Intencje Mszalne na 11-09-2022 r.

Ponie­dzia­łek

12.09.2022

6:30 + Józef Bru­ski w 8 r. śm., żona Jani­na, syno­wie Roman i Mirosław 

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski z oka­zji 2 r. ślu­bu Nata­lii i Danie­la Burchardt

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­szą obec­ność Jezu­sa i Maryi
w życiu Kry­sty­ny i Mate­usza z oka­zji 2 r. ślubu

8:45 + Ewa Blok – greg. 20

18:00 + Rodzi­ce Kla­ra i Hen­ryk Chma­ra, brat Roman, Cze­sław, Zbi­gniew, Zofia
i Sta­ni­sław Klapczyńscy

18:00 + Mie­czy­sław Rekow­ski – inten­cja od Civi­tas Christiana

Wto­rek

13.09.2022

DZIEŃ FATIMSKI

6:30 + Łucja Plisz­ka w 3 r. śm.

6:30 + Jan Gru­bich w 19 r. śm.

8:45 + Ste­fa­nia Mania w 19 r. śm., rodzi­ce i zmar­li z rodziny

8:45 + Ewa Blok – greg. 21

18:00 + Wal­fry­da (ona) i Józef Puczyńscy

18:00 + Zofia Jezier­na w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

14.09.2022

PODWYŻSZENIE

KRZYŻA ŚW.

6:30 + Tomasz Kowa­lew­ski, Wal­de­mar Gołuń­ski, Mariusz Megger

6:30 O nawró­ce­nie męża

8:45 W inten­cji ADŚ z oka­zji świę­ta patro­nal­ne­go MB Bolesnej

8:45 + Ewa Blok – greg. 22

15:00 Ślub

18:00 + Adam Narloch w 1 r. śm.

18:00 + Paweł Gliszczyński

Czwar­tek

15.09.2022

MATKI BOŻEJ

BOLESNEJ

6:30 + Mie­czy­sław Rekow­ski od syna Paw­ła z rodziną

6:30 + Jan i Feli­cja Kłodzińscy

8:45 + Leszek Klug­man, rodzi­ce Julia i Witold, rodzeństwo 

8:45 + Ewa Blok – greg. 23

15:30 Msza świę­ta o bło­go­sła­wień­stwo Boże i Dary Ducha Świę­te­go dla uczniów LO w dniu ślubowania 

18:00 + Kry­sty­na Pron­dzin­ska w 1 r. śm.

18:00 + Jan Pastwa w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

16.09.2022

6:30 + Zofia I Hen­ryk Lin­da, Fran­cisz­ka i Alek­san­der Rolbieccy 

6:30 + Maria i Hen­ryk Orłow­scy i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 O Boże błog., opie­kę MB dla Kami­li z oka­zji urodzin

8:45 + Ewa Blok – greg. 24

15:00 Ślub

18:00 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

18:00 + Witold Kukow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

17.09.2022

6:30 + Cze­sław Krenski

6:30 + Bogu­sław Dahlke

6:30 + Romu­ald Bonin w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Józef Falk, syn Miro­sław, rodzi­ce z oboj­ga stron oraz mąż Bole­sław Gliszczyński

8:45 + Ewa Blok – greg. 25

16:00 Jubi­le­usz Justy­na Miliwek

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron i Boże błog. dla rodziny

Nie­dzie­la

18.09.2022

ŚW. STANISŁAWA

KOSTKI

6:30 + Ire­na i Alfons Górnowicz

7:30 + Hen­ryk Babiń­ski oraz rodzi­ce Anna i Ignacy

8:45 W inten­cji Parafii 

8:45 W inten­cji Ks. Pra­ła­ta o dary Ducha Świę­te­go z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłańskich

10:00 + Alek­san­der Pastu­cha (zmarł w Anglii)

11:00 + Rena­ta Kitow­ska o oka­zji urodzin

12:30 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz

12:30 + Ewa Blok – greg. 26

18:00 + Ryszard Diec