XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28 sierpnia 2022 r.

 1. W związ­ku z koń­czą­cy­mi się waka­cja­mi wszyst­kim urlo­po­wi­czom życzy­my bez­piecz­ne­go powro­tu do swo­ich domów, a w Ostro­wi­tem o godz. 16.00 ostat­nia w tym sezo­nie Msza św., na któ­ra ser­decz­nie zapraszamy.

 2. W czwar­tek, 1 wrze­śnia, dzie­ci i mło­dzież roz­pocz­ną NOWY ROK SZKOLNY 202223. Z tej oka­zji dzie­ci i mło­dzież wszyst­kich szkół, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych oraz rodzi­ców zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.00. Pod­czas Mszy św. poświę­ci­my tor­ni­stry i przy­bo­ry uczniów klas pierw­szych. W tym dniu nie ma Mszy św. o godz. 8.45. Dzie­ci i mło­dzież zachę­ca­my do spo­wie­dzi św., któ­ra odbę­dzie się w śro­dę w godz. 17.00 – 18.00. W Krzy­żu Msza św. będzie o godz. 19.00.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w te dni od 7.00 do 8.45. W pią­tek od godz. 15.00 zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej. Po spo­wie­dzi, o godz. 16.20 Msza św. W trak­cie spo­wie­dzi będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. W Krzy­żu Msza św. w pią­tek o godz. 1700, a wcze­śniej oka­zja do spo­wie­dzi św.

 4. W sobo­tę o godz. 7.45 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót miesiąca.

 5. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w naj­bliż­szą sobo­tę (3 wrze­śnia) od godzin rannych.

 6. W naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 10.00 w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pel­pli­nie odbę­dzie się spo­tka­nie kate­che­tów. Przy­po­mi­na­my, że udział w spo­tka­niu jest obowiązkowy.

 7. Spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca odbę­dzie się w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 8.45.

 8. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 9. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne będzie jesz­cze czyn­ne w porząd­ku waka­cyj­nym, a więc w ponie­dzia­łek, śro­dę i sobotę.

 10. Z wyprze­dze­niem poda­je­my, że odpust w koście­le filial­nym w Krzy­żu odbę­dzie się w śro­dę 14 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa zosta­nie odpra­wio­na o godz. 17.00.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bogu­sła­wę Gac we wto­rek o godz. 8.45, Jani­nę Kren­ską z nie­dzie­lę o godz. 6.30, Edwar­da Tylic­kie­go w nie­dzie­lę o godz. 7.30.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Ewę Gra­czyk w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ali­cję Soko­łow­ską w śro­dę o godz. 8.45, Kami­lę Kosiak w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz w czyść­cu od APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.00

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jana Pastwę z ul. 21 Lute­go, Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go z Mala­chi­na, Jani­nę Muzioł z Tcze­wa, Edwar­da Bar­toś z Gutow­ca, Marian­nę Lepak z ul. Koso­budz­kiej i Sta­ni­sła­wa Fry­cę z ul. Cichej. W śro­dę odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Mate­usza Śledź z Gutow­ca, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Marii Popie­las z ul. Prze­my­sła II. Wiecz­ny odpoczynek …