Intencje Mszalne na 23 niedzielę zwykłą 2022 r.

Ponie­dzia­łek

05.09.2022

6:30 + Zbi­gniew Matejuk 

6:30 + Jerzy Szultka

8:45 + Jolan­ta Klu­eger w 1 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 13

18:00 + Anna Resz­ka w 1 r. śm.

18:00 + Józef Cza­piew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

06.09.2022

6:30 W pew­nej intencji

6:30 + Kazi­mierz Gli­niec­ki z oka­zji uro­dzin, rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Fran­ci­szek Cza­piew­ski w dniu uro­dzin, żona Aniela

8:45 + Ewa Blok – greg. 14

18:00 + Hen­ryk Duraj i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla dzie­ci w 25 r. ślu­bu Beaty i Lesz­ka Pestka

Śro­da 07.09.2022

6:30 + Józef Nakiel­ski w 11 r. śm. oraz żona Franciszka

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodzi­ny Miszewskich

8:45 + Ewa Blok – greg. 15

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Bar­ba­ry i Wło­dzi­mie­rza z oka­zji 47. r. zawar­cia s. małżeństwa

18:00 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

Czwar­tek

08.09.2022

6:30 + Józef i Anna Cha­bow­scy, Albin Kraiński

6:30 + Sta­ni­sław Biesek

8:45 W inten­cji Marii – w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski i opie­kę MB, z proś­bą o dal­szą opie­kę, bło­go­sła­wień­stwo i dary Ducha Świę­te­go na każ­dy dzień

8:45 + Ewa Blok – greg. 16

18:00 + Bene­dykt Brań­ka w r. śm. oraz za zmar­łych z rodzi­ny Brań­ka i Nakielskich

18:00 + Jan Zara­nek w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

09.09.2022

6:30 + Zofia i Hen­ryk Jażdżewscy

6:30 + Tere­sa Kono­no­wicz w 6 r. śm.

6:30 + Jadwi­ga Chi­rek w 38 r. śm.

8:45 + Ter­sa Fie­rek w 2 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 17

18:00 + Hele­na Ban­nach w 1 r. śm.

18:00 + Euge­niusz Żyn­da w 1 . śm., Józe­fa (ona) Andre­jek w 1 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Żyn­da i Andrejek

Sobo­ta

10.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Boś i mąż Zygmunt

6:30 + Edel­traut Kamiń­ska w 1 r. śm. i mąż Edmund

8:45 + Ire­na Gór­no­wicz w 4 r. śm. i mąż Alfons

8:45 Msza świę­ta dzięk­czyn­na w 18 uro­dzin Patry­cji, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo w doro­słym życiu

8:45 + Ewa Blok – greg. 18

15:00 Ślub

18:00 + Ger­tru­da Turzyń­ska w 30 r. śm., Feliks i Kazimierz

Nie­dzie­la

11.09.2022

6:30 + Edy­ta Fie­rek w 2 r. śm.

7:30 + Fran­ci­szek Mur­kow­ski i żona Rozalia

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Mie­czy­sław Osy­piuk, Andrzej Bonarowski

11:00 + Hen­ryk Kukliń­ski z oka­zji urodzin

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i opie­kę MB, z proś­bą o dal­sze Bło­go­sła­wień­stwo Boże i zdro­wie w dniu 15 uro­dzin Dawida

12:30 + Ewa Blok – greg. 19

18:00 + Wan­da i Sta­ni­sław Zabroc­cy i rodzi­ce z oboj­ga stron