XXVII Niedziela Zwykła 2 października 2022 r.

 1. Bóg zapłać za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne na cele die­ce­zjal­ne. Przy­po­mi­na­my, że przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba sprze­da­ją zni­cze. Dochód z ze sprze­da­ży jest prze­zna­czo­ny na pomoc Ukrainie.

 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – inwe­sty­cyj­na — jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszym koście­le. Na ukoń­cze­niu jest reno­wa­cja fre­sku w pre­zbi­te­rium, a w dal­szej kolej­no­ści zosta­ną poma­lo­wa­ne ścia­ny powy­żej fre­sku i zmie­nio­ne oświe­tle­nie. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indywidualne. 
 3. Za tydzień w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11:00 odbę­dzie się spo­tka­nie dla rodzi­ców, któ­rych dzie­ci przy­go­to­wu­ją się do przy­ję­cia I Komu­nii Świę­tej. Zosta­ną poświę­co­ne różań­ce dzie­ci. Nato­miast na Mszy św. o godz. 14:00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu świę­te­go. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16:30 w sal­ce parafialnej.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45, rów­nież w sobo­tę. Dodat­ko­wo zapra­sza­my na ado­ra­cję w czwar­tek po Mszy św. wie­czor­nej oraz w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do 16.20.
 5. Dzi­siaj po Mszach świę­tych moż­na kupić różań­ce świę­te, któ­re wyko­na­ły dzie­ci z Rycer­stwa. Pod­czas prac dzie­ci modli­ły się za wszyst­kich, któ­rzy kupią róża­niec. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­zna­czo­ne są na piel­grzym­kę wspól­no­ty do Niepokalanowa. 
 6. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my wszyst­kich do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we. Dzie­ci zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20. Po nabo­żeń­stwach dzie­ci otrzy­ma­ją obraz­ki. W nie­dzie­le zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we o godz. 17.30.
 7. W ponie­dzia­łek o godz. 15.00 zapra­sza­my na Mszę św. z oka­zji inau­gu­ra­cji kolej­ne­go roku aka­de­mic­kie­go Aka­de­mii Trze­cie­go Wieku.
 8. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie MB Różańcowej.
 9. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

 10. Koło Misyj­ne zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 16.00 do sal­ki para­fial­nej. Spo­tka­nia będą się odby­wa­ły się dwa razy w mie­sią­cu: w pierw­szy i trze­ci pią­tek miesiąca.

 11. Apo­stol­stwo Trzeź­wo­ści zapra­sza na spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej w śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. Na to spo­tka­nie zapra­sza rów­nież gru­pę modli­tew­ną oraz oso­by pra­gną­ce modlić się o wyzwo­le­nie z róż­nych uza­leż­nień dzie­ci, mło­dzież i rodzin.

 12. W naj­bliż­szą sobo­tę w kate­drze pel­pliń­skiej odbę­dzie się I Die­ce­zjal­ny Kon­gres Apo­sto­la­tu Modli­twy za Kapła­nów. Ks. biskup zapra­sza na to spo­tka­nie wszyst­kie „Mar­ga­ret­ki” i oso­by modlą­ce się za kapła­nów. Kon­gres roz­pocz­nie się o godz. 10.00 kon­fe­ren­cją, a o godz. 11.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. biskupa.

 13. W związ­ku z zale­ce­niem ks. bisku­pa, od dzi­siaj we wszyst­kie nie­dzie­le, przed Msza­mi św., w para­fiach całej die­ce­zji będą gło­szo­ne krót­kie kate­che­zy na temat Mszy św.

 14. Gorą­co dzię­ku­je­my za ofia­ro­wa­nie nowych sto­ja­ków do rowe­rów przed kościołem.

 15. W zakry­stii moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” oraz kalen­da­rze die­ce­zjal­ne (małe w cenie 6 zł, duże po 12 zł).

16. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś.p. Hen­ry­ka Grzy­wacz w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Kami­lę Kuli­sie­wicz we wto­rek o godz. 6.30, Bogu­sła­wę Pepliń­ską w śro­dę o godz. 8.45 i Zyg­mun­ta Resz­czyń­skie­go w pią­tek o godz. 16.20

- w 30 dzień po pogrze­bie: za ś.p. Marię Popie­las we wto­rek o godz. 18.00, Wie­sła­wę Połom w śro­dę o godz. 18.00

- w int. ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45

- w int. Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w int. trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

17. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Wan­dę Pru­szak z Gutow­ca, Elż­bie­tę Pru­ską z ul. Tar­go­wej, Zofię Omie­czyń­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Tere­sę Ossow­ską z ul. Hal­le­ra, Edy­tę Łan­gow­ską z ul. Wie­lew­skiej, Wie­sła­wa Pilew­skie­go z Gdań­ska i Tade­usza Pobłoc­kie­go z ul. 21 Lute­go. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mał­go­rza­ty Regul­skiej z ul. Dwor­co­wej, a w czwar­tek o godz. 9.30 pogrzeb ś.p. Edwar­da Dahl­ke z ul. 21 Lute­go. Wiecz­ny odpoczynek …