Intencje Mszalne 30-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

31.10.2022

6:30 + Ire­na Szczy­gieł w 4 r. śm.

6:30 + Jan Kucz­kow­ski w 6 r. śm.

8:45 + W inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 9

18:00 + Tere­sa, Mie­czy­sław, Tade­usz Pobłoc­cy, zmar­li z rodziny

18:00 + Romu­al­da Wiśniew­ska w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

01.11.2022

WSZYSTKICH

ŚWIĘTYCH

6:30 + Za zmar­łych z rodzi­ny Szlach­ci­kow­skich, Gla­ner i Trzcińskich

7:30 + Zmar­li z rodzi­ny Bober, Min­dak, Możuch, Mur­kow­skich, Kie­drow­skich, Andrze­jew­skich, Styrna 

8:45 + Jan i żona Prakseda

10:00 + Marek Zie­mak w 3 r. śm., mama Sta­ni­sła­wa Zie­mak oraz Lidia, Alfons Gier­szew­scy, sio­stra Maria Karykowska

11:00 + Ber­nar­da (ona) Kło­dziń­ska w r. śm.

12:30 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo z oka­zji 80 uro­dzin dla Urszu­li oraz o opie­kę Bożą dla rodzi­ny Klaman

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 10

14:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

14:00 + Hele­na Bie­liń­ska w dniu uro­dzin, mąż Cze­sław, rodzi­ce i rodzeństwo

Śro­da

02.11.2022

DZIEŃ

ZADUSZNY

6:30 + Zmar­li z rodzi­ny Możuch, Kru­pa, Kie­drow­skich i Murkowskich

6:30 + Agniesz­ka Dol­na w 10 r. śm., Zyg­munt Dol­ny, syn Andrzej, Jerzy, Zbigniew

6:30 + Elż­bie­ta i Alfons Lipscy

8:45 + Woj­ciech i Alfons Ossow­scy i Józef Pastwa

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 11

11:00 + Zofia i Feliks Knuth, Anna i Kazi­mierz Bura­kow­scy oraz Jan Jażdżewski

16:20 + Michał i Jadwiga

16:20 + Tere­sa Drew­czyń­ska w 1 r. śm, mąż Edmund Drewczyński

18:00 + Zmar­łych dziad­ków z rodzi­ny Prą­dzyń­skich, Schmidt, Miszew­skich, Pest­ka i Peplińskich

18:00 + Ali­cja Maniow­ska w 17 r. śm., mąż Sta­ni­sław i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

03.11.2022

6:30 + Agniesz­ka Gru­bich w 13 r. śm.

6:30 + Jędrzej i Elż­bie­ta Rolbieccy

8:45 + W inten­cji ADŚ

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 12

18:00 + W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym 

18:00 + Elż­bie­ta Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

04.11.2022

6:30 + Mariusz Diec w 10 r. śm.

6:30 + Kry­sty­na i Ber­nard Grzy­bow­scy, Ali­cja i Alfred Borman

6:30 + Rodzi­ce Jan i Hele­na Che­rek, bra­cia Ire­ne­usz i Jerzy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron oraz Ber­nard i Ire­na Kiedrowscy

8:45 W inten­cji trzeźwości

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 13

16:20 + Euge­niusz Narloch

18:00 + Ste­fan Lewiń­ski w 6 r. śm.

18:00 + Zyg­munt Szyn­wel­ski w 2 r. śm.

18:00 + Ewa Łopa­ta w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

05.11.2022

6:30 + Hele­na i Wacław Pepliń­scy, Hele­na i Cze­sław Bie­liń­scy i ich rodzice

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 14

18:00 + Ger­tru­da, Kle­mens, Woj­ciech, Maria, Jan i zmar­li z rodziny

Nie­dzie­la

06.11.2022

6:30 + Za zmar­łych z rodzi­ny Rydu­chow­skich, Kuklew­skich, Sabi­niarz, Boże­na i Jan Pruszak

7:30 + Jan Min­dak – z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

8:45 W Róż Różańcowych

10:00 + Ste­fan Gali­kow­ski w dniu urodzin

11:00 + Józef, Roman i Grze­gorz Ossow­scy oraz rodzice

12:30 + Ana­sta­zja i Mar­ta Pie­sik oraz ich rodzice

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 15

18:00 + Cór­ka Mag­da­le­na Szram­ka w 13 r. śm, rodzi­ce z oboj­ga stron, zięć Marek