­sty­na Kacprzak

12:30 + Ewa Blok – greg. 5

16:00 OSTROWTE: + Urszu­la Kor­da w 5. r. śmierci

18:00 + Ste­fa­nia i Mak­sy­mi­lian Wiel­gosz, Bogu­mi­ła, Tade­usz, Jerzy Wielgosz