XXXII Niedziela Zwykła 6 listopada 2022 r.

  1. Po Mszy św. o 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

  2. W pią­tek obcho­dzi­my kolej­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę. Wszyst­kich, któ­rym dro­ga jest Pol­ska, zapra­sza­my na Mszę św. w tej inten­cji na godz. 8.45. Szcze­gól­ne zapro­sze­nie kie­ru­je­my do samo­rzą­dow­ców, wszyst­kich orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na tere­nie naszej gmi­ny oraz repre­zen­ta­cje szkół z pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi. Po Mszy św. tra­dy­cyj­nie uda­my się pod pomnik upa­mięt­nia­ją­cy ofia­ry wal­ki o naszą nie­pod­le­głość, gdzie zło­ży­my kwia­ty. Pod­czas uro­czy­sto­ści zosta­nie poświę­co­ne nowe ogro­dze­nie cmen­ta­rza hono­ro­we­go. W pią­tek nie obo­wią­zu­je post, od któ­re­go ks. biskup udzie­lił dyspensy.

  3. Roz­po­czy­na się już okres roz­pro­wa­dza­nia opłat­ków. Infor­mu­je­my, że poświę­co­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny w naszej para­fii roz­pro­wa­dza tyl­ko i wyłącz­nie zakry­stia­nin p. Rafał Gali­kow­ski, któ­ry nie posłu­gu­je się żad­ny­mi pomoc­ni­ka­mi. Będzie moż­na nabyć rów­nież świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie: 25 zł – duże i 10 zł – małe świece.

  4. W przy­szłą nie­dzie­lę, po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na nasze pra­ce parafialne.

  5. Nauka dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

  6. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

  7. Ofia­ry na zdro­waś­ki moż­na jesz­cze skła­dać w biu­rze parafialnym. 

  8. Przed kościo­łem lub w zakry­stii moż­na nabyć cza­so­pi­sma „Piel­grzym” oraz choj­nic­kie cza­so­pi­smo „W Rodzinie”. 

  9. Msze św. w tym tygodniu: 

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Woj­cie­cha Wał­doch we wto­rek o godz. 6.30, Ste­fa­nię Włoch w czwar­tek o godz. 6.30

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edwar­da Dahl­ke w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: ś.p. Jerze­go Połom z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Tade­usza Szprę­gę z ul. Sta­ro­gardz­kiej, Jana Gra­dow­skie­go z ul. Zie­lo­nej i Różę Czer­nie­jew­ską z ul. Łąko­wej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Pela­gii Wicza­now­skiej z ul. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek …