XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18 września 2022 r.

  1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont nasze­go kościo­ła oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11 480 zł. Dzię­ku­je­my rów­nież za dzi­siej­sze ofia­ry na potrze­by WSD w Pelplinie. 

  2. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy bied­nym, nale­żą­cym do para­fii, w któ­rej pra­cu­je o. Zyg­munt, w Papui Nowej Gwinei.

  3. W dniu dzi­siej­szym dele­ga­cja z Będź­mi­ro­wic, któ­ra repre­zen­tu­je deka­nat czer­ski, uczest­ni­czy w die­ce­zjal­nych dożyn­kach w Lubaniu.

  4. Z racji świę­ta św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na mini­stran­tów, zapra­sza­my dzi­siaj całą służ­bę litur­gicz­ną z rodzi­ca­mi na ogni­sko, któ­re roz­pocz­nie o godz. 15.00 na ogro­dzie plebanijnym.

  5. W przy­szłą nie­dzie­lę, 25 wrze­śnia, w naszym koście­le odbę­dzie się XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Począ­tek kon­kur­su o godz. 14.00, a wystą­pią chó­ry z Cew­li­na, Gdań­ska, Kielc, Łodzi, Wej­he­ro­wa, Sza­mo­tuł oraz czer­ski chór „Lut­nia”. Pan Bur­mistrz i człon­ko­wie chó­ru „Lut­nia” ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich melomanów.

  6. Przy­po­mi­na­my, że 26 wrze­śnia mło­dzież matu­ral­na naszej para­fii wyjeż­dża na Jasną Górę, aby przed wize­run­kiem Mat­ki Bożej wypro­sić sobie łaski i dary Ducha Świę­te­go na egza­mi­ny i cale doro­słe życie. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Damiana.

  7. Jak zwy­kle w sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

  8. Przed kościo­łem i w zakry­stii do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

  9. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę za śp. Zena­na Kape­ji w śro­dę o godz. 6.30, Jerze­go Krzyż­kow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45, Zbi­gnie­wa Kaszu­bow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Szma­gliń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- o błog. Boże dla Mate­usza i Łuka­sza oraz dar­czyń­ców remon­tu kaplicz­ki przy ul. Tuchol­skiej w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Miro­sła­wę Niklasz z ul. Przy­to­ro­wej, Hali­nę Ossow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Bar­ba­rę Waj­dzik ze Zło­to­wa, Wyb. pod Łub­nę. W ponie­dzia­łek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jani­ny Drew­czyń­skiej z ul. Łąko­wej, we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb ś.p. Romu­al­dy Wiśniew­skiej z Lubie­rzy­na (daw­niej: ul. Leśna), w śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Tade­usza Puczyń­skie­go z ul. Tar­go­wej, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Jana Ossow­skie­go z Będź­mi­ro­wic. Wiecz­ny odpoczynek …