XXXIII Niedziela Zwykła 13 listopada 2022 r.

  1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii. Dzię­ku­je­my rów­nież za ofia­ry indywidualne. 

  2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św., a o godz. 14.00 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
  3. Roz­po­czął się już okres roz­pro­wa­dza­nia opłat­ków. Infor­mu­je­my, że poświę­co­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny w naszej para­fii roz­pro­wa­dza wyłącz­nie zakry­stia­nin p. Rafał Gali­kow­ski, któ­ry nie posłu­gu­je się żad­ny­mi pomoc­ni­ka­mi. Będzie moż­na nabyć rów­nież świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie: 25 zł – duże i 10 zł – małe świece.

  4. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. W naszej para­fii będzie to rów­nież Deka­nal­ny Dzień Mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się wie­czor­ną Mszą św. o godz. 18.00, a po niej spo­tka­nie dla mło­dzie­ży i ado­ra­cja. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież naszej para­fii oraz całe­go deka­na­tu. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pel­pli­nie, a przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia „Pomoc Kościo­ło­wi w potrze­bie”, któ­ra w tym roku jest dedy­ko­wa­na Kościo­ło­wi w Ukrainie. 
  5. Przy­po­mi­na­my, że w dniach 25 – 26 listo­pa­da odbę­dą się reko­lek­cje GPS dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze SP nr 2 oraz uczniów innych szkół, któ­rzy nie wzię­li udzia­łu w paź­dzier­ni­ko­wych rekolekcjach. 
  6. W sobo­tę 26 listo­pa­da na wie­czor­nej Mszy św. roz­pocz­ną się reko­lek­cje adwen­to­we dla całej para­fii, któ­re wygło­si pal­lo­tyn o. Jerzy Gugała.
  7. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. spo­tka­nie kan­dy­da­tów na mini­stran­tów oraz chłop­ców, któ­rzy chcie­li­by dołą­czyć LSO.
  8. W pią­tek po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my na spo­tka­nie krę­gu biblijnego.
  9. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
  10. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Witol­da Żabiń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, Ire­nę Pie­pio­ra, Ryszar­da Kołat­kę w nie­dzie­lę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Wan­dę Pru­szak w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Elż­bie­tę Pru­ską we wto­rek o godz. 18.00, Tere­sę Ossow­ską w śro­dę o godz. 18.00, Edy­tę Łan­gow­ską w czwar­tek o godz. 18.00, Zofię Omie­czyń­ską w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Pela­gię Wicza­now­ską z ul. Łąko­wej. W śro­dę o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Ire­ny Pfaj­fer z ul. Bato­re­go. Wiecz­ny odpoczynek …