Intencje Mszalne na 06-10-2022 r.

Ponie­dzia­łek

07.11.2022

6:30 + Leonard Miszew­ski w dniu urodzin

6:30 + Miro­sław Narloch w 2 r. śm.

8:45 + Rodzi­ce Kla­ra, Hen­ryk Chma­ra, brat Roman i mąż Czesław

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 16

18:00 + Fran­ci­szek Cza­piew­ski w r. śm., żona Anie­la, rodzi­ce z oboj­ga stron

Wto­rek

08.11.2022

6:30 + Woj­ciech Wał­doch w 1 r. śm.

6:30 + O dar nie­ba w r. śm., Hen­ry­ka (ona) Rafiń­ska i mąż Feliks oraz Hele­na i Ber­nard Piekarscy 

8:45 + Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 17

18:00 + Tere­sa Pobłoc­ka w 13 r. śm.

Śro­da

09.11.2022

6:30 + Jadwi­ga, Igna­cy i Jan Kaszubowscy

6:30 + Danu­ta Kamińska

8:45 + Bog­dan Kło­sow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 18

18:00 + Woj­ciech Czar­now­ski w 7 r. śm., Tere­sa Matu­szew­ska i rodzi­ce z oboj­ga stron

Czwar­tek

10.11.2022

6:30 + Jan z oka­zji uro­dzin, żona Anna i zmar­li z rodzi­ny Ossow­skich, syno­wie i wnukowie

6:30 + Ste­fa­nia Włoch w 1 r. śm.

8:45 + Zenon Gra­dow­ski w 28 r. śm., zmar­li z rodzi­ny Gra­dow­skich i Szlachcikowskich

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 19

18:00 + Fran­ci­szek Wiśniew­ski w 2 r. śm.

18:00 + Edward Dahl­ke w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

11.11.2022

ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI

6:30 + Euge­nia Szulc w r. śm. i mąż Jerzy Szulc

6:30 + Grze­gorz Pastwa w 2 r. śm., Zdzi­sław Jasnoch w 2 r. śm.

8:45 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie w rodzi­nie Ire­ny i Fran­cisz­ka Kry­gier z oka­zji 50 r. ślubu

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 20

17:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie w rodzi­nie Lucy­ny i Krzysz­to­fa Kał­dow­skich z oka­zji 30 r. ślubu

18:00 + Bogu­mi­ła Lan­dow­ska z oka­zji uro­dzin oraz rodzice

18:00 + Mał­go­rza­ta Gor­no­wicz w dzień uro­dzin i mąż Mieczysław

Sobo­ta

12.11.2022

6:30 + Domi­nik Jażdżewski

6:30 + Cze­sław Gwiz­da­ła i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Sta­ni­sław Falk, jego rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 + Mar­ta, Józef Łan­gow­scy, Leoka­dia, Zyg­munt Sta­ni­sław Mrozik

8:45 + Hele­na Pozor­ska w 12 r. śm. i mąż Edward

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 21

15:00 Ślub

18:00 + Aloj­zy Kola­sa, rodzi­ce z oboj­ga stron, o Boże bło­go­sła­wień­stwo w rodzinie

Nie­dzie­la

13.11.2022

6:30 + Bogu­mi­ła i Józef Jaż­dżew­scy, syn Jerzy

7:30 + Jan Możuch w 42 r. śm. oraz żona Hele­na, syn Jan

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Zyg­munt i Ste­fa­nia Wycin­ka, Jerzy Cza­piew­ski i żona Agniesz­ka, Danu­ta i Fran­ci­szek Sękow­scy, Beata Narloch

11:00 + Jerzy i Agniesz­ka Czapiewscy

12:30 + Ste­fa­nia Kla­man w 6 r. śm., mąż Mak­sy­mi­lian i syn Jerzy

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 22

14:00 + Józe­fa Lan­dow­ska w 10 r. śm.

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo i zdro­wie dla Anny z oka­zji urodzin