Intencje Mszalne 25-09-2022 r

Ponie­dzia­łek

26.09.2022

6:30 + Grze­gorz i Wan­da Miro­ta oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + W inten­cji APDC

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 4

18:00 + Tere­sa Kaszu­bow­ska w 1 r. śm.

18:00 + Edward Bar­toś w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

27.09.2022

6:30 + Ber­nard Brze­skow­ski w 2 r. śm.

6:30 + Anna Szymańska 

8:45 + Michał Jarzemb­ski w 7 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 5

18:00 + Rodzi­ce z oboj­ga stron, Wła­dy­sła­wa i Bro­ni­sław Cza­piew­ski, Anna i Jan Narloch oraz Adam i Mateusz

18:00 Z oka­zji 25 r. ślu­bu Ire­ny i Dariu­sza oraz 21 r. ślu­bu Kata­rzy­ny i Krzysz­to­fa z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski i z proś­ba o zdro­wie, doświad­cze­nie Bożej Miło­ści oraz umoc­nie­nie Duchem Świę­tym całej rodziny

Śro­da

28.09.2022

6:30 + Roman Kulas w 5 r. śm.

6:30 + dusze w czyść­cu cierpiace

8:45 + Zmar­łych Człon­ków ADŚ w ostat­nim kwartale

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 6

18:00 + Fran­ci­szek Belic­ki w 25 r. śm., Maria, Wacław i Łucja Kaszubowska

18:00 + Jani­na Wał­doch w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

29.09.2022

6:30 + Roman i Jadwi­ga Rogań­scy oraz zmar­li z rodziny

6:30 + Józe­fa i Syl­we­ster Żak

8:45 W podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę MB dla Kata­rzy­ny San­kow­skiej w 85 urodziny

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 7

15.30 O zdro­wie i błog. Boże dla Urszu­li Kra­iń­skiej w 80. urodziny.

18:00 + Gabrie­la Kirsz­kow­ska w 6 r. śm.

18:00 + Marian­na Lepak w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

30.09.2022

6:30 + Kazi­mierz Bonin w 11 r. śm. oraz żona Hele­na i syn Romuald

6:30 + Ire­na i Jan Obo­dziń­scy i ich syn Marian

6:30 + Danu­ta Sękow­ska, Fran­ci­szek Sekow­ski oraz rodzi­ce z oboj­ga stron Gref­ka, Wycin­ka i Sękowskich

8:45 + Jerzy Man­szew­ski w 8 r. śm., zmar­li rodzi­ce, cór­ka Ewa

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 8

18:00 + Ali­da i Leon Łońscy

18:00 + Sta­ni­sław Fry­ca w 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Bar­ba­ra Dura­jew­ska w r. śm.

Sobo­ta

01.10.2022

6:30 + Sta­ni­sław Holc w 1 r. śm.

6:30 + Wła­dy­sła­wa i Fran­ci­szek Lor­biec­cy oraz rodzeń­stwo z oboj­ga stron, Jan Rekowski

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 9

15:00 Ślub

18:00 + Bro­ni­sław Imia­now­ski w 15 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga strob

Nie­dzie­la

02.10.2022

6:30 + Hele­na Mokwa w 35 r. śm., rodzi­ce Marian­na i Augu­styn Mokwa

7:30 + Sio­stra Pal­lo­tyn­ka Zyta Lub­czyń­ska z oka­zji uro­dzin, rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji Róż Różańcowych 

10:00 O zdro­wie i pogo­dę ducha dla Zdzisława

11:00 + Jan Kieł­piń­ski w r. śm. oraz żona Hele­na i Krystian

12:30 + Tere­sa Kule­sza i Kazi­mierz Kulesza

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 10

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­ba o Boże błog. z oka­zji 25 r. ślu­bu Dariu­sza i Wio­let­ty Niesiołowskich