XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę diecezjalną. 

 2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 845 spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 3. W śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie wszyst­kich kate­che­tów. Obec­ność obowiązkowa.

 4. W czwar­tek przy­pa­da świę­to Naro­dze­nia NMP. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. o godz. 630; 845 i 1800.

 5. W pią­tek zapra­sza­my narze­czo­nych na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie o godz. 1630 w sal­ce parafialnej. 

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1100 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 1400 udzie­li­my chrztu św. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 1630 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – dru­ga w mie­sią­cu — jest prze­zna­czo­na na cze­ka­ją­ce nas inwe­sty­cje parafialne.

 7. Od tego tygo­dnia biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne według sta­łe­go grafiku.

 8. Wszyst­kie dzie­ci chęt­ne do włą­cze­nia się w pra­cę na rzecz misji, zapra­sza­my na naj­bliż­sze spo­tka­nie kół­ka misyj­ne­go w sobo­tę po Mszy św. o godz. 845 do sal­ki parafialnej.

 9. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci na Ukra­inie. Oso­by, któ­re chcia­ły­by się włą­czyć w tę akcję, mogą zabrać ser­dusz­ko z ołta­rza Św. Marii Mag­da­le­ny. Na każ­dym ser­dusz­ku zapi­sa­ne są potrzeb­ne przy­bo­ry. Zaku­pio­ne przed­mio­ty moż­na umie­ścić w koszu, któ­ry znaj­du­je się obok ołtarza. 

 10. Przed kościo­łem moż­na pod­pi­sać pety­cję do Sej­mu RP o zaostrze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny miejsc kul­tu reli­gij­ne­go i sym­bo­li reli­gij­nych, któ­re w ostat­nich latach są tak czę­sto profanowane. 

 11. We wto­rek na godz. 1600 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy pra­gną wstą­pić do scho­li para­fial­nej, a po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my chłop­ców, któ­rzy pra­gną wstą­pić do gro­na ministranckiego.
 12. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w ponie­dzia­łek o godz. 1600 oraz w każ­dy pierw­szy i trze­ci ponie­dzia­łek miesiąca.
 13. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma” .

14. Msze św. w tym tygodniu: 

 — w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jolan­tę Klu­eger w ponie­dzia­łek o godz. 845, Annę Resz­ka w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Hele­nę Banach w pią­tek o godz. 1800, Euge­niu­sza Żyn­dę I Józe­fę Andre­jek w pią­tek o godz. 1800, Edel­trant Kamiń­ską w sobo­tę o godz. 630

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Józe­fa Cza­piew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 1800, Jana Zara­nek w czwar­tek o godz. 1800.

15. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś. p. Marię Popie­las z ul. Prze­my­sła II, Wie­sła­wę Połom z ul. Gen. Ander­sa, Mate­usza Śledź z Gutow­ca, Ber­nar­da Grzy­bow­skie­go z ul. Gen. Hal­le­ra, a w ponie­dzia­łek o godz. 1330 pogrzeb ś.p. Jolan­ty Buczyń­skiej z DPS w Sta­ro­gar­dzie Gd. Wiecz­ny odpoczynek …