Intencje mszalne na 20-11-2022 r.

Ponie­dzia­łek

21.11.2022

6:30 + Do Chry­stu­sa Miło­sier­ne­go o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków świa­ta, szcze­gól­nie Polski

6:30 W inten­cji Szy­mo­na z oka­zji 18 uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże bł., dary Ducha Świę­te­go, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej na dal­sze lata życia

8:45 + Geno­we­fa, Jerzy, Ryszard Loroch i zmar­li z rodzi­ny Loroch i Felskich

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 29

18:00 + Ire­na i Bole­sław Szulc i rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Tade­usz Pobłoc­ki w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

22.11.2022

6:30 + Wła­dy­sła­wa Knit­ter w 1 r. śm.

6:30 + Zdzi­sław Szopiński

8:45 Do Ducha Świę­te­go o dar miło­ści Bożej w ser­cu Pola­ków i całe­go świata

8:45 + Urszu­la Roz­kwi­tal­ska – greg. 30

18:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo w 53 r. ślu­bu Jadwi­gi i Józefa

18:00 + Wie­sław Pilew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

23.11.2022

6:30 + Andrzej Duraj w 1 r. śm.

6:30 + w czyść­cu cierpiące

6:30 + Maria i Hele­na Buraczyńskie 

8:45 + Zofia, Gize­la i Józef Rostankowscy

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 1

18:00 + Ire­na Dłu­go­zi­ma, + zmar­łych Człon­ków z Róży św. Zofii 

18:00 + Mał­go­rza­ta Regul­ska w 30 dzień po pogrzebie

Czwar­tek

24.11.2022

6:30 + Ade­la Ossow­ska i rodzi­ce Ossow­scy i Bergowie

6:30 Za Parafian

8:45 + Kazi­mierz Grad i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 2

18:00 O nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18:00 + Anna Pie­tra­niuk w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

25.11.2022

6:30 + Piotr Radom­ski w 11 r. śm., Ste­fa­nia i Jan Kesner

6:30 + Kazi­mierz Lin­da z oka­zji urodzin

8:45 + Jani­na Mucha w 7 r. śm

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 3

18:00 + Leon i Mał­go­rza­ta Misz­ke, cór­ka Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron

18:00 + Ste­fa­nia Kosec­ka od kole­ża­nek i kole­gów z Czer­skiej Fabry­ki Mebli

18:00 + Anna Dzie­nisz w 30 dzień po pogrzebie

Sobo­ta

26.11.2022

REKOLEKCJE

6:30 + Joachi­ma (ona) i Aloj­zy Resz­czyń­scy, Feliks, Fry­da Resz­czyń­scy oraz Miro­sław i Stanisław

6:30 + Ire­na i Alfons Gór­no­wicz, Anna, Sta­ni­sław, Zdzi­sław Zielińscy

8:45 + Marek Mró­zek w 5 r. śm.

8:45 + Jan Janow­ski w 1 r. śm i rodzice

8:45 + Romu­ald Bonin – greg. 4

18:00 + Hali­na, Bro­ni­sław Paz­da, syn Jerzy

18:00 + Jadwi­ga Sabi­niarz w 5 r. śm., Ire­na Tyrań­ska, Rena­ta Gronowska

Nie­dzie­la

27.11.2022

REKOLEKCJE

6:30 + Żona Maria, rodzi­ce z oboj­ga stron, szwa­gier Mie­czy­sław i Grze­gorz, szwa­gier­ka Bogu­mi­ła, szwa­gier­ka Kry­sty­na, brat Andrzej, bra­to­wa Irena

7:30 + Anie­la Szlach­ci­kow­ska z oka­zji uro­dzin, mąż Leon, syn Gerard i wnuk Tade­usz

8:45 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze łaski i zdro­wie dla Tere­sy z oka­zji 90 r. urodzin 

10:00 + Krzysz­tof Kar­kosz­ka z oka­zji urodzin

11:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie dla Fran­cisz­ka z oka­zji 8 urodzin

12:30 + Jadwi­ga Szyn­wel­ska w 3 r. śm., mąż Mak­sy­mi­lian i zmar­li z rodziny

12:30 + Romu­ald Bonin – greg. 5

18:00 + Jerzy Kla­man w 12 r. śm., rodzi­ce z oboj­ga stron