XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23 października 2022 r.

  1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na kolek­tę misyj­ną i zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji misji, a zwłasz­cza za o. Zyg­mun­ta, któ­ry po powro­cie z urlo­pu roz­po­czął służ­bę w swo­jej pla­ców­ce w Papui Nowej Gwinei.

  2. Zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą codzien­nie o godz. 8.15 i 17.30, a w nie­dzie­lę pół godz. przed wie­czor­ną Mszą św. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20.
  3. Zdro­waś­ki za naszych zmar­łych moż­na skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzę­do­wa­nia oraz w sal­ce para­fial­nej: dzi­siaj, w śro­dę oraz przy­szłą nie­dzie­lę w godz. 9.30 – 11.00.

  4. Trwa reno­wa­cja pre­zbi­te­rium kościo­ła. Zosta­ły wzmoc­nio­ne tyn­ki, a w ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się malo­wa­nie ścian ponad fre­ska­mi. W naj­bliż­szym cza­sie będzie pro­blem w oświe­tle­niem, gdyż opóź­nia się dosta­wa nowych reflek­to­rów. W tym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy pierw­szy etap reno­wa­cji zabyt­ko­we­go ogro­dze­nia świą­ty­ni od stro­ny ul. Kościusz­ki. W dal­szej kolej­no­ści będzie odna­wia­ny rów­nież mur i scho­dy od ul. Szkolnej.
  5. Zbli­ża się uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, dla­te­go pro­si­my nie wrzu­cać liści do kon­te­ne­rów na śmie­ci, ale w miej­scach do tego wyznaczonych.
  6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
  7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na budo­wę nowych kościołów.
  8. Dzię­ku­je­my dyrek­cji LO za udo­stęp­nie­nie sali oraz wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie reko­lek­cji GPS dla kan­dy­da­tów do bierzmowania.
  9. Wzna­wia­my kol­por­taż dwu­ty­go­dni­ka „W Rodzi­nie”, cza­so­pi­sma wyda­wa­ne­go w Choj­ni­cach. Zachę­ca­my do lek­tu­ry cie­ka­wych arty­ku­łów. Cena egzem­pla­rza 1,50 zł.
  10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hele­nę Lubiń­ską w śro­dę o godz. 8.45, Huber­ta Kwiat­kow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Krzysz­to­fa Laskow­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Jana Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Hen­ry­ka Kosie­dow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, Ste­fa­na Basza­now­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, Marię Pokrzy­wiń­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Tade­usza Puczyń­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Jadwi­gę Sza­ra­fin z Mala­chi­na, Lasz­ka Rogań­skie­go z ul. Dąbrow­skie­go, Danu­tę Rekow­ską z Gutow­ca, Kry­sty­nę Knit­ter z Krzy­ża. W śro­dę o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Bogu­mi­ły Lamont zd. Kitow­skiej z Mostów. Wiecz­ny odpoczynek …