XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30 października 2022 r.

1. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na budo­wę nowych kościołów.

2. We wto­rek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Zapra­sza­my na Msze św., które odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym – z jed­nym wyjąt­kiem. Nie będzie Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.00, a dodat­ko­wa Msza św. zosta­nie odpra­wio­na w inten­cjach zbio­ro­wych o godz. 14.00. Po niej wyru­szy pro­ce­sja, naj­pierw na cmen­tarz para­fial­ny, gdzie wysłu­cha­my kaza­nia, a następ­nie na cmen­tarz hono­ro­wy. W tym dniu na cele par­kin­go­we będzie prze­zna­czo­ne tar­go­wi­sko miej­skie, a służ­by porząd­ko­we pro­szą o dosto­so­wa­nie się do pole­ceń i ozna­ko­wa­nia. W Krzy­żu Msza św. o godz. 9.45.

3. W śro­dę przy­pa­da Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, czy­li Dzień Zadusz­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00. Tra­dy­cyj­nie Apo­stol­stwo Dobrej Śmier­ci zapra­sza na modli­twę różań­co­wą, któ­ra odbę­dzie się o godz. 15.00 na naszym cmen­ta­rzu. Nato­miast po Mszy św. o godz. 18.00 uda­my się pro­ce­sjo­nal­nie na cmen­tarz, by wspól­nie modlić się za naszych bli­skich. W Krzy­żu Msza św. o godz. 17.00.

4. W ponie­dzia­łek przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych zachę­ca­my do spo­wie­dzi św., któ­rej słu­cha­my od godz. 17.30.

5. Od połu­dnia Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych do 8 listo­pa­da moż­na uzy­skać raz dzien­nie odpust zupeł­ny za dusze czyść­co­we pod sta­ły­mi warun­ka­mi, czy­li stan łaski uświę­ca­ją­cej, Komu­nia św., brak przy­wią­za­nia do grze­chu oraz modli­twa w inten­cjach Ojca św. 

6. Od czwart­ku do sobo­ty zapra­sza­my też na róża­niec za dusze w czyść­cu cier­pią­ce wymie­nia­ne w zdro­waś­kach jed­no­ra­zo­wych na godz. 17.30. Ofia­ry na zdro­waś­ki rocz­ne moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze para­fial­nym w godzi­nach urzędowania.

7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne, pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. W te dni zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa, na którą zapra­sza­my nie tyl­ko dzie­ci i mło­dzież, ale wszyst­kich para­fian, od godz. 15.00 – 16.20. O godz. 15.00 odmó­wi­my Koron­kę do Miło­sier­dzia Bożego. 

8. W sobo­tę, 5 listo­pa­da, Civi­tas Chri­stia­na zapra­sza na godz. 16.00 na cmen­tarz, na róża­niec w inten­cji zmar­łych człon­ków wspólnoty.

9. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a kolek­ta tego dnia jest prze­zna­czo­na na cele diecezjalne.

10. W sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.

11. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w orga­ni­za­cji deka­nal­ne­go tur­nie­ju pił­ki noż­nej mini­stran­tów, a w szcze­gól­no­ści dyrek­cji Zespo­łu Szkół Zawo­do­wych w Mala­chi­nie za udo­stęp­nie­nie hali sportowej.

12. Uwa­ga dzie­ci! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ostat­ni w paź­dzier­ni­ku róża­niec, w ponie­dzia­łek o godz. 16.20, a po nim uda­my się do sali spor­to­wej nasze­go LO na „Bal Świę­tych”. Zachę­ca­my do prze­bra­nia się za posta­cie świę­tych lub anio­łów. W tym miej­scu dzię­ku­je­my KGW w Krzy­żu za przy­go­to­wa­nie poczę­stun­ku dla uczest­ni­ków balu.

13. Jak zawsze przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych przy­po­mi­na­my o obo­wiąz­ku prze­dłu­ża­nia miejsc na cmen­ta­rzu, których ter­min upły­wa po 20 latach. Pro­si­my nie wrzu­cać do kon­te­ne­rów na śmie­ci liści, ale do miejsc wyzna­czo­nych przez opie­ku­na cmen­ta­rza. Zwra­ca­my też uwa­gę na kra­dzie­że kwia­tów i zni­czy. Jest to nie tyl­ko rze­czą kary­god­ną, ale wyra­zem bra­ku sza­cun­ku dla zmar­łych i pro­fa­na­cją tego świę­te­go miejsca.

14. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

15. Msze św. w tym tygodniu:

1 r. śmier­ci: za ś. p. Tere­sę Drew­czyń­ską w śro­dę o godz. 16.20

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Romu­al­dę Wiśniew­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Ewę Łopa­ta w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych – int. APDC w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- Msza św. zbio­ro­wa za zmar­łych we wto­rek o godz. 14.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspólno­ty ś.p. Bogu­mi­łę Lamot z Mostów I Ire­nę Dłu­go­zi­ma z ul. Świer­ko­wej. Wiecz­ny odpoczynek …