Intencje Mszalne na 22 niedzielę zwykłą 2022 r.

Ponie­dzia­łek

29.08.2022

6:30 + Jan Pepliń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Ewa Gra­czyk w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 6

18:00 + Hele­na Gra­dow­ska w 30 r. śm.

Wto­rek

30.08.2022

6:30 + Rena­ta Kobie­row­ska w 25 r. śm.

6:30 + Jadwi­ga i Jan Lip­scy, Mar­ta i Józef oraz Hali­na Dobrosz 

8:45 + Bogu­sła­wa (ona) Gac w 1 r. śm., mąż Roman

8:45 + Ewa Blok – greg. 7

18:00 + Ber­nard i Cecy­lia Beger­scy, rodzi­ce i rodzeństwo

Śro­da 31.08.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Mar­ta Bajer­lajn w 40 r. śm.

8:45 + Mat­ka Sta­ni­sła­wa oraz jej rodzi­ce Marian­na i Franciszek

8:45 + Ali­cja Soko­łow­ska w 30 dzień po pogrzebie

8:45 + Ewa Blok – greg. 8

18:00 + Sta­ni­sła­wa i Ryszard Niklasz, syn Cze­sław, Hen­ryk i Krzysz­tof Bąk, Jan Janowski

18:00 + Bar­ba­ra Cieślińska

Czwar­tek

01.09.2022

6:30 + Bro­ni­sław Ufnow­ski w 20 r. śm, żona Zofia

6:30 + Danu­ta Łoń­ska w r. urodzin

8:00 Msza na roz­po­czę­cie Nowe­go Roku Szkol­ne­go w inten­cji dzie­ci i młodzieży

8:00 + W inten­cji ADŚ

8:00 + Ewa Blok – greg. 9

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Kami­la Kosiak w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

02.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Połom z oka­zji imie­nin oraz mąż Tade­usz Połom

6:30 + Boże­na Rekowska-Bartosz

6:30 + Zofia i Aloj­zy Cherek

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Ewa Blok – greg. 10 

16:20 + Anto­ni Grze­ca w 62 r. śm., żona Zofia, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

18:00 +

Sobo­ta

03.09.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Wie­sław Meger w 5 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Ewa Blok – greg. 11

15:00 Ślub

18:00 + Ludwik, Gerard, Her­bert, Woj­ciech i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

04.09.2022

6:30 + Jani­na Kren­ska w 1 r. śm.

7:30 + Fran­ci­szek Min­dak z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

7:30 + Edward Tylic­ki w 1 r. śm, 

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych

10:00 + Zyg­munt Szwoch w 45 r. śm., żona Cze­sła­wa i Mela­nia Szwoch w 25 r. śm

11:00 + Zyg­munt Paz­da w 2 r. śm.

12:30 + Ste­fan Lewiń­ski, rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Ewa Blok – greg. 12

18:00 +