XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21 sierpnia 2022 r.

 1. Wszyst­kim urlo­po­wi­czom i gościom życzy­my owoc­ne­go wypo­czyn­ku i miłych wra­żeń z poby­tu na tere­nie naszej para­fii. Zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na Msze św. rów­nież w dni powsze­dnie. Z myślą o wypo­czy­wa­ją­cych, nad jezio­rem w Ostro­wi­tem są odpra­wia­ne Msze św. we wszyst­kie nie­dzie­le waka­cji o godz. 16.00. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie tam ostat­nia Msza św. w tym sezonie.

 2. W pią­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. Zachę­ca­my też do świą­tecz­ne­go prze­ży­cia tej uroczystości. 

 3. Zbli­ża­ją się nasze dożyn­ki para­fial­ne, w tym roku połą­czo­ne z dożyn­ka­mi gmin­no-leśny­mi. Msza św. dożyn­ko­wa odbę­dzie się w sobo­tę, 27 sierp­nia o godz. 13:30. Oprócz wyzna­czo­nych przez sztab gmin­ny dele­ga­cji, pro­si­my, aby wszyst­kie sołec­twa i komi­te­ty osie­dlo­we wzię­ły w nich udział i w mia­rę moż­li­wo­ści przy­go­to­wa­ły dary dożyn­ko­we. Po Mszy św. koro­wód dożyn­ko­wy wyru­szy na Plac Pie­kar­ka, gdzie odbę­dzie się dal­sza część uroczystości.

 4. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 5. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 10.570 zł. 

 7. Bóg zapłać Wspól­no­cie „Wie­czer­nik” za prze­pro­wa­dze­nie Die­ce­zjal­nych Reko­lek­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w Białogórze.

 8. W ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Muzy­ki Chrze­ści­jań­skiej Gospel w Sank­tu­arium Kal­wa­ryj­skim w Wie­lu, dzi­siaj o godz. 20.00 wystą­pi Chór Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go „Non Serio”. Ser­decz­nie zapra­sza­ją ks. kustosz i wójt gmi­ny Karsin.

 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła i w zakry­stii do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 10. Msze św. w tym tygodniu:
   — w 30 dzień po pogrze­bie: za ś.p. Elż­bie­tę Drze­wic­ką w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Bog­da­na Lan­dow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 i Lidię Kukliń­ską w pią­tek o godz. 18.00.
 11. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej: ś.p. Witol­da Kukow­skie­go z Mala­chi­na. W śro­dę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go z Mala­chi­na, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Jana Pastwy z ul. 21 Lute­go. W pią­tek (26 sierp­nia) o godz. 11.00 we Wła­dy­sła­wo­wie k. Byd­gosz­czy odbę­dzie się pogrzeb ś.p,. Ludwi­ka Zaor­skie­go, któ­ry miesz­kał na ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …