Intencje Mszalne 09-10-2022

Ponie­dzia­łek

10.10.2022

6:30 + Hele­na Sie­rac­ka w 8 r. śm, rodzi­ce, zmar­li z rodzi­ny Sierackich

6:30 + Jan i Feli­cja Kłodzińscy

8:45 + Oty­lia Przy­tar­ska w 10 r. śm., i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 18

18:00 + Zofia Muzolf

18:00 + Mate­usz Śledź w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

11.10.2022

6:30 + Józef Śledź w 30 r. śm. żona Anie­la, rodzeń­stwo i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Lidia Kukliń­ska z Róży bł. Anie­li Salawy

8:45 + Kazi­mierz, Anna Bła­szyk, zięć Andrzej i Marian oraz rodzi­ce z oboj­ga stron i Franciszek

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 19

18:00 + Ire­na, Józef, Kata­rzy­na i Zdzi­sław Podlewscy

18:00 + Lidia Kukliń­ska w 80 uro­dzi­ny i 8 r. śm.

Śro­da

12.10.2022

6:30 + Wacław Daj­ski w 2 r. śm., syn Jerzy, zmar­li z rodzi­ny Daj­skich i Kłodzińskich

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo i dary Ducha Świę­te­go dla całej rodzin

8:45 + W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Kry­sty­ny i Andrze­ja z oka­zji zło­tej rocz­ni­cy ślubu

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 20

18:00 + Wal­fry­da i Józef Puczyńscy

18:00 + Ber­nard Grzy­bow­ski w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

13.10.2022

6:30 + Jolan­ta Buczyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

6:30 + Wie­sła­wa (ona) Połom w dniu urodzin

8:45 + Lidia Szat­kow­ska w 1 r. śm

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 21

18:00 + Ste­fa­nia w 5 r. śm., mąż Kazi­mierz Kierszk

18:00 + Mar­ta Kitow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

14.10.2022

6:30 + Cze­sław Gerow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

6:30 + Hele­na Tro­ka w 3 r. śm.

8:45 + Zyg­munt i Adam Urbańscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 22

8:45 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Krzysz­to­fa i Mał­go­rza­ty w 44 r. ślubu

15:00 Ślub

18:00 + Wan­da, Zofia, Augu­styn, Edwin Biesek

18:00 + Fran­cisz­ka Nakiel­ska w 1 r. śm

Sobo­ta

15.10.2022

6:30 + Edgar Bła­nek w r,. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron 

6:30 + Jan Kamow­ski i dziadkowie

8:45 + Miro­sław Falk, ojciec Józef, Zofia i Feliks Knuth

8:45 + Sta­ni­sław Dys­ie­ro­wicz w 15 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 23

18:00 + Roza­lia Mur­kow­ska w 32 r. śm., mąż Franciszek

Nie­dzie­la

16.10.2022

DZIEŃ PAPIESKI

6:30 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla Wie­sła­wy (ona) z oka­zji 70 r. ur. i dla całej rodziny

7:30 + Kazi­mierz Bober w 23 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Iza­be­la Urbańska

11:00 + Ire­na Hof­man w 25 r. śm. oraz Edmund w r. uro­dzin oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

12:30 + Leoka­dia Mitul­ska i zmar­li z rodzi­ny Nadol­skich i Mitulskich.

12:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 24

18:00 W inten­cji pra­cow­ni­ków Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla żyją­cych i radość wiecz­ną dla zmarłych