Intencje Mszalne 13-11-2022 r.

Ponie­dzia­łek

14.11.2022

6:30 + Euge­nia Brze­ziń­ska, z rodzi­ny Czu­bów, Brze­ziń­skich i Cicheckich

6:30 + Zofia, Zyg­munt Lewiń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Ludwik Dywel

8:45 + Witold Żabiń­ski w 1 r. śm.

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 23

18:00 + Leonard Miszew­ski w 6 r. śm.

18:00 + Wan­da Pru­szak w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

15.11.2022

6:30 + Zofia, Hary, Jan Zabroc­cy, Hie­ro­nim Kelesz 

6:30 + Rodzi­ce Ire­na i Edward Sękow­scy, Bal­bi­na, Bar­ba­ra i Bole­sław Łysak

8:45 + Jadwi­ga i Hen­ryk Elak

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 24

18:00 + Kry­sty­na Narloch, rodzi­ce Jadwi­ga i Władysław

18:00 + Elż­bie­ta Pru­ska w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

16.11.2022

6:30 + Doro­ta Elak oraz zmar­li z rodzi­ny Elak i Pułkownik

6:30 + Tere­sa, Józef, Krzysz­tof, Leoka­dia, Kazi­mierz, Sta­ni­sław Wiśniewscy

6:30 + Łucja i Roman Frost, cór­ka Danie­la i wnuk Piotr 

8:45 + W inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za obra­ża­nie Trój­cy Świę­tej i Maryi

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 25

18:00 + Leoka­dia i Jan Grze­ca, syn Mie­czy­sław, syno­wa Maria i zięć Jerzy

18:00 + Tere­sa Ossow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

17.11.2022

6:30 + Jadwi­ga i Jan Begger

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Wero­ni­ki i Krzysz­to­fa w 10 r. ślubu

8:45 + Aga­ta i Ste­fan Kaszubowscy

8:45 + Hele­na, Wła­dy­sław i syn Jerzy Grze­lak, Kon­rad Kwa­śniew­ski i sio­stra Modesta

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 26

18:00 + Zofia Topczyńska 

18:00 + Edy­ta Łan­gow­ska w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

18.11.2022

6:30 + Wszyst­kie dusze w czyść­cu cierpiące

6:30 + Józef Mali­now­ski w 7 r. śm.

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Zofii i Roma­na w 50 r. ślubu

8:45 + Anto­ni­na i Bro­ni­sław Gra­da w 21 r. śm

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 27

18:00 + Wła­dy­sław Wil­kow­ski w 3 r. śm., Zofia Zdu­nek w 3 r. śm., mąż Stefan

18:00 + Mat­ka Ire­na Pie­pio­ra w 1 r. śm.

18:00 + Zofia Omie­czyń­ska w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

19.11.2022

6:30 + Kazi­mierz Gli­niec­ki w 5 r. śm. 

6:30 + Mar­ta Kitow­ska w r urodzin

6:30 Z podz. za ode­bra­ne łaski i z proś­bą o Boże błog. dla Jani­ny i Sta­ni­sła­wa w 40 r. ślubu

8:45 + Mar­ta i Józef Cie­miń­scy, Jan Cie­miń­ski, Jadwi­ga i Bole­sław Chmiel, Paweł i Józef Simon

8:45 + Wie­sław Cichoń

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 28

18:00 + Anto­ni Grze­ca w dniu uro­dzin, żona Zofia, cór­ka Jadwi­ga, zię­cio­wie Józef i Zygmunt

Nie­dzie­la

20.11.2022

6:30 + Ger­tru­da Grzy­wacz w 16 r. śm., mąż Fran­ci­szek i rodzi­ce z oboj­ga stron

7:30 + Tade­usz Szlach­ci­kow­ski w 16 r. śm.

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Marian­na, Kon­rad, Hen­ryk, Łukasz Kaszu­bow­scy, Mela­nia, Józef, Kazi­mie­ra Klunder

11:00 + Jerzy Walen­czak w 6 r. śm.

12:30 + Bole­sław i Bro­ni­sła­wa Mil­ke i syn Adam

12:30 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 29

12:30 Msza świę­ta wyna­gra­dza­ją­ca za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 + Ryszard Kołat­ka w 1 r. śm.