XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9 październik 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za dzi­siej­sze ofia­ry na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Przy­po­mi­na­my, że na Mszy św. o godz.11.00 zosta­ną poświę­co­ne różań­ce dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a po Mszy św. spo­tka­nie z rodzi­ca­mi. Na Mszy św. o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 2. W czwar­tek Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Jana Paw­ła II pra­gnie uczcić swo­je­go patro­na. Z tej oka­zji zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 8.45 nie tyl­ko uczniów, nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły, ale rów­nież rodzi­ców i daw­nych absol­wen­tów tej placówki.

 3. We czwar­tek obcho­dzi­my ostat­ni w tym roku dzień fatim­ski, dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my na róża­niec fatim­ski z pro­ce­sją dooko­ła kościo­ła, na godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W pią­tek obcho­dzi­my Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Już dzi­siaj wszyst­kim nauczy­cie­lom, wycho­waw­com, kate­che­tom i pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji skła­da­my gorą­ce życze­nia satys­fak­cji z wyko­ny­wa­nej pra­cy, samych suk­ce­sów i wdzięcz­no­ści od uczniów i ich rodzi­ców. W tym dniu w waszej inten­cji dzie­ci odmó­wią róża­niec o godz. 16.20.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XXII Dzień Papie­ski pod hasłem „Blask Praw­dy”. Jak co roku przed kościo­łem i na uli­cach nasze­go mia­sta odby­wa się zbiór­ka do puszek na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży. Pamię­ta­my, że jest to ducho­wy pomnik świę­te­go Jana Paw­ła II. 

 6. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku na róża­niec o godz. 16.20. Zachę­ca­my też do odma­wia­nia różań­ca w gro­nie rodzinnym.

 7. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 8. Dzię­ku­je­my mał­żeń­stwom, któ­re po raz kolej­ny przy­go­to­wa­ły i pro­wa­dzi­ły „Week­end dla narze­czo­nych” oraz dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie pomieszczeń.

 9. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia! Reko­lek­cje GPS dla SP nr 1 odbę­dą się w dniach 2122 paź­dzier­ni­ka w hali spor­to­wej LO. Nato­miast dla SP nr 2 i pozo­sta­łych szkół w dniach 2526 listopada. 

 10. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia. Dzi­siaj moż­na skła­dać zdro­waś­ki rów­nież w sal­ce para­fial­nej od godz. 9.30 do 11.00.

 11. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my, że nie­opła­co­ne gro­by mogą ulec likwidacji. 

 12. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Lidię Szat­kow­ską w czwar­tek o godz. 8.45, Fran­cisz­kę Nakiel­ską w pią­tek o godz. 18.00, Sta­ni­sła­wa Dys­ie­ro­wicz w sobo­tę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Mate­usza Śledź w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Gerar­da Grzy­bow­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Jolan­tę Buczyń­ską w czwar­tek o godz. 6.30 i Mar­tę Kitow­ską w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji pra­cow­ni­ków Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych, o błog. Boże dla żyją­cych i wiecz­ne szczę­ście dla zmar­łych w nie­dzie­lę o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Edwar­da Dahl­ke z ul 21 Lute­go, Mał­go­rza­tę Regul­ską z ul. Dwor­co­wej i Annę Pie­tra­niuk z Mala­chi­na. We wto­rek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Anny Dzie­nisz z ul. Świer­ko­wej, a w śro­dę o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Gabrie­li Plisz­ka z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …