XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25 września 2022 r.

 1. Dzi­siaj odbę­dzie się w naszym koście­le XXII Festi­wal Pie­śni Chó­ral­nej. Pan bur­mistrz i chór „Lut­nia” zapra­sza­ją na godz. 14.00 wszyst­kich melo­ma­nów i oso­by pra­gną­ce przy­jem­nie spę­dzić nie­dziel­ne popo­łu­dnie. Do kon­kur­su zgło­si­ło się sie­dem chó­rów z bar­dzo róż­nym i cie­ka­wym reper­tu­arem. Według pro­gnoz kon­kurs potrwa do godz. 17.00.

 2. Ojciec Zyg­munt, w imie­niu wła­snym i potrze­bu­ją­cych w swo­jej para­fii, w Papui Nowej Gwi­nei, ser­decz­nie dzię­ku­je za ofia­ry zło­żo­ne na ten cel w ubie­głą nie­dzie­lę. Zebra­li­śmy 7550 zł.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w od 7.00 do 8.45. W sobo­tę odwie­dzi­my cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

 4. W sobo­tę roz­po­czy­na się paź­dzier­nik, a więc mie­siąc różań­ca św. Wzo­rem ubie­głych lat na modli­twę różań­co­wą zapra­sza­my o godz. 8.15 (pro­wa­dzą człon­ko­wie róż różań­co­wych), 16.20 (od ponie­dział­ku do piąt­ku — dzie­ci) i 17.30.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a o godz. 17.30 zapra­sza­my na modli­twę różańcową.

 6. Jutro mło­dzież ze szkół śred­nich wraz z ks. Damia­nem uda­je się na piel­grzym­kę matu­rzy­stów do Czę­sto­cho­wy. Pole­caj­my naszych matu­rzy­stów opie­ce Mat­ki Bożej.

 7. W naj­bliż­szą śro­dę, 28 wrze­śnia, jak co roku dołą­czy­my się do mię­dzy­na­ro­do­wej akcji “Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go na uli­cach miast”, modląc się w inten­cji naszej Ojczy­zny. W naszym mie­ście zapra­sza­my do odmó­wie­nia Koron­ki w nastę­pu­ją­cych miej­scach: Pomnik Jana Paw­ła II, przy krzy­żu na uli­cy Łukow­skiej, przy krzy­żu na skrzy­żo­wa­niu uli­cy Tuchol­skiej i 21 lute­go, przy koście­le, par­king LIDLA, par­king Bie­dron­ki (małej), Plac przy fon­tan­nie, na ul. Wie­lew­skiej przed figu­rą Mat­ki Bożej – o godz. 15.00.

 8. Przy­po­mi­na­my, że w dniach 7 – 9 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych, któ­rzy w naj­bliż­szym roku pra­gną zawrzeć zwią­zek mał­żeń­ski. Szcze­gó­ły na stro­nie ewangelizacjapelplin.pl lub u ks. Mate­usza .

 9. W pią­tek zapra­sza­my na spo­tka­nie z bibli­stą, ks. prof. Woj­cie­chem Kar­dy­siem, któ­ry zaini­cju­je cykl spo­tkań z egze­ge­zy Pisma św. Począ­tek na Mszy św. o godz. 18.00, a po niej zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej, gdzie odbę­dzie się wykład pt. „Św. Maria Mag­da­le­na w Ewan­ge­liach syn­op­tycz­nych”. War­to zabrać ze sobą Pismo św.

 10. Od następ­nej nie­dzie­li Ryce­rze Kolum­ba będą roz­pro­wa­dza­li zni­cze, a dochód jest prze­zna­czo­ny na pomoc potrze­bu­ją­cym wspar­cia Ukra­iń­com. Nato­miast od Ryce­rzy Nie­po­ka­la­nej będzie moż­na nabyć różań­ce, któ­re wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ły dzie­ci ze wspól­no­ty. Dochód jest prze­zna­czo­ny na piel­grzym­kę do Niepokalanowa.

 11. W sobo­tę, 8 paź­dzier­ni­ka, w kate­drze pel­pliń­skiej odbę­dzie się I Die­ce­zjal­ny Kon­gres Apo­sto­la­tu Modli­twy za Kapła­nów. Ks. biskup zapra­sza na to spo­tka­nie wszyst­kie „Mar­ga­ret­ki” i oso­by modlą­ce się za kapła­nów. Kon­gres roz­pocz­nie się o godz. 10.00 kon­fe­ren­cją, a o godz. 11.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. biskupa.

 12. Msze św. w tym tygodniu:
   — w 1 rocz. śmier­ci za ś.p. Tere­sę Kaszu­bow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Holc w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edwar­da Bar­toś w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Jani­nę Wał­doch w śro­dę o godz. 18.00, Marian­nę Lepak w czwar­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Fry­cę w pią­tek o godz. 18.00

- za dusze w czyść­cu cier­pią­ce – int. APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków ADŚ: Lidię Kukliń­ską, Zofię Jezier­ną, Marian­nę Lepak, Jani­nę Wal­doch, Mar­tę Kitow­ską, Romu­al­dę Wiśniew­ską i Jani­nę Drew­czyń­ską w śro­dę o 8.45
 — w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o 8.45
 — w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jani­nę Drew­czyń­ską z ul. Łąko­wej, Tade­usza Puczyń­skie­go z ul. Towa­ro­wej, Hen­ry­ka Kosie­dow­skie­go ze Sto­dó­łek, Ste­fa­na Basza­now­skie­go z Mala­chi­na, Romu­al­dę Wiśniew­ską z Lubie­rzy­na, Jana Ossow­skie­go z Będż­mi­ro­wic, Marię Pokrzy­win­ską z ul. Kole­jo­wej, Elż­bie­tę Łan­gow­ską z Kur­cze­go i Ewę Łopa­ta z ul. Kró­lo­wej Jadwigi.

W ponie­dzia­łek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wan­dy Pru­szak z Gutow­ca, we wto­rek o godz. 13.30 pogrzeb Zofii Omie­czyń­skiej z ul. Sta­ro­gardz­kiej, a w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Elż­bie­ty Pru­skiej w ul. Tar­go­wej, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Edy­ty Łan­gow­skiej z ul. Wie­lew­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …