Intencje Mszalne 16-10-2022

Ponie­dzia­łek

17.10.2022

6:30 + Mama Urszu­la Grze­ca, ojciec Gerard i sio­stra Maria, z rodzi­ny Grze­ców i Szulców

6:30 + Jani­na Klugmann

8:45 + Zenon Mądry w 8 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 25

18:00 Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta a szcze­gól­nie z Polski 

18:00 + Edmund Sza­moc­ki w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

18.10.2022

6:30 O Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

6:30 + Urszu­la Masiak w 15 r. śm, jej mąż Alfons

8:45 + Hele­na, Cze­sław, Jan Mania i zmar­li z rodzin Maniów i Masłowskich

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 26

18:00 + Józef Lemań­czyk w 38 r. śm i żona Zyta

18:00 + Miro­sła­wa (ona) Niklasz w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

19.10.2022

6:30 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

6:30 + Hen­ryk i Hali­na Jene­ral­scy w dniu uro­dzin Haliny

6:30 + Miro­sław Sie­rac­ki w 4 r. śm. i rodzice

8:45 + Cecy­lia i Ber­nard Beger­scy, rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 27

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w dniu 25 lecia ślu­bu Doro­ty i Andrzeja

18:00 + Hali­na Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

20.10.2022

6:30 + Bogu­mił Pron­dzin­ski w 1 r. śm.

6:30 + Euge­niusz Gradowski

8:45 + Wacław i Hele­na Peplinscy

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 28

18:00 + Łukasz Dulek w 10 r. śm.

18:00 + Bar­ba­ra Waj­dzik w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

21.10.2022

6:30 + Za wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Marian Jóź­wik w 23 r. śm.

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 29

15:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w dniu 50 lecia ślu­bu Lidii i Roma­na Rostankowskich

18:00 + Mie­czy­sław Kitow­ski w 15 r. śm, rodzi­ce, szwa­gier, teściowie

18:00 + Jani­na Drew­czyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

22.10.2022

6:30 + Mate­usz Woź­nicz­ka w 2 r. śm.

6:30 + Dariusz Gla­zer w dniu urodzin

8:45 + Jerzy Klicz­kow­ski w r. śm i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Ryszard Gra­bar­ski w 40 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Euge­nia Brze­ziń­ska – greg. 30

8:45 O wzrost wia­ry dla dzie­ci, wnu­ków i chrześniaków

18:00 + Jerzy Żali­kow­ski w 1 r. śm.

Nie­dzie­la

23.10.2022

6:30 + Tade­usz Szlach­ci­kow­ski w dniu urodzin

7:30 + Hele­na Możuch w 22 r. śm. oraz mąż Jan, syn Jan

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Urszu­la Jaż­dżew­ska w 15 r. śm. oraz rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Kazi­mierz i Zofia Ufnowscy

11:00 + Jadwi­ga Kitowska

12:30 + Sta­ni­sła­wa (ona) i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa (ona) i Alfred Redwanz

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 1

18:00 + Leon Narloch w 29 r. śm., żona Wik­to­ria, syno­wie Zyg­munt i Tade­usz, syno­wa Felicja