XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16 października 2022 r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na inwe­sty­cje para­fial­ne, zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 11.050 zł.

 2. Dzi­siaj obcho­dzi­my rocz­ni­cę wybo­ru św. Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej mło­dzie­ży w ramach Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia, któ­re jest żywym pomni­kiem św. Jana Paw­ła II. Bóg zapłać za ofiary.
 3. W paź­dzier­ni­ku zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na modli­twę różań­co­wą codzien­nie o godz. 8.45 i 17.30, a w nie­dzie­lę pół godz. przed wie­czor­ną Mszą św. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20.
 4. W sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II. Po nabo­żeń­stwach bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi. Zapra­sza­my też na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 5. Kół­ko Misyj­ne zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie do sal­ki para­fial­nej w naj­bliż­szy pią­tek, po różań­cu o godz. 16.20.
 6. Przy­szła nie­dzie­la jest poświę­co­na misjom kato­lic­kim. Zachę­ca­my dzie­ci, aby na Mszę św. o godz. 11.00 prze­bra­ły się w stro­je zwią­za­ne z misja­mi. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na dzia­łal­ność misyj­ną Kościoła. 
 7. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba za pra­cę przy usu­nię­ciu zła­ma­nych, pod­czas wio­sen­nej nawał­ni­cy, drzew w ogro­dzie para­fial­nym oraz wymia­nę kil­ku przę­seł ogro­dze­nia, któ­re zosta­ły uszko­dzo­ne zwa­lo­ny­mi drze­wa­mi. Przed kościo­łem Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją zni­cze, z któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny na wspar­cie Ukrainy.
 8. W tym tygo­dniu pla­nu­je­my kolej­ny etap malo­wa­nia pre­zbi­te­rium oraz reno­wa­cję muru wokół kościo­ła. Przy­go­to­wy­wa­na jest wyce­na reno­wa­cji dwóch dużych konfesjonałów.
 9. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej: dzi­siaj, we wto­rek, w śro­dę, pią­tek oraz przy­szłą nie­dzie­lę w godz. 9.30 – 11.00.

 10. W pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie krę­gu biblij­ne­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie Pisma św.

 11. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1. W naj­bliż­szy pią­tek i sobo­tę zapra­sza­my na reko­lek­cje GPS, któ­re odbę­dą się w hali spor­to­wej LO.

 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Bogu­mi­ła Pron­dzin­skie­go w czwar­tek o godz. 6.30, Jerze­go Żali­kow­skie­go w sobo­tę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edmun­da Sza­moc­kie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Miro­sła­wę Niklasz we wto­rek o godz. 18.00, Hali­nę Ossow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Bar­ba­rę Waj­dzik w czwar­tek o godz. 18.00, Jani­nę Drew­czyń­ską w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Annę Dzie­nisz z ul. Świer­ko­wej, Gabrie­lę Plisz­ka z ul. Sta­ro­gardz­kiej i Jerze­go Hof­f­man­na z ul. Der­dow­skie­go. We wto­rek o godz. 13.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Sza­ra­fin w Mala­chi­na, a śro­dę o godz. 15.00 pogrzeb ś.p. Lesz­ka Rogań­skie­go z ul. Dąbrow­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek …