Intencje Mszalne, 2 października 2022 r.

Ponie­dzia­łek

03.10.2022

6:30 + Krzysz­tof, Wero­ni­ka i Józef Krzo­ska, Sta­ni­sław Kasprzyk

6:30 + Hen­ryk Grzy­wacz w 1 r. śm.

8:45 + Tere­sa Kaszu­bow­ska z oka­zji imienin

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 11

15:00 Inau­gu­ra­cja Roku Aka­de­mic­kie­go UTW

18:00 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji imienin

18:00 + Hen­ryk Szczu­kow­ski w 7 r. śm., Fran­ci­szek Cisew­ski w 6 r. śm.

Wto­rek

04.10.2022

6:30 + Kami­la Kuli­sie­wicz w 1 r. śm.

6:30 + Rodzi­ce Tere­sa i Ber­nard Szulc

8:45 + Andrzej Guze­lak w 13 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 12

18:00 + Agniesz­ka i Mie­czy­sław Magul­scy oraz zmar­li z rodzin z oboj­ga stron

18:00 + Maria Popie­las w 30 dzień po pogrzebie 

Śro­da 05.10.2022

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Zofia Jezier­na z Róży bł. Anie­li Salawy

8:45 + Bogu­sła­wa (ona)w 1 r. śm oraz rodzi­ce Mał­go­rza­ta i Hen­ryk Peplińscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 13

18:00 + Leoka­dia, Dawid, syno­wie Miro­sław i Grze­gorz, wnuk Tomasz

18:00 + Wie­sła­wa Połom w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

06.10.2022

6:30 + Aloj­zy i Hele­na Kloske

6:30 + Ryszard Kło­poc­ki w 50 r. śm.

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 14

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym

18:00 + Ber­nard Pozor­ski z oka­zji urodzin

Pią­tek

07.10.2022

6:30 + O prze­bła­ga­nie za grze­chy przod­ków i człon­ków rodziny

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + W inten­cji trzeźwości

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 15

16:20 + Zyg­munt Resz­czyń­ski w 1 r. śm. 

18:00 + Brat Tade­usz Pobłocki

Sobo­ta

08.10.2022

6:30 +

6:30 + Jani­na Wró­blew­ska w 10 r. śm. oraz zmar­li z rodziny

8:45 + Jadwi­ga Pozor­ska z oka­zji imie­nin oraz mąż Franciszek

8:45 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opie­kę MB Kró­lo­wej Różań­ca św. dla żyją­cych człon­ków z Róży św. Zofii, a dla zmar­łych o życie wieczne

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 16

18:00 + Sio­strze­niec Seba­stian Klug­mann w 4 r. śm., rodzi­ce Bole­sław i Lidia Klug­mann oraz rodzeń­stwo Bogu­sław i Longina

Nie­dzie­la

09.10.2022

6:30 + Jan Rumiń­ski, zona Hali­na oraz cór­ka Maryla

7:30 + Mar­ta Szlach­ci­kow­ska z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Grze­go­rza w 50 urodziny

11:00 + Zofia i Hen­ryk Linda 

12:30 + Tere­sa Pobłocka

12.30 + Urszu­la Romp­kow­ska z ok. urodzin

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 17

18:00 + Bogu­sław Sobie­raj w 3 r. śm., rodzi­ce Łucja i Alojzy