Intencje Mszalne na 18-09-2022 r.

Ponie­dzia­łek

19.09.2022

6:30 + Ste­fa­nia Połom w 7 r. śm., mąż Tadeusz

6:30 + Piotr i Roman Ossowscy

8:45 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

8:45 + Ewa Blok – greg. 27

18:00 + Cze­sław Sto­pa i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Zyg­munt Szma­gliń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

20.09.2022

6:30 + Raj­mund Rydz­kow­ski w 2 r. śm i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Brat Jerzy Che­rek w 11 r. śm., rodzi­ce Jan i Hele­na, brat Ire­ne­usz i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

8:45 + Zyg­munt Kujaw­ski z oka­zji uro­dzin, Bro­ni­sła­wa Kujaw­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Ewa Blok – greg. 28

18:00 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

18:00 + Ste­fa­nia Kosec­ka od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

Śro­da

21.09.2022

6:30 + Zenon Kape­ja w 1 r. śm.

6:30 + Marian Kie­drow­ski oraz zmar­li rodzice

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Jerzy Krzyż­kow­ski w 1 r. śm.

8:45 + Ewa Blok – greg. 29

18:00 W inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi 

18:00 Z oka­zji trzy­dzie­sto­le­cia powsta­nia Róży pod wezwa­niem Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej – msza świę­ta w inten­cji żywych i zmar­łych człon­ków oraz o zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo dla jej zało­ży­ciel­ki pani Ire­ny Nadolskiej

Czwar­tek

22.09.2022

6:30 O nowe i świę­te powo­ła­ni kapłań­skie, misyj­ne i zakonne

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

8:45 + Edmund Podol­ski w 8 r. śm

8:45 + Ewa Blok – greg. 30

18:00 + Hele­na Jesz­ke w 11 r. śm.

18:00 + Mate­usz Śledź i Adam Narloch – inten­cja od sąsiadów

Pią­tek

23.09.2022

6:30 + Jadwi­ga Thie­de w 4 r. śm., mąż Tadeusz

6:30 + Anna Szprę­ga w 10 r. śm. oraz jej rodzi­ce Kry­sty­na i Hen­ryk Brzescy

8:45 + Dzia­dek Anto­ni Brze­ziń­ski w 34 r. śm. oraz bab­cia Weronika

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 1

18:00 + Zbi­gniew Kaszu­bow­ski w 1 r. śm.

18:00 + Danu­ta Szprę­ga w 3 r. śm, rodzi­ce i rodzeństwo

18:00 + Jan Koszał­ka oraz zmar­li z rodzi­ny Koszał­ka i Kobus

Sobo­ta

24.09.2022

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dar łaski Ducha Świę­te­go dla Marii z oka­zji 60 r. urodzin

6:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go dla Danie­la z oka­zji 18 r. urodzin

6:30 + Ste­fan Kar­czyń­ski w 7 r. śm.

8:45 + Cze­sła­wa Kaszu­bow­ska w 30 r. śm.

8:45 + Roman Ossowski

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 2

18:00 + Kazi­mierz Krygier

Nie­dzie­la

25.09.2022

6:30 + Mie­czy­sław Dora­wa w 11 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Łukasz Kaszu­bow­ski z oka­zji 17 r. śm.

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za remont kaplicz­ki przy ul. Tuchol­skiej, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Mate­usza i Łuka­sza oraz darczyńców

10:00 + Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Mary­si z oka­zji urodzin

11:00 + Cze­sła­wa i Wła­dy­sław Grefka

12:30 + Ger­tru­da i Wła­dy­sław Fierek

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 3

18:00 + Kazi­mierz Ufnow­ski oraz rodzi­ce Mar­ta i Teodor