XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 września 2022 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii i ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. 

 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, nato­miast przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy bied­nym para­fii w Papui Nowej Gwi­nei, w któ­rej pra­cu­je o. Zygmunt.

 3. We wto­rek przy­pa­da dzień fatim­ski, dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich na godz. 20.00 na nabo­żeń­stwo fatim­skie z pro­ce­sją, któ­re popro­wa­dzi Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W śro­dę obcho­dzi­my świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża św. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45 i 18.00. W Krzy­żu obcho­dzi­my odpust patro­nal­ny. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał o. Zyg­munt Schmidt. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kaplicy.

 5. We czwar­tek wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bole­snej — jest to świę­to patro­nal­ne Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci. Na Mszę św. w inten­cji wspól­no­ty ADŚ zapra­sza­my w śro­dę o godz. 8.45.

 6. W pią­tek roz­po­czy­na­my Tri­du­um ku czci św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na mło­dzie­ży. Mło­dzież naszej para­fii, zwłasz­cza mło­dzież klas VIII i pierw­szych szkól ponad­pod­sta­wo­wych, któ­ra przy­go­to­wu­je się do bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na Msze św. w pią­tek i sobo­tę o godz. 18.00 oraz w nie­dzie­lę o godz. 12.30. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas pierw­szych szkół ponad­pod­sta­wo­wych mogą ode­brać swo­je indek­sy w zakrystii.

 7. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Rów­nież w naj­bliż­szą sobo­tę (17 wrze­śnia) nasze Kół­ko Misyj­ne będzie obcho­dzi­ło trzy­dzie­sto­le­cie swo­jej dzia­łal­no­ści. Na Mszę św. o godz. 8.45 zapra­sza­my daw­nych i obec­nych człon­ków wspól­no­ty oraz wszyst­kich, któ­rym na ser­cu leży dzia­łal­ność misyj­na Kościoła.

 9. Z oka­zji świę­ta św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki – patro­na mini­stran­tów, w przy­szłą nie­dzie­lę (18.09) zapra­sza­my człon­ków Służ­by Litur­gicz­nej z rodzi­ca­mi na ogni­sko w ogro­dzie ple­ba­nij­nym, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 15.00.

 10. W tym roku nie będzie kur­su przed­mał­żeń­skie­go, a narze­czo­nych, któ­rzy w naj­bliż­szym roku pra­gną zawrzeć zwią­zek mał­żeń­ski zapra­sza­my na Week­end dla narze­czo­nych, któ­ry odbę­dzie się dniach 7 – 9 paź­dzier­ni­ka. Szcze­gó­ły na stro­nie ewangelizacjapelplin.pl .

 11. W ponie­dzia­łek 26 wrze­śnia matu­rzy­ści wyjeż­dża­ją do Czę­sto­cho­wy na die­ce­zjal­ny zjazd matu­rzy­stów. Szcze­gó­ły u ks. Damiana.
 12. W czwar­tek o 15:30 zapra­sza­my na Mszę św. rodzi­ców i uczniów nasze­go LO. Mszę św. odpra­wi­my w inten­cji uczniów, nauczy­cie­li i rodzi­ców z oka­zji ślu­bo­wa­nia klas pierwszych.
 13. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w nie­dzie­lę 25 wrze­śnia, w naszym koście­le odbę­dzie się XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Począ­tek kon­kur­su o godz. 14.00, a wystą­pią chó­ry z Cew­li­na, Gdań­ska, Kielc, Łodzi, Wej­he­ro­wa, Sza­mo­tuł oraz czer­ski chór „Lut­nia”. Pan Bur­mistrz i człon­ko­wie chó­ru „Lut­nia” ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich melomanów. 
 14. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my we wto­rek o godz. 17.00 na pró­bę scholi.
 15. Ryce­rzom Kolum­ba ser­decz­nie dzię­ku­je­my za kolej­ną akcję — za poma­lo­wa­nie okien w obu zakry­stiach nasze­go kościoła.
 16. Msze św. w tym tygodniu:
  - w 1 rocz. śmier­ci za ś.p. Ada­ma Narloch w śro­dę o godz. 18.00, Kry­sty­nę Pron­dzin­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Marię Orłow­ską w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Jezier­ną we wto­rek o godz. 18.00, Jana Pastwę w czwar­tek o godz. 18.00, Witol­da Kukow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Jolan­tę Buczyń­ską z DPS w Sta­ro­gar­dzie Gd., Mar­tę Kitow­ską z ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi i Edmun­da Sza­moc­kie­go z ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi. Wiecz­ny odpoczynek …